Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
tinglysning i personbogen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 187 af 15. marts 1994 om tinglysning i personbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 505 af 21. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. Bilag 1 (Justitsministeriets pantebrevsformular LØSØRE) affattes således:


»Bilag 1

 

 

 

 

Afgift: kr.

 

 

 

 

 

Anmelder

 

 

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

 

 

Tlf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTEBREV

(LØSØRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debitor:

Cpr./CVR-nr.:

 

 

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

 

 

erkender herved at skylde

 

 

 

 

Kreditor:

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

 

 

Tlf.:

 

 

 

 

 

 

Beløb:

 

skriver kr.

 

 

 

 

 

Rente:

 

 

 

 

 

 

 

Betalingsvilkår:

 

 

 

 

 

 

 

Pantegenstanden:

 

 

 

 

 

 

 

Foranstående hæftelser:

 

 

 

 

Fuldmagtshaver:

 

 

 

 

 

 

 

Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning m.v.:

 

 

 

 

Øvrige kreditoplysninger:

 

 

 

 

Er pantebrevet omfattet af lov om kreditaftale

ja AA2062_1.GIF Size: (11 X 11)   nej 1.GIF Size: (11 X 11)

 

 

 

 

 

Lånebeløbet:

 

 

 

 

 

 

 

Kreditomkostningerne angivet som et beløb:

 

 

 

 

De årlige omkostninger i procent:

 

 

 

 

Eventuelle andre omkostninger:

 

Det samlede beløb, der skal betales:

 

 

 

 

De enkelte ydelser, disses antal og forfaldstid:

 

 

 

 

Særlige bestemmelser:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. Adresseændring skal meddeles til kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 7 a.

 

 

 

 

I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular LØSØRE (side 3/sidste side).

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

 

Debitors underskrift:

 

 

 

 

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udsteders myndighed

 

 

 

 

Navn:

 

Navn:

 

 

 

 

 

Stilling:

 

Stilling:

 

 

 

 

 

Bopæl:

 

Bopæl:

 

 


JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR LØSØRE

l.   Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2.   Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3.   Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

4.   Debitor erklærer, at ingen har rettigheder over pantet i henhold til pantebrev, købekontrakt, lejekontrakt eller andet, der er til hinder for nærværende pantebrevs prioritetsstilling.

5.   Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret.

6.   Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

7.   Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a)   hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2,

b)   hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

c)   hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

d)   hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og

e)   hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf overdrages til tredjemand eller sælges på tvangsauktion.«


2. Bilag 3 (Justitsministeriets pantebrevsformular HØSTPANTEBREV) affattes således:

»Bilag 3

 

 

 

 

Afgift kr.

 

 

 

 

 

 

 

Ejerlav:

 

 

 

 

 

 

 

Matr.nr.:

 

 

 

 

 

 

 

Adresse:

 

 

 

 

 

Pantebrevet omfatter en eller flere AA2062_2.GIF Size: (14 X 14) landbrugsejendomme, der

 

 

1)   ejes af debitor

1.GIF Size: (11 X 11)

 

 

2)   forpagtes af debitor

1.GIF Size: (11 X 11)

 

 

 

 

 

 

Anmelder

 

 

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

 

 

Tlf.nr.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HØSTPANTEBREV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debitor:

Cpr./CVR-nr.:

 

 

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

 

 

erkender herved at skylde

 

 

 

 

Kreditor:

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

 

 

Tlf.:

 

 

 

 

 

 

Beløb:

 

skriver kr.

 

 

 

 

 

Rente:

Gælden forrentes fra den   , indtil betaling sker med   % p.a. enhver tid skyldige beløb.

 

Renten erlægges på følgende måde:

 

 

 

 

Betalingsvilkår:

Gælden er stiftet efter reglerne i lov om høstpant og skal indfries den 1. oktober 20

 

 

De pantsatte afgrøder:

Alle afgrøder, der i året 20   høstes på ejendommen matr.nr.

 

 

Leverandørens navn
og adresse:

 

Rå- og hjælpestoffernes
art, mængde og pris:

 

 

Debitor erklærer, at de indkøbte rå- og hjælpestoffer udelukkende vil blive anvendt på ejendommen.

 

 

Den aftalte leveringsperiode:

 

Den aftalte dato
for første leverance:

 

Fuldmagtshaver:

 

 

 

 

 

 

 

Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning m.v.:

 

Særlige bestemmelser:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. Adresseændring skal meddeles til kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 6a.

 

 

 

 

I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular HØSTPANTEBREV (side 3/sidste side).

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

 

Debitors underskrift:

 

 

 

 

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udsteders myndighed

 

 

 

 

Navn:

 

Navn:

 

 

 

 

 

Stilling:

 

Stilling:

 

 

 

 

 

Bopæl:

 

Bopæl:

 

 


JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR HØSTPANTEBREV

l.   Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2.   Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3.   Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

4.   Debitor forpligter sig til at holde høstede afgrøder behørigt brandforsikret.

5.   Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

6.   Uanset pantebrevets uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a)   hvis renter ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2,

b)   hvis pantet vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

c)   hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

d)   hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at høstede afgrøder er behørigt brandforsikret, og

e)   hvis de pantsatte afgrøder overdrages eller anvendes i strid med reglerne i § 4, stk. 2-4, i lov om høstpant.

7.   Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte af ejendommen. Dette gælder også i tilfælde af tvangsauktion, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 6, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte af ejendommen, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor.«


§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2003.

Stk. 2. Pantebreve, der er oprettet på de hidtil anvendte pantebrevsformularer, kan tinglyses indtil den 1. december 2003.

Justitsministeriet, den 4. april 2003

Lene Espersen

/Henrik Øe