Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
tinglysning i tingbogen

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 503 af 21. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 2, ændres »pkt. 2, 2. pkt.« til: »pkt. 2, 3. pkt.«.

2. Bilag 1 (Justitsministeriets pantebrevsformular A) affattes således:


»Bilag 1

 

Afgift: kr.

 

 

 

 

 

 

Ejerlav:

 

Akt:   skab   nr.

 

 

(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Matr.nr.:

 

 

 

 

 

 

Gade og husnr.:

 

Sælgerpantebrev AA2064_1.GIF Size: (11 X 11)   (sæt kryds)

 

 

 

 

 

Anmelder

 

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

 

 

Tlf.nr.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTEBREV

 

 

 

 

 

Debitors

navn og bopæl:

 

 

 

 

erkender herved at skylde

 

Kreditors

navn og bopæl:

 

 

 

 

 

 

 

Lånets størrelse:

Kr.

 

 

 

 

 

 

Rente- og

betalingsvilkår:

 

 

 

 

 

 

 

Opsigelse:

 

 

 

 

 

 

 

Den pantsatte

ejendom:

 

Matr.nr.

 

 

 

 

 

 

Oprykkende

panteret efter:

 

 

 

 

 

 

 

Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen tilstrækkelig)

 

 

 

 

 

 

 

NB.   Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 9 a.

 

 

 

 

Særlige bestemmelser:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 3/sidste side).

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

 

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed

 

 

 

 

Navn:

 

Navn:

 

 

 

 

 

Stilling:

 

Stilling:

 

 

 

 

 

Bopæl:

 

Bopæl:

 

 


JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR A

l.   Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2.   Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3.   Ophævet.

4.   Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

5.   Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

6.   Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

7.   Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 8. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

8.   Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. pkt. 9 f.

9.   Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a)   hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2,

b)   hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,

c)   hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

d)   hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

e)   hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og

f)   hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. pkt. 8.

10.   Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.«


3. Bilag 3 (Justitsministeriets pantebrevsformular B) affattes således:

»Bilag 3

 

Afgift: kr.

 

 

 

 

 

 

Ejerlav:

 

Akt:   skab   nr.

 

 

(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Matr.nr.:

 

 

 

 

 

 

Gade og husnr.:

 

 

 

 

Anmelder

 

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

 

 

Tlf.nr.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTEBREV

 

 

 

 

 

Debitors

navn og bopæl:

 

 

 

 

erkender herved at skylde

 

Kreditors

navn og bopæl:

 

 

 

 

 

 

 

Lånets størrelse:

Kr.

 

 

 

 

 

 

Rente- og

betalingsvilkår:

 

 

 

 

 

 

 

Opsigelse:

 

 

 

 

 

 

 

Den pantsatte

ejendom:

 

Matr.nr.

 

 

 

 

 

 

Oprykkende

panteret efter:

 

 

 

 

 

 

 

Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen tilstrækkelig)

 

 

 

 

 

 

 

NB.   Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 9 a.

 

 

 

 

Særlige bestemmelser:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (side 3/sidste side).

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

 

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed

 

 

 

 

Navn:

 

Navn:

 

 

 

 

 

Stilling:

 

Stilling:

 

 

 

 

 

Bopæl:

 

Bopæl:

 

 


JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR B

l.   Debitor er personlig ansvarlig for opfyldelse af forpligtelserne efter dette pantebrev og underkastet de til enhver tid for realkreditinstituttet gældende vedtægter og bestemmelser fastsat i medfør af vedtægterne, herunder eventuelle bestemmelser om solidarisk ansvar.

2.   Kapitalen er uopsigelig fra kreditors side. Debitor kan nedbringe eller indfri gælden kontant eller med obligationer efter reglerne i vedtægterne. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlægning af realkreditlånet til et lån, der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt realkreditlånet er ydet i strid med bestemmelserne i realkreditlovens kapitel 4-6 eller regler udfærdiget i medfør af lovens kapitel 4-6.

3.   Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

4.   Erlægges kapital, ordinære eller ekstraordinære ydelser ikke rettidigt, svares morarenter m.v. efter de i vedtægterne fastsatte regler. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

5.   Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl.

6.   Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

7.   Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

8.   Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter – herunder administrationsbidrag, indskud, bidrag til fonds og kautionsforsikringspræmier – samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

9.   Uanset pantebrevets uopsigelighed kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a)   hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 4,

b)   hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,

c)   hvis pantet, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, vanrøgtes eller i øvrigt væsentligt forringes, herunder ved at ejendommen kondemneres, eller for erhvervsejendomme ved at driften standses for længere tid,

d)   hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

e)   hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og

f)   hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf skifter ejer. Vedtægterne indeholder regler om anmeldelse af ejerskifte og eventuel mulighed for gældsovertagelse.«

4. Bilag 4 (Justitsministeriets indekspantebrevsblanket) affattes således:

»Bilag 4

 

 

 

 

Justitsministeriets Indekspantebrevsblanket

 

 

 

 

 

Afgift: kr.

 

 

Ejerlav:

 

Akt:   skab   nr.

 

 

(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Matr.nr.:

 

 

 

 

 

 

Gade og husnr.:

 

Sælgerpantebrev 1.GIF Size: (11 X 11)   (sæt kryds)

 

 

 

 

 

 

Anmelder

 

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

 

 

Tlf.nr.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEKSPANTEBREV

 

 

 

 

 

AA2064_2.GIF Size: (14 X 14) Debitors

navn og bopæl:

 

 

 

 

erkender herved at skylde

Kreditors

navn og bopæl:

 

 

 

 

 

 

 

Lånets størrelse:

 

Kr., ansat ved nettoprisindeks:   pr.     (dato).

 

Lånet udbetales med   kr., jf. dog regulering efter pkt. 7b, se side 3.

 

 

 

 

Indeksregulering:

Hovedstol og restgæld indeksreguleres ud fra nettoprisindekset, se side 3, pkt. 7 b og c.

 

 

 

 

Lånets afvikling:

Lånet afdrages hver den 11. juni og 11. december termin med en fast andel på   % af den indeksregulerede hovedstol, se side 3, pkt. 7 d.

(Om opgørelse af restgæld se side 3, pkt. 7 e)

 

 

 

 

Rentevilkår:

Renter betales halvårligt hver den 11. juni og 11. december termin med     % p.a. af den indeksregulerede restgæld, se side 3, pkt. 7 d.

 

 

 

 

Opsigelse:

Lånet henstår uopsigeligt fra kreditors side til udløb.

Debitor kan til enhver tid opsige pantebrevet med et varsel på 3 måneder til næste termin.

 

 

 

 

Den pantsatte

ejendom:

 

Matr.nr.

 

 

 

 

 

 

Oprykkende

panteret efter:

 

 

 

 

 

 

 

Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen tilstrækkelig)

 

 

 

 

 

 

 

NB.   Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 9 a. Det bemærkes, at renten for indekslån ydet af realkreditinstitutter er 2½ % p.a. ved kurs 100.

 

 

 

 

Særlige bestemmelser:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I øvrigt gælder de på side 3/sidste side trykte almindelige bestemmelser til Justitsministeriets indekspantebrevsblanket.

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

 

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed

 

 

 

 

Navn:

 

Navn:

 

 

 

 

 

Stilling:

 

Stilling:

 

 

 

 

 

Bopæl:

 

Bopæl:

 

 


ALMINDELIGE BESTEMMELSER TIL JUSTITSMINISTERIETS INDEKSPANTE-BREVSBLANKET

l.   Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2.   Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3.   Ophævet.

4.   Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

5.   Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

6.   Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

7.   a)   Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 8. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

b)   Pantebrevets hovedstol er angivet ud fra den på side 1 anførte nettoprisindeksfaktor. En ændring i indeksfaktoren inden lånets udbetaling medfører en tilsvarende regulering ved udbetalingen af lånet. (Dagens indeksfaktor offentliggøres af Fondsbørsen på de dagligt udsendte kurslister.)

c)   Med udgangspunkt i den på side 1 anførte indeksfaktor reguleres hovedstol og restgæld med virkning for den kommende termin hver den 12. juni og 12. december på grundlag af den halvårlige ændring i det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks for den foregående november/maj måned. Eventuelt ikke betalte, forfaldne renter medregnes ikke i restgælden ved reguleringen.

d)   Afdrag og renter for den kommende termin beregnes på grundlag af henholdsvis hovedstolen og restgælden som reguleret efter indeksvilkårene i foregående stykke. I første termin efter lånets udbetaling betales intet afdrag. I første termin efter lånets udbetaling betales renter af restgælden som reguleret ud fra indeksfaktoren på denne termins forfaldsdag.

e)   Restgælden opgøres til enhver tid på grundlag af den restgæld, der var opgjort umiddelbart før den seneste indeksregulering med fradrag af eventuelle ikke betalte, forfaldne renter, hvortil lægges en forholdsmæssig del af ændringen ved den nævnte regulering. Til det således fremkomne beløb lægges eventuelle renter og ydelser, der ikke er betalt.

8.   Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. pkt. 9 f.

9.   Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a)   hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2,

b)   hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,

c)   hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

d)   hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

e)   hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og

f)   hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. pkt. 8.

10.   Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.«


§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2003.

Stk. 2. Pantebreve, der er oprettet på de hidtil anvendte pantebrevsformularer, kan tinglyses indtil den 1. december 2003.

Justitsministeriet, den 4. april 2003

Lene Espersen

/Henrik Øe