Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 8. maj 2013, fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til at varetage produktionsplanlægning, indkøbskoordinering og tværgående projektkoordinering og styring i globale miljøer inden for områderne logistik, værdikædeledelse og forsyningskædeledelse i private og offentlige virksomheder. Uddannelsen skal endvidere give de studerende forudsætninger til såvel nationalt som internationalt at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse. Den engelske titel er Bachelor of Value Chain Management.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Value Chain Management.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 140 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 20 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Markedsorienteret supply chain management (30 ECTS-point).

2) Markedsefterspørgsel og produktionsplanlægning (30 ECTS-point).

3) Flow management (30 ECTS-point).

4) Værdikædeoptimering (30 ECTS-point).

5) Forandringsledelse (20 ECTS-point).

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 733 af 20. august 2003 om uddannelsen til professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse ophæves.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der følger uddannelsen efter de tidligere regler, jf. stk. 2, kan fortsætte uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 10. juni 2013

Inge Mærkedahl

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

1) viden om modeller og teori inden for marketing management, lagerstyring og supply chain management samt grundviden inden for matematik og teknisk tegning,

2) viden om relevant teori om forskellige produktionsprocesser, planlægning, økonomi og forecasting,

3) viden og kendskab til teorierne inden for simulering, produktionsoptimering, kvalitetsstyring og indkøb,

4) viden og teoretisk baggrund for en optimering af værdikæden med basis i fagområderne sourcing, strategisk ledelse, investeringsteori, omkostningsbudgettering og design af værdikæder,

5) viden og erfaring fra arbejde i praksis,

6) viden om, hvorledes forandringer kan implementeres gennem kommunikation, innovation og forandringsledelse og

7) viden om forhandling og forretningsmodeller.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) forstå og anvende marketingmodeller, udvikle en markedsstrategi samt på et grundlæggende niveau forstå og designe forsyningskæder, der kan møde kravene fra markedet,

2) designe et produkthierarki, udvikle forecastmodeller til et givet marked, analysere forretningsprocesser og anvende forskellige planlægningsværktøjer,

3) analysere, styre og optimere virksomhedernes materialeflow og sourcing,

4) analysere virksomhedens strategi og hertil vælge den optimale opbygning af værdikæden,

5) indtræde i arbejdet i en virksomhed eller organisation og udføre de funktioner, en Value Chain Manager udfører i den pågældende virksomhed,

6) analysere virksomhedens potentialer samt anvende den relevante kommunikation i relation til arbejdet med forandringer i virksomheden,

7) indgå i effektiv forhandling og anvende relevante forretningsmodeller og

8) omsætte sin teoretiske viden fra hele studiet på et praktisk virksomhedsprojekt.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) udvikle en markedsstrategi og vælge en forsyningskæde, der passer til den valgte strategi,

2) identificere, analysere og løse økonomiske problemer i en forretningsmæssig sammenhæng,

3) vælge og implementere den bedst passende planlægningsmetode,

4) vælge og optimere virksomhedens informations- og materialeflow samt vælge og implementere det for opgaven mest funktionsduelige produktions- og kvalitetsstyringssystem,

5) vælge og udvikle den fremadrettede strategi i overensstemmelse med stakeholders behov, udvikle og redesigne værdikæden i relation til den valgte strategi samt vælge og udvikle den rigtige finansielle struktur til den valgte værdikæde,

6) håndtere komplekse udviklingsorienterede situationer i en arbejdsmæssig sammenhæng og tage del i en professionel organisation i en virksomhed,

7) facilitere forandringer i organisationer og forretningsprocesser og

8) håndtere komplekse udviklingsorienterede situationer og sammenhænge i en arbejdsmæssig kontekst, arbejde selvstændigt og tværorganisatorisk med en professionel tilgang samt identificere og implementere behov for forandringer i såvel organisering som opsætning af værdikæder.