Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1-7, i lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.)

I medfør af § 25, stk. 2, i lov nr. 1354 af 21. december 2012 om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.) fastsættes, at lovens § 1, nr. 1-7, træder i kraft den 1. juni 2013 og har virkning fra indkomståret 2013.

Skatteministeriet, den 22. maj 2013

Holger K. Nielsen

/ Per Hvas