Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse

I medfør af § 1, stk. 5, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1354 af 21. december 2012, fastsættes:

§ 1. Fysiske personer modtager en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse med de undtagelser, som følger af stk. 2 og 3.

Stk. 2. Fysiske personer modtager ikke en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse, hvis de for indkomståret forventes at skulle give SKAT oplysninger om

1) selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. dog § 2,

2) indkomst fra udlandet,

3) ejendom i udlandet,

4) indkomster, der helt eller delvist er fritaget for indeholdelse af dansk skat, medmindre fritagelsen angår indeholdelse i dansk pension, eller om

5) indkomster, der optjenes som vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udført uden for landet, og for hvilke der gives nedslag i skatteberegningen efter en overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning eller efter danske regler.

Stk. 3. Fysiske personer modtager ikke en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse, hvis

1) de har været både fuldt og begrænset skattepligtige i løbet af indkomståret,

2) de er fuldt skattepligtige her i landet og samtidig er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land,

3) de anvender forskudt indkomstår,

4) de er omfattet af skattekontrollovens § 1, stk. 6, eller

5) de anmoder SKAT om at få tilsendt en selvangivelse i stedet for en årsopgørelse, jf. skattekontrollovens § 4, stk. 1, nr. 2.

§ 2. Uanset § 1, stk. 2, nr. 1, modtager en fysisk person, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed, og som i øvrigt ikke er omfattet af § 1, en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Personen er ikke registreret med moms- eller lønsumsafgiftspligtige forhold for indkomståret.

2) Personens virksomhedsresultat udgør 25 pct. eller mindre af den samlede personlige indkomst for indkomståret.

3) Personen har ikke for et tidligere indkomstår hensat beløb på konto for opsparet overskud, som ikke er hævet, jf. virksomhedsskattelovens § 10.

4) Personen har ikke for et tidligere indkomstår hensat beløb på konjunkturudligningskontoen eller anvendt kunstnerbeskatningsordningen, som ikke er hævet, jf. virksomhedsskattelovens § 22 b og § 22 d.

5) Personen er ikke begrænset skattepligtig af indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet.

Stk. 2. Grundlaget for vurderingen af, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt, er oplysningerne i personens årsopgørelse for det seneste indkomstår. Er personens forskudsopgørelse blevet ændret for det aktuelle indkomstår, er grundlaget i stedet oplysningerne i forskudsopgørelsen.

Stk. 3. Selv om betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, modtager personer med indkomst, som beskattes efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 9 eller 11, eller efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, 12 eller 13, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 772 af 29. august 2003, en årsopgørelse. Det gælder dog ikke, hvis de har indkomst fra anpartsprojekter, hvor anparterne er anskaffet før den 12. maj 1989 og ikke vedrører investering i skibe, eller hvis de ud over indkomsten fra anpartsvirksomheden har indkomst fra anden selvstændig erhvervsvirksomhed, som ikke er omfattet af § 2, stk. 1.

§ 3. Fysiske personer, som forventes at give SKAT oplysninger omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 3, 4 eller 5, eller er omfattet af § 1, stk. 3, nr. 1, 2, 3 eller 5, modtager en selvangivelse.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2013 og har virkning fra indkomståret 2013.

Skatteministeriet, den 22. maj 2013

Holger K. Nielsen

/ Per Hvas