Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013

Forslag

til

Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og lov om forskningsrådgivning m.v.

(Konsekvensændringer som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner)

§ 1

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Universitetet eller universitetets udbud af uddannelser efter § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 5, stk. 1, skal kvalitetssikres, og nye uddannelser skal prækvalificeres og godkendes i henhold til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, inden de udbydes.«

2. § 3, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Hvis der meddeles afslag på en uddannelsesakkreditering af en eksisterende uddannelse, jf. lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, kan der ikke optages studerende på uddannelsen.«

3. I § 3, stk. 2, 2. pkt., ændres »uddannelser nævnt i 1. pkt.« til: »uddannelsen«.

4. § 3 a, stk. 3, 1. og 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Universitetet skal sørge for, at dets uddannelser efter stk. 1 og 2 er omfattet af en kvalitetssikring enten i Danmark efter reglerne i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner eller i udlandet efter udenlandske kvalitetssikringssystemer.«

5. I § 3 a, stk. 4, ændres »akkrediterede som en del af den danske uddannelse« til: »omfattet af den danske akkreditering«.

§ 2

I lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 8. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

Bortfald af udbudsgodkendelse«.

2. §§ 11-15 ophæves.

3. § 16, stk. 1 og 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 1-3.

4. I § 16, stk. 3, der bliver stk. 1, udgår »endvidere«.

5. I § 16, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »1. pkt.«

6. § 17 ophæves.

7. I § 17 a, stk. 1, ændres »denne lov« til: »lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner«.

8. I § 17 a, stk. 2, indsættes efter »akkrediteret«: »institutionen eller«.

9. I § 17 a, stk. 2, udgår », jf. §§ 14-16«.

10. § 39, stk. 6, ophæves.

§ 3

I lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 881 af 8. august 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 1372 af 28. december 2011 og § 13 i lov nr. 1373 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 3 a affattes således:

»Kapitel 3 a

Bortfald af udbudsgodkendelse«.

2. §§ 15 c-15 g ophæves.

3. § 15 h, stk. 1 og 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 1-3.

4. I § 15 h, stk. 3, der bliver stk. 1, udgår »endvidere«.

5. I § 15 h, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »1. pkt.«

6. I § 15 i, stk. 1, ændres »denne lov« til: »lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner«.

7. I § 15 i, stk. 2, indsættes efter »akkrediteret«: »institutionen eller«.

8. I § 15 i, stk. 2, udgår », jf. §§ 15 f-15 h«.

9. § 34 b ophæves.

§ 4

I lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres »Akkrediteringsinstitutionen« til: »Danmarks Akkrediteringsinstitution og Akkrediteringsrådet«.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 16. maj 2013

Bertel Haarder

/ John Dyrby Paulsen