Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og forskellige andre love

(Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Social- og Integrationsministeriet

§ 1

I lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 9-11:

»9) Repatrieringsloven.

10) Lov om aktiv socialpolitik.

11) Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

2. I § 13, stk. 1, indsættes efter »borgere«: »samt virksomheder«.

3. I § 13, stk. 2, indsættes efter »borgere«: »og virksomheder«.

4. § 25, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Bidragene skal kunne afholdes inden for bevillingen til opgaven på finansloven for det år, som bidragene skal dække. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark fastsætter størrelsen af bidragene.«

5. § 25, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

6. § 25, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Udbetaling Danmark meddeler hvert år til det enkelte ressortministerium, der har overført statslige opgaver til Udbetaling Danmark, et skøn over det kommende års administrationsbidrag senest den 1. august. Når det kommende års finanslov er vedtaget, fastsætter bestyrelsen for Udbetaling Danmark endeligt administrationsbidraget.«

7. I § 25, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »jf. stk. 1-4« til: »jf. stk. 1-3«.

8. § 25, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ophæves.

9. I § 32, stk. 2, ændres »75 mio. kr.« til: »80 mio. kr.«

10. I § 32, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Lånet skal afvikles hurtigst muligt og senest i løbet af de to efterfølgende budgetår ved optagelse af lån til varetagelse af kommunale opgaver og senest i løbet af det efterfølgende budgetår ved optagelse af lån til varetagelse af statslige opgaver.«

§ 2

I lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 22. marts 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, indsættes efter »som overføres til Udbetaling Danmark«: »i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. marts 2013«.

2. Efter § 10 indsættes før kapitel 6:

»§ 10 a. Arbejdsmarkedets Tillægspension overtager fra tidspunktet for overflytningen af opgaver fra Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark alle medarbejdere, der er ansat i Pensionsstyrelsen eller med tjenestested i Pensionsstyrelsen i henhold til kollektiv overenskomst, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller individuel aftale, jf. dog stk. 2. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder tilsvarende anvendelse ved overtagelse af personalet.

Stk. 2. Medarbejdere, der overvejende er beskæftiget med opgaver, der forbliver statslige, er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Tjenestemænd, som er ansat i Pensionsstyrelsen eller med tjenestested i Pensionsstyrelsen, bevarer fra tidspunktet for overflytningen af opgaverne deres tjenestemandsansættelse i staten på vilkår, der svarer til de hidtidige vilkår, og er forpligtet til at gøre tjeneste i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kapitel 5 a

Håndtering af aktiver ved overflytning af myndighedsopgaver fra Social- og Integrationsministeriet

§ 10 b. Social- og integrationsministeren kan i forbindelse med overdragelse af opgaver fra staten til Udbetaling Danmark bestemme, at staten beholder ejerskabet til aktiver, der er knyttet til administration af de opgaver, der overflyttes fra Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark. Træffer ministeren beslutning om at beholde ejerskabet til aktiverne, skal Arbejdsmarkedets Tillægspension leje aktiverne, indtil de er endeligt afskrevne. Lejen svarer til afdragsprofilen for de erhvervede aktiver. Når aktiverne er endeligt afskrevne, kan ministeren og Arbejdsmarkedets Tillægspension aftale, at de overdrages til Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 3

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 390 af 19. april 2013, som ændret ved lov nr. 1386 af 28. december 2011 og § 11 lov nr. 1380 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4, ændres »direktøren for Pensionsstyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

2. I § 46 b, 2. pkt., ændres »Pensionsstyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

3. § 56 a affattes således:

»§ 56 a. Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende folkepension, varmetillæg, petroleumstillæg, opsat pension, supplerende pensionsydelse og øvrige tillæg efter kapitel 11. Udbetaling Danmark varetager endvidere opgaver om retten til at medtage en tilkendt folkepension eller førtidspension ved fast bopæl i udlandet og opgaver om retten til at modtage folkepension ved fast bopæl i udlandet. Desuden varetager Udbetaling Danmark alle opgaver vedrørende beregning og udbetaling af førtidspension.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent og den likvide formue.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen varetager opgaverne vedrørende personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister. Desuden varetager kommunalbestyrelsen de opgaver vedrørende førtidspension, som ikke er nævnt i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal, uden at borgeren indgiver ansøgning herom, vurdere, om borgeren har ret til anden hjælp fra kommunen, når Udbetaling Danmark giver afslag på pension på grund af regler om optjening eller tilkender en brøkpension. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal tilbyde at give vejledning efter § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når en førtidspensionist overgår til folkepension. Udbetaling Danmark skal give meddelelse til kommunen om personer, der er omfattet af situationerne nævnt i 1. og 2. pkt.«

4. § 62, stk. 1, affattes således:

»Udbetaling Danmark udøver de beføjelser, som kommunerne har efter denne lov vedrørende pension, der skal ydes til personer med fast bopæl i udlandet efter denne lov, efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger og efter regler i overenskomster med andre stater.«

5. I § 62, stk. 3, udgår », herunder regler om overførsel af kommunernes kompetence til Pensionsstyrelsen«.

6. § 62 a ophæves.

§ 4

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 19. april 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, ændres »direktøren for Pensionsstyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

2. I § 45 b, 2. pkt., ændres »Pensionsstyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

3. § 52 b affattes således:

»§ 52 b. Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende beregning af udbetaling af førtidspension, bistandstillæg, plejetillæg, invaliditetsydelse og tillæg efter kapitel 11 og alle opgaver vedrørende varmetillæg og petroleumstillæg. Udbetaling Danmark varetager endvidere opgaver om retten til at medtage en tilkendt førtidspension ved fast bopæl i udlandet.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent og den likvide formue.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen varetager de opgaver efter loven, som ikke er henlagt til Udbetaling Danmark, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal tilbyde at give vejledning efter § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når en førtidspensionist eller modtager af invaliditetsydelse overgår til folkepension. Udbetaling Danmark skal give meddelelse til kommunen om personer, der er omfattet af situationen nævnt i 1. pkt.«

4. § 56, stk. 1, affattes således:

»Udbetaling Danmark udøver de beføjelser, som kommunerne har efter denne lov vedrørende pension, der skal ydes til personer med fast bopæl i udlandet efter denne lov, efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger og efter regler i overenskomster med andre stater.«

5. I § 56, stk. 3, udgår », herunder regler om overførsel af kommunernes kompetence til Pensionsstyrelsen«.

6. § 56 a ophæves.

§ 5

I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 29. august 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 5, og § 10 a, stk. 3 og 4, ændres »Pensionsstyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

2. I § 12, stk. 3, ændres »Pensionsstyrelsens« til: »Udbetaling Danmarks«.

§ 6

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september 2012, som ændret ved § 7 i lov nr. 326 af 11. april 2012 og § 13 i lov nr. 1380 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, udgår », Pensionsstyrelsen«.

2. I § 11 a, stk. 6, udgår »og ved behandling af sager i Sikringsstyrelsen«.

3. I § 11 a, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende gælder ved Udbetaling Danmarks behandling af sager efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. for personer med bopæl i udlandet.«

4. Overskriften til kapitel 8 affattes således:

»Kapitel 8

Udbetaling Danmark«.

5. § 48 affattes således:

»§ 48. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at Udbetaling Danmark er kompetent institution i forhold til, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes efter EU-reglerne og aftaler om social sikring.

Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, hvordan Udbetaling Danmark skal yde faglig bistand til varetagelse af opgaver vedrørende international social sikring.«

6. I § 49 ændres »Pensionsstyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

7. I § 62 ændres »Pensionsstyrelsens« til: »Udbetaling Danmarks« og »Pensionsstyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

8. § 64 ophæves.

9. I § 64 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Tilsvarende gælder for

1) afgørelser om hjælp til danskere i udlandet efter § 6 i lov om aktiv socialpolitik,

2) afgørelser om efterlevelseshjælp til personer, som efter EF-forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, jf. § 85 a, stk. 8, i lov om aktiv socialpolitik, og

3) afgørelser om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes, som er truffet af Udbetaling Danmark i medfør af regler udstedt efter § 48, stk. 1.«

§ 7

I lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte (Frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension) foretages følgende ændring:

1. § 5, stk. 13, ophæves.

Beskæftigelsesministeriet

§ 8

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved lov nr. 1399 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 1, ændres »Pensionsstyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

Skatteministeriet

§ 9

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 405 af 22. april 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 1386 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, nr. 22, 1. pkt., ændres »beskæftigelsesministeren« til: »told- og skatteforvaltningen«.

2. I § 7, nr. 22, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Told- og skatteforvaltningen offentliggør hvert år en liste over de fonde, stiftelser, foreninger m.v., som er blevet godkendt. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte en frist for, hvornår en ansøgning m.v. om godkendelse senest skal være modtaget, for at fonden, stiftelsen, foreningen m.v. kan optages på listen for det pågældende år.«

Økonomi- og Indenrigsministeriet

§ 10

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 33, stk. 3, ændres »Social- og Integrationsministeriets« til: »Udbetaling Danmarks«.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2013.

Stk. 2. Udbetaling Danmark færdigbehandler sager på sagsområder, der som følge af lovens §§ 3-6 overføres til behandling i Udbetaling Danmark, og som ikke inden lovens ikrafttræden er endeligt afsluttet af Pensionsstyrelsen. Told- og skatteforvaltningen færdigbehandler sager, der som følge af lovens § 9 overføres til behandling i told- og skatteforvaltningen, hvis de ikke er blevet afgjort af Pensionsstyrelsen på tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan uden fornyet samtykke behandle sager efter stk. 2, hvis borgeren har givet samtykke til Pensionsstyrelsen efter § 11 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4. Udbetaling Danmark overtager Pensionsstyrelsens krav mod borgeren og borgerens krav mod Pensionsstyrelsen, der måtte foreligge ved lovens ikrafttræden, i sager, der som følge af lovens §§ 3-5 overføres til Udbetaling Danmark.

Givet på Amalienborg, den 21. maj 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Hækkerup