Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
32009L0128
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kemikalier1)

(Opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning for forhandlere, erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende bekæmpelsesmidler samt bødeskærpelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 294 af 11. april 2011 og lov nr. 161 af 28. februar 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 277 af 19. marts 2013, foretages følgende ændringer:

1. I fodnote 1 til lovens titel indsættes efter »EU-Tidende 2003, nr. L 66, side 26,«: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36,«.

2. I § 10, stk. 1, og § 39, to steder i § 39 a, i § 48, stk. 4, og § 59, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 38 e« til: »§ 38 f«.

3. I § 23, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan herunder fastsætte regler om opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg til forbrugere.«

4. §§ 38 b og 38 c affattes således:

»§ 38 b. Miljøministeren kan fastsætte regler om autorisation som betingelse for at forhandle, erhvervsmæssigt anvende eller rådgive om anvendelse af bekæmpelsesmidler, og om, at forhandlere skal have ansatte, der er autoriserede.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om autorisationsordningen, herunder

1) om, at autorisation forudsætter bevis for at have modtaget undervisning i eller på anden vis at have fyldestgørende viden om miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig anvendelse af bekæmpelsesmidler,

2) om kravene til undervisningens indhold m.v., om opnåelse og fornyelse af beviset og om generhvervelse af autorisation efter frakendelse,

3) om, at uddannelsesinstitutioner m.v., som udsteder beviser, straks efter udstedelsen skal foretage digital indberetning til miljøministeren om personer, der har opnået bevis, og

4) om, at en autorisation kan nægtes, hvis den pågældende er straffet efter § 59, stk. 2, eller efter bestemmelser udstedt i medfør af § 59, stk. 4, 2. pkt., for overtrædelse af regler om plantebeskyttelsesmidler eller efter bestemmelser udstedt i medfør af § 110, stk. 3, 2. pkt., i lov om miljøbeskyttelse for overtrædelse af regler om sprøjteudstyr og indretning af vaskepladser m.v. til plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at salg af bekæmpelsesmidler, der er godkendt til professionel brug, kun må ske til personer, der er autoriserede efter regler udstedt i medfør af stk. 2.

Stk. 4. Der kan opkræves betaling til dækning af kursusudgifterne ved undervisningen, i det omfang udgifterne ikke dækkes af forskellige tilskudsordninger til undervisning.

Stk. 5. Miljøministeren fører et offentligt tilgængeligt elektronisk register over autoriserede.

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte regler om betaling af et gebyr til dækning af udgifterne til etablering af autorisationsordningen.

Stk. 7. Uddannelsesinstitutioner, som tilbyder undervisning og udstedelse af beviser i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af stk. 2, skal tillige give andre, der ikke er underlagt krav om autorisation, adgang hertil.

§ 38 c. Den, der ved dom straffes for overtrædelse af regler om plantebeskyttelsesmidler efter § 59, stk. 2, eller efter bestemmelser udstedt i medfør af § 59, stk. 4, 2. pkt., eller for overtrædelse af regler om sprøjteudstyr og indretning af vaskepladser m.v. til plantebeskyttelsesmidler efter bestemmelser udstedt i medfør af § 110, stk. 3, 2. pkt., i lov om miljøbeskyttelse, kan ved dommen frakendes en autorisation, der er meddelt efter regler udstedt i medfør af § 38 b, for et nærmere tidsrum fra 1 til 5 år.

Stk. 2. I sager som nævnt i stk. 1 kan retten ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve den virksomhed, som kræver autorisation. Det kan i kendelsen bestemmes, at kære ikke har opsættende virkning. Afsiges der med hensyn til frakendelse af autorisation en frifindende dom i sagen, bortfalder forbuddet, selv om dommen ankes.

Stk. 3. Har en autorisation efter stk. 1 været frakendt, er opnåelse af autorisation efter frakendelsestidens udløb betinget af, at vedkommende på ny opnår autorisation efter regler udstedt i medfør af § 38 b, stk. 1 og 2.«

5. § 38 e ophæves, og i stedet indsættes i kapitel 7:

»§ 38 e. Ministeren kan fastsætte regler om, at den ansvarlige for en ejendom, hvorpå der erhvervsmæssigt anvendes bekæmpelsesmidler, skal føre journal over brugen af disse midler.

Stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal indgå i den i stk. 1 nævnte journal.«

6. Efter § 38 e indsættes i kapitel 8:

»§ 38 f. Enhver producent eller importør af et stof, en blanding eller en anden vare skal være i besiddelse af dokumentation for, at stoffet, blandingen eller varen opfylder de krav, der er fastsat i denne lov, i regler fastsat i medfør heraf og i EU-forordninger om de stoffer, blandinger og varer, der er omfattet af loven. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til dokumentationen.

Stk. 2. Enhver producent, der sælger et stof eller en blanding, og enhver importør af et stof eller en blanding skal være i besiddelse af følgende oplysninger om stoffet eller blandingen:

1) Handelsnavn eller -navne,

2) kemisk navn,

3) mængden, som sælges eller importeres, og

4) for blandinger kemisk navn på indholdsstofferne og vægtprocent for de indholdsstoffer, der er klassificeret som farlige eller på anden måde er reguleret.

Stk. 3. Hvis det viser sig umuligt for en importør at skaffe oplysninger, der er nævnt i stk. 2, er det tilstrækkeligt, hvis oplysningerne er indsendt til det fælles register for Beskæftigelsesministeriet og Miljøministeriet for stoffer, materialer og produkter (Produktregistret) og importøren har fået en bekræftelse herpå fra Produktregistret, jf. dog stk. 1, § 10, stk. 1, og § 19.

Stk. 4. Oplysninger som nævnt i stk. 1-3 skal efter anmodning udleveres til miljøministeren eller tilsynsmyndighederne.«

7. Efter § 51 c indsættes i kapitel 10:

»§ 51 d. Den, der fører et register over tjenesteydere, der er tilgængeligt for danske miljømyndigheder, skal stille dette til rådighed for myndigheder i andre EU/EØS-lande på samme vilkår.«

8. I § 59, stk. 1, nr. 6, ændres »§ 38 b, stk. 2« til: »§ 38 b, stk. 7«.

9. I § 59, stk. 4, ændres »§ 38 b, stk. 1, 3, 4 og 6, § 38 c« til: »§ 38 b, stk. 1-3«, og efter »§ 38 d,« indsættes: »§ 38 e,«.

10. I § 59 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Under omstændigheder som beskrevet i § 59, stk. 2, udmåles en skærpet straf i tilfælde af markedsføring eller anvendelse af ikke godkendte plantebeskyttelsesmidler i strid med artikel 28 og 53 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelsen af erhverv. Det samme gælder ved overtrædelse af reglerne om besiddelse af plantebeskyttelsesmidler fastsat i medfør af lovens § 4 a.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 10.

Stk. 3. Personer, der inden ikrafttrædelsen af regler udstedt i medfør af § 38 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, har et gyldigt bevis efter de hidtil gældende regler, opnår autorisation ved indsendelse af kopi af gyldigt bevis til miljøministeren. Det er dog en forudsætning for autorisationen, at personen ikke ved dom eller bødevedtagelse er straffet efter denne lovs ikrafttræden for overtrædelse af regler om plantebeskyttelsesmidler efter § 59, stk. 2, eller efter bestemmelser udstedt i medfør af § 59, stk. 4, 2. pkt., eller for overtrædelse af regler om sprøjteudstyr og indretning af vaskepladser m.v. til plantebeskyttelsesmidler i medfør af § 110, stk. 3, 2. pkt., i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 4. § 38 c som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, finder anvendelse ved strafbare forhold, der begås efter ikrafttrædelsen af regler udstedt i medfør af § 38 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4.

Givet på Amalienborg, den 21. maj 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Pia Olsen Dyhr

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71.