Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forurenet jord

(Offentlig indsats over for jordforurening, der kan have skadelig virkning på vand eller natur, og nedlæggelse af Depotrådet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1151 af 17. december 2003, § 4 i lov nr. 1555 af 21. december 2010, § 4 i lov nr. 1273 af 21. december 2011 og § 4 i lov nr. 446 af 23. maj 2012 og senest ved § 7 i lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU« til: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU«, og efter »nr. L 334, side 17« indsættes: », og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EF-Tidende 2000, nr. L 327, side 1«.

2. I § 1, stk. 1, ændres »grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt« til: »natur, miljø og menneskers sundhed«.

3. § 2, stk. 1, affattes således:

»Loven omfatter jord, der på grund af menneskelig påvirkning kan have skadelig virkning på natur, miljø og menneskers sundhed. Kapitel 4 b omfatter endvidere grundvandsforureninger, der ikke kan henføres til en jordforurening. Kapitel 3 b omfatter ligeledes grundvandsforureninger, der ikke kan henføres til en jordforurening, hvis forureningen er omfattet af kapitel 4 b.«

4. I § 3, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »grundvand«: », overfladevand, internationale naturbeskyttelsesområder«.

5. § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»1) have skadelig virkning på grundvand,

2) have skadelig virkning på overfladevand,

3) have skadelig virkning på internationale naturbeskyttelsesområder eller«.

Nr. 3 bliver herefter nr. 4.

6. I § 6, stk. 2, 2. pkt., ændres »stk. 1, nr. 3« til: »stk. 1, nr. 4«.

7. I § 6 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådets fastlæggelse af arealer efter stk. 1, herunder at arealer uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande for nuværende og fremtidige almene vandforsyningsanlæg ikke skal fastlægges, og om tidsfrister, anvendelse af it-systemer m.v.«

8. I § 8, stk. 4, nr. 2, indsættes to steder efter »grundvandet«: », overfladevandet eller internationale naturbeskyttelsesområder«.

9. § 12 a, stk. 5, ophæves.

10. I § 14, stk. 1, ændres »matrikelregisteret« til: »et digitalt, offentligt register«.

11. I § 14, stk. 3, ændres »Et kortlagt areal« til: »Oplysning om, at et areal er kortlagt,«.

12. I § 14, stk. 4, udgår »efter forhandling med matrikelmyndighederne«.

13. I § 15, nr. 5, ændres »grund for kortlægningen,« til: »grund for kortlægningen, og«.

14. I § 15, nr. 6, ændres »bolig, og« til: »bolig.«

15. § 15, nr. 7, ophæves.

16. I § 17 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse på grundvandsforureninger, der ikke kan henføres til en jordforurening, hvis grundvandsforureningen er omfattet af kapitel 4 b.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

17. I § 17, stk. 2, der  bliver stk. 3,  indsættes  efter »jord-«: », overfladevands-«.

18. I § 17, stk. 4 og 5, der bliver stk. 5 og 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

19. § 18 affattes således:

»§ 18. Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats. Oversigten skal revideres en gang om året. Oversigten skal være i overensstemmelse med vandplanen og Natura 2000-planen, jf. kapitel 3 og 14 i miljømålsloven.

Stk. 2. Regionsrådet inddrager offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige oversigt. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.

Stk. 3. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.«

20. § 18 affattes således:

»§ 18. Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats. Oversigten skal revideres en gang om året. Oversigten skal være i overensstemmelse med Natura 2000-planen, jf. kapitel 14 i miljømålsloven.

Stk. 2. Regionsrådet inddrager offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige oversigt. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.

Stk. 3. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.«

21. § 19 affattes således:

»§ 19. Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Oversigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en økonomisk oversigt. Regionsrådet skal iværksætte den fornødne indsats for at opfylde indsatsprogrammerne i vandplanen og Natura 2000-planen.«

22. § 19 affattes således:

»§ 19. Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Oversigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en økonomisk oversigt. Regionsrådet skal iværksætte den fornødne indsats for at opfylde indsatsprogrammet i Natura 2000-planen.«

23. I § 20 indsættes efter »nødvendigt«: », jf. dog § 19, 3. pkt.«

24. I § 21, stk. 3, ændres »matrikelregisteret« til: »det digitale, offentlige register«.

25. § 24 ophæves.

26. I § 30, stk. 6, ændres »matrikelregisteret« til: »det digitale, offentlige register«.

27. I § 49, stk. 5, ændres to steder »2 mio. kr.,« til: »4,162 mio. kr. inkl. moms,«, og et sted »2 mio. kr.« til: »4,162 mio. kr. inkl. moms.«

28. I § 49, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:

»Beløbet pris- og lønreguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele tusinde kroner.«

29. I § 50, stk. 1, ændres »grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt« til: »natur, miljø og menneskers sundhed«.

30. I § 61 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Regionsrådet afgiver en årlig indberetning til miljøministeren om gennemførte aktiviteter efter loven, afholdte udgifter og om den planlagte indsats, budgetter m.v. for det kommende år.

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådets indberetning efter stk. 5.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

31. I § 64 a, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) regionsrådets indberetning i medfør af § 61, stk. 5,«.

Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 6 og 7.

32. I § 64 a, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 7, ændres »1-5« til: »1-6«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens § 1, nr. 19-22. Miljøministeren kan herunder bestemme, at § 1, nr. 19-22, træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. § 1, nr. 28, træder i kraft den 1. januar 2015.

Givet på Amalienborg, den 21. maj 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Pia Olsen Dyhr