Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i medieproduktion og ledelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i medieproduktion og ledelse

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 8. maj 2013, fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i medieproduktion og ledelse er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage udvikling af medieproduktioner, projektledelse og kommunikation i jobpositioner, hvor der arbejdes med medier eller medieteknologier under hensyntagen til organisationens øvrige interne forretningsprocesser og strategi. Uddannelsen retter sig mod beskæftigelse inden for medie- og kommunikationsfunktioner som koordinator, projektleder og mellemleder i forbindelse med medieproduktioner og kommunikationsopgaver.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 180 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i medieproduktion og ledelse. Den engelske titel er Bachelor of Media Production and Management.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Media Production and Management.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 105 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 30 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Medieteknologier og medieproduktion.

2) Medieprojektledelse og projektkoordinering.

3) Markedsføring, reklame og kommunikation.

4) Økonomi, ledelse og jura set i forhold til mediebranchen.

5) Anvendt videnskabelig metode, databehandling og branchekendskab.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2013 og har virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen den 1. august 2013 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 735 af 20. august 2003 om uddannelsen til professionsbachelor i medieproduktion og ledelse ophæves.

Stk. 3. Studerende, der er begyndt på uddannelsen efter de tidligere regler, jf. stk. 2, fortsætter uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 24. maj 2013

Inge Mærkedahl

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i medieproduktion og ledelse

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i medieproduktion og ledelse skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede professionsbachelor i medieproduktion og ledelse har viden om

1) anvendt teori og metode inden for videnskabsteori, herunder læringsteori specifikt med fokus på mediefunktioner, samt forståelse for erhvervsstrukturen i mediesektoren,

2) forskellige teoretiske tilgange til ledelse og samarbejde, herunder individers orientering i en organisatorisk og kulturel kontekst samt strategisk ledelse og kommunikationsteori,

3) grundlæggende forståelse for erhvervsretlige og økonomiske termer set i forhold til mediebranchen med specifikt fokus på medieprojekter samt kendskab til innovation og entreprenørskab ud fra en markedsorienteret kontekst i mediesektoren,

4) projektindgåelse set i forhold til markedet og kundens behov, samt projektledelse set i forhold til medieproduktioner, herunder ledelse af projektet og deltagelse som aktiv projektdeltager,

5) grundlæggende forståelse for medieteknologier og de bagvedliggende fagområder, herunder teknologi, teknologiske trends og udvikling, proces, miljø og kvalitetsledelse med særligt fokus på koblingen mellem sourcing, mennesker og teknologi og,

6) praksis og anvendt teori og metode og kan reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode samt egen arbejdsproces.

Færdigheder

Den uddannede professionsbachelor i medieproduktion og ledelse kan

1) praktisk anvende videnskabelig metode til at forstå og analysere problemstillinger, samt arbejde systematisk og analytisk med enkle såvel som komplicerede ledelses- og produktionsopgaver på taktisk og operationelt ledelsesniveau med forståelse for den strategiske dagsorden i medieproduktionsmiljøer,

2) forhandle og overholde relevante proces- og projektledelsesparametre i medieproduktionsmiljøer,

3) anvende relevant produktionsteknisk udstyr på basis af korrekt karakterisering og kalibrering til at vurdere, analysere, gennemføre og optimere medieproduktioner,

4) vurdere og anvende modtagerorienteret kommunikation analogt såvel som digitalt samt analysere og visualisere data kreativt, kommunikativt og praktisk til mange forskellige målgrupper og

5) foretage projekt- og driftsrelaterede opgaver, såsom økonomiske analyser, materialevurderinger, vurdering og valg af medieplatform og formidlingskanaler, samt indhente og kritisk vurdere kvaliteten af information og viden i praktiske projekt- og produktionsforløb.

Kompetencer

Den uddannede i professionsbachelor i medieproduktion og ledelse kan

1) analysere, planlægge, økonomistyre, lede og kommunikere komplekse og udviklingsorienterede tekniske medieproduktioner på en innovativ og operationel måde og arbejde systematisk med produktionstilrettelæggelse, kvalitetsstyring og -kontrol samt løbende procesoptimering på forskellige tekniske platforme,

2) tilpasse og udvikle tekniske medieproduktioner set i forhold til ændrede og eksisterende processer, teknikker og værktøjer,

3) implementere strategiske og taktiske beslutninger i projekter inden for de aftalte tidsmæssige og økonomisk afsatte ressourcer, herunder kvalitetsledelse, standardisering og procesoptimering,

4) håndtere projekt- og procesledelse af videns-, tekniske og kreative medarbejdere, herunder gennemførsel af relevante kvalitetskontrolprocesser set i forhold til medieproduktioner,

5) identificere egne læringsbehov og kontinuerligt udvikle kompetencer inden for ledelse, kommunikation og teknisk medieproduktion ud fra en systematisk videnskabelig metode og

6) med en professionsorienteret tilgang deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for relevante jobpositioner i mediesektoren samt påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik.