Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love som følge af ændret organisering af statsforvaltningerne

(Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning, som ændret ved § 3 i lov nr. 536 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 1 affattes således:

»Organisering«.

2. § 1 affattes således:

»§ 1. Statsforvaltningen varetager den regionale statslige forvaltning.«

3. § 2 ophæves.

4. § 3 affattes således:

»§ 3. Statsforvaltningen ledes af en direktør, som har ansvaret for statsforvaltningens virksomhed.«

5. I § 4 ændres »Statsforvaltningerne« til: »Statsforvaltningen«, og »statsforvaltningerne« ændres to steder til: »statsforvaltningen«.

§ 2

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 1252 af 18. december 2012, § 1 i lov nr. 1253 af 18. december 2012 og § 2 i lov nr. 381 af 17. april 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, 2. pkt., § 57, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, og § 63, stk. 1, ændres »vedkommende statsforvaltning, jf. § 47,« til: »statsforvaltningen«.

2. I § 42, stk. 1, 3. og 5. pkt., ændres »vedkommende statsforvaltning, jf. § 47« til: »statsforvaltningen«.

3. § 47, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Tilsynet med kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. § 60, varetages af statsforvaltningen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

4. I § 60, stk. 1, ændres »den eller de statsforvaltninger, der efter § 47, stk. 1, varetager tilsynet med de deltagende kommuner« til: »statsforvaltningen«.

5. I § 60, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ændres »vedkommende statsforvaltning, jf. § 47, stk. 2,« til: »statsforvaltningen«.

§ 3

I regionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 900 af 30. august 2012, som ændret ved § 2 i lov nr. 1252 af 18. december 2012, § 2 i lov nr. 1253 af 18. december 2012 og § 1 i lov nr. 381 af 17. april 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4, 1. pkt., § 25, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, og § 30 ændres »vedkommende statsforvaltning« til: »statsforvaltningen«.

2. I § 28, stk. 1, 3. og 5. pkt., ændres »vedkommende statsforvaltning, jf. § 30« til: »statsforvaltningen«.

3. I § 31 ændres »de i § 30 nævnte statsforvaltningers« til: »statsforvaltningens«.

§ 4

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013, som ændret ved lov nr. 158 af 20. februar 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 33, stk. 2, 1. pkt., ændres »vedkommende statsforvaltning« til: »statsforvaltningen«.

Beskæftigelsesministeriet

§ 5

I lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 81 af 3. februar 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 1, udgår »i den region, hvor arbejdsgiverens virksomhed har sit hjemsted«.

Justitsministeriet

§ 6

I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004, som ændret ved § 30 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1 og 2, ændres »en statsforvaltning« til: »statsforvaltningen«.

§ 7

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 2. oktober 2012, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 434 af 1. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »statsforvaltningerne« til: »statsforvaltningen«, og »statsforvaltningernes« til: »statsforvaltningens«.

2. I § 46 d, 1. og 2. pkt., ændres »en statsforvaltning« til: »statsforvaltningen«.

3. § 46 d, 3. pkt., ophæves.

4. I § 56 a, stk. 1, 5. pkt., ændres »Statsforvaltningen Hovedstaden« til: »statsforvaltningen«.

§ 8

I værgemålsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007, som ændret ved § 8 i lov nr. 434 af 8. maj 2006 og § 2 i lov nr. 221 af 21. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, 2. pkt., og § 50, stk. 2, 1. pkt., udgår »§ 15,«.

2. Overskriften til § 15 og § 15 ophæves.

3. I § 28, 1. pkt., ændres »Statsforvaltningerne« til: »Statsforvaltningen«.

§ 9

I strandingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 619 af 15. september 1986, som ændret ved § 13 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, § 16 i lov nr. 542 af 24. juni 2005 og § 20 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 1, 2. pkt., udgår »i det amt, til hvilket det bjærgede er indbragt«.

§ 10

I midlertidig lov om landboforeningers og husmandsforeningers auktioner m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 28. august 1986, som ændret ved § 18 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, udgår »i den pågældende region«.

2. I § 2, stk. 1, 2. pkt., ændres »vedkommende statsforvaltning« til: »statsforvaltningen«.

§ 11

I forordning af 2. december 1825 ang. Strandings-Commissionaires Sallarium, som ændret ved § 19 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »Stedets statsforvaltning« til: »statsforvaltningen«.

2. I § 3 ændres »statsforvaltningerne« til: »statsforvaltningen«.

§ 12

I forordning af 16. marts 1842 ang. Dykkervæsenet m.v., som ændret ved § 20 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 2, 1. pkt., ændres »vedkommende statsforvaltning« til: »statsforvaltningen«.

Miljøministeriet

§ 13

I lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 494 af 12. juni 2003, som ændret ved § 21 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, § 11 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, § 1 i lov nr. 12 af 11. januar 2010 og § 2 i lov nr. 1392 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 40, stk. 1, 1. pkt., ændres »den stedlige statsforvaltning« til: »statsforvaltningen«.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke

§ 14

I lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 9 a affattes således:

»§ 9 a. Stiftsøvrigheden består af stiftets biskop og stiftamtmanden.

Stk. 2. Direktøren for statsforvaltningen er stiftamtmanden. Direktøren kan delegere sin stiftsøvrighedskompetence til medarbejdere ved statsforvaltningen på kontorchefsniveau eller derover. Direktøren kan bestemme, at en person, der varetager direktørens stiftsøvrighedskompetence efter delegation, kan oppebære titlen af stiftamtmand.«

2. I § 10, 2. pkt., og § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »stiftsøvrighederne« til: »biskopperne«.

3. I § 17, stk. 3, og § 21, stk. 2, 2. pkt., ændres »Stiftsøvrighederne« til: »Biskopperne«.

4. I § 21, stk. 3, indsættes efter »bemyndigelse af«: »biskoppen,«.

§ 15

I lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 14. marts 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 17, 2. pkt., ændres »vedkommende stiftsøvrighed« til: »den stedlige biskop«.

§ 16

I lov om begravelse og ligbrænding, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 16. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4, 1. pkt., ændres »Stiftsøvrigheden« til: »Biskoppen«.

2. I § 3, stk. 4, 2. pkt., ændres »Stiftsøvrighedens« til: »Biskoppens«.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

§ 17

I lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. 1729 af 2. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 34, stk. 1, ændres »Ved hver statsforvaltning« til: »Ved statsforvaltningen«.

2. I § 39, stk. 2, ændres »de psykiatriske patientklagenævn ved statsforvaltningerne« til: »det psykiatriske patientklagenævn ved statsforvaltningen«.

Social- og Integrationsministeriet

§ 18

I lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1044 af 29. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. Ved indgivelse af ansøgning om ændring af bidrag betales et gebyr, jf. dog stk. 2. Gebyrets størrelse fastsættes og reguleres af social- og integrationsministeren, jf. stk. 4.

Stk. 2. Der betales ikke gebyr efter stk. 1, hvis

1) der søges om bortfald af bidrag og dette skyldes, at barnet er flyttet til den forælder, der betaler bidraget, eller

2) der søges om ændring af et aftalt bidrag, jf. § 17, og statsforvaltningen ikke tidligere har behandlet en sag om dette bidrag.

Stk. 3. Søger en part om ændring af bidrag, jf. stk. 1, til flere børn i en sag mellem de samme parter, skal der kun betales ét gebyr. Søger en part om nedsættelse af bidrag, jf. stk. 1, til flere børn i sager mellem forskellige parter, skal der ligeledes kun betales ét gebyr.

Stk. 4. Størrelsen af gebyret efter stk. 1 fastsættes således, at det svarer til omkostningerne ved statsforvaltningens behandling af en ansøgning om ændring af bidrag.

Stk. 5. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr.«

2. I § 21, stk. 2, 1. pkt., ændres »inden 1 år efter« til: »inden 4 uger efter«.

3. I § 21, stk. 3, ændres »statsforvaltningernes« til: »statsforvaltningens«.

§ 19

I lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 12. november 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 52 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »inden 1 år efter« til: »inden 4 uger efter«.

2. I § 52 a, stk. 3, ændres »statsforvaltningernes« til: »statsforvaltningens«.

§ 20

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 12. november 2012, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 29, §§ 29 og 30, overskriften før § 31 og § 31 ophæves, og i stedet indsættes:

»Enighed

§ 29. Ægtefæller har ret til separation eller skilsmisse, når de er enige om det.

Uenighed

§ 30. En ægtefælle har ret til separation.

Stk. 2. En ægtefælle har ret til skilsmisse efter 6 måneders separation.

Bortfald af separation

§ 31. Separationens virkninger bortfalder for fremtiden, hvis ægtefællerne genoptager eller fortsætter samlivet.«

2. § 38 affattes således:

»§ 38. Statsforvaltningen indkalder ægtefællerne til vilkårsforhandling, når

1) en ægtefælle anmoder om det,

2) betingelserne, jf. § 42, stk. 1, for at give bevilling til separation eller skilsmisse efter §§ 29, 30 og 32-36 ikke er opfyldt eller

3) statsforvaltningen finder, at særlige omstændigheder taler for det.

Stk. 2. Vilkårsforhandling efter stk. 1, nr. 2, kan i særlige tilfælde undlades.«

3. Overskriften før § 39 og § 39 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 39. Ved indgivelse af anmodning om separation eller skilsmisse betales et gebyr. Skal der afholdes vilkårsforhandling efter § 38, stk. 1, nr. 1 eller 2, skal der betales et yderligere gebyr. Gebyrenes størrelse fastsættes og reguleres af social- og integrationsministeren, jf. stk. 2.

Stk. 2. Størrelsen af gebyrerne efter stk. 1 fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved statsforvaltningens behandling af en anmodning om separation eller skilsmisse henholdsvis ved statsforvaltningens afholdelse af vilkårsforhandling.

Stk. 3. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr.«

4. I § 42, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 29 og 32-36« til: »§§ 29, 30 og 32-36«.

5. I § 42, stk. 2, ændres »§ 31« til: »§ 30, stk. 2«.

6. I § 43, stk. 1, 1. pkt., ændres »separation efter § 29 eller skilsmisse efter §§ 31-36« til: »separation eller skilsmisse efter §§ 29, 30 og 32-36«.

7. I § 58 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »inden 1 år efter« til: »inden 4 uger efter«.

8. I § 58 a, stk. 3, 1. pkt., ændres to steder »statsforvaltningernes« til: »statsforvaltningens«.

§ 21

I lov om opkrævning af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 275 af 12. marts 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 23 b, nr. 3, ændres »statsforvaltningernes« til: »statsforvaltningens«, og »statsforvaltningerne« til: »statsforvaltningen«.

§ 22

I børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 8. november 2012, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 7 ændres »Statsforvaltningernes« til: »Statsforvaltningens«.

2. I § 33, stk. 1, ændres »statsforvaltningernes« til: »statsforvaltningens«.

§ 23

I navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 1. maj 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 22, stk. 3, ændres »statsamtets« til: »statsforvaltningens«.

§ 24

I lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 25 a, stk. 1, udgår »for hver region«.

2. I § 25 a, stk. 4, ændres »Samrådenes medlemmer samt stedfortrædere for disse« til: »Medlemmerne af samrådet og stedfortræderne for dem«.

3. I § 25 a, stk. 5, ændres »Samrådenes afgørelse« til: »Samrådets afgørelser«, og »samrådene« til: »samrådet«.

4. I § 25 b, stk. 3, ændres »Et samråds« til: »Samrådets«.

5. I § 25 b, stk. 4, 1. pkt., ændres »samrådene« til: »samrådet«.

§ 25

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

§ 26

Stk. 1. Sager ved de fem statsforvaltninger, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet, færdigbehandles af statsforvaltningen.

Stk. 2. Anmodninger om separation eller skilsmisse, der er indgivet til en statsforvaltning inden lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler i §§ 29-31, 38, 39, 42, 43 og 58 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Er der inden lovens ikrafttræden indgivet en anmodning om separation, som ikke er færdigbehandlet, kan anmodningen efter lovens ikrafttræden ændres til en anmodning om skilsmisse. Fremsættes anmodning efter 1. pkt. for statsforvaltningen, skal der betales det gebyr, social- og integrationsministeren fastsætter i medfør af § 39 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning som indsat ved denne lovs § 20, nr. 3.

Stk. 4. Lovens § 18, nr. 1, og § 20, nr. 3, finder kun anvendelse på anmodninger, som statsforvaltningen modtager efter lovens ikrafttræden.

Stk. 5. Lovens § 18, nr. 2, § 19, nr. 1, og § 20, nr. 7, finder kun anvendelse for afgørelser, som statsforvaltningen træffer efter lovens ikrafttræden.

§ 27

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Lovens § 6 gælder for Færøerne og Grønland.

Stk. 3. Lovens § 17 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Stk. 4. Lovens §§ 18-20 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Margrethe Vestager