Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v.

Herved bekendtgøres lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v. med de ændringer, der følger af lov nr. 457 af 1. juni 1994, § 13 i lov nr. 1133 af 21. december 1994, § 59 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 4 i lov nr. 591 af 24. juni 2005.

§ 1. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter efter forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse, ved hvilke sygehuse m.v. i regionerne undervisningen i kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium og tandlægestudiet skal foregå.

§ 2. Staten yder regionerne refusion for merudgifter, der er forbundet med, at den i § 1 nævnte undervisning henlægges til sygehuse under de pågældende sygehusvæsener.

Stk. 2. Ved opførelse, ombygning eller køb af bygninger samt ved indretning af særlige lokaler til undervisningen kan der af staten ydes tilskud til hel eller delvis dækning af de hermed forbundne udgifter.

Stk. 3. De nærmere regler om ydelse af refusion og tilskud efter stk. 1 og 2 fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse.

§ 2 a. (Ophævet).

§ 3. Loven har virkning fra den 1. april 1975.1)

Stk. 2. (Udelades).


Lov nr. 457 af 1. juni 1994 om ændring af lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v. (Praktikpladser for mellemlange sundhedsuddannelser) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:2)

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.3)


Lov nr. 1133 af 21. december 1994 om ændring af forskellige love (Ændringer i forbindelse med etablering af Hovedstadens Sygehusfællesskab) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:4)

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1995, jf. dog stk. 2.

Stk. 2-3. (Udelades).


Lov nr. 145 af 25. marts 2002 om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:5)

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog § 79, stk. 1.

Stk. 2. (Udelades).


Lov nr. 591 af 24. juni 2005 om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., lov om mellemlange videregående uddannelser, lov om centre for undervisningsmidler m.v. og forskellige andre love på Undervisningsministeriets område (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår sygepleje- og radiografskolerne og centre for undervisningsmidler samt tekniske konsekvensændringer) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:6)

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2-7. (Udelades).

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 28. maj 2013

Morten Østergaard

/ Jesper Schaumburg-Müller

Officielle noter

1) Loven blev kundgjort i det hæfte af Lovtidende, der udkom den 1. juli 1975. Loven trådte dermed i kraft den 8. juli 1975, jf. den dagældende bestemmelse i Lovtidendelovens § 3, 2. pkt.

2) Lovændringen vedrører § 2 a.

3) Bekendtgørelse i Lovtidende fandt sted den 2. juni 1994.

4) Lovændringen vedrører § 1, § 2, stk. 1, og § 2 a, stk. 1 og 2.

5) Lovændringen vedrører § 1.

6) Lovændringen vedrører § 1, § 2, stk. 1 og 3, og § 2 a.