Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Indkøb og fordeling af kunstværker til det offentlige rum
Kapitel 3 Bestillingsværker til det offentlige rum
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

I medfør af § 2, stk. 6, og § 4, stk. 3, i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Statens Kunstfonds ordninger vedrørende kunst i det offentlige rum, jf. kapitel 2 og 3, skal dels give borgerne i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet, dels virke igangsættende og stimulerende for kunstnernes produktion.

§ 2. Kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent er afgørende for fondens indkøb og bestilling af værker til det offentlige rum. Samtidig skal indkøbene afspejle bredden og mangfoldigheden i den samtidige kunstproduktion og foretages med henblik på placering i det offentlige rum.

Kapitel 2

Indkøb og fordeling af kunstværker til det offentlige rum

§ 3. Indkøb af kunstværker sker med henblik på placering af værkerne på institutioner, hvortil offentligheden har adgang, jf. § 4.

Stk. 2. Indkøb af kunstværker foretages af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst og Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design.

§ 4. Statens Kunstfond skal placere indkøbte kunstværker på statslige, regionale, kommunale og andre institutioner. Fordeling af indkøbte kunstværker foregår ved, at institutionerne får de indkøbte værker stillet til rådighed i en periode på mindst 5 år og maksimalt 10 år, jf. § 5, og udstiller værkerne, hvortil offentligheden har adgang.

Stk. 2. Fordeling af indkøbte kunstværker foregår efter ansøgning fra den pågældende institution eller på udvalgenes eget initiativ.

Stk. 3. De indkøbte kunstværker skal fordeles, så de kommer offentligheden og videre kredse til gode. I fordelingen bør en videst mulig geografisk spredning tilsigtes.

Stk. 4. Fordeling af de indkøbte værker sker på baggrund af de indkøbende udvalgs vurdering af den ansøgende institutions arkitektoniske kvaliteter, grad af offentlighed, egnethed til præsentation og udstilling af værker samt værkernes tilgængelighed og de bevaringsmæssige forhold.

Stk. 5. Statens Kunstfond fastsætter de nærmere vilkår for placering af fondens værker, herunder institutionens ansvar for opbevaring af værkerne.

§ 5. Værker, der viser sig at have værdi for kulturarven, kan anbringes på statslige og statsanerkendte kunstmuseer, 10 år efter at de er blevet indkøbt.

Stk. 2. De statslige og statsanerkendte kunstmuseer kan ansøge om værker 10 år efter indkøbstidspunktet. Kulturstyrelsen træffer endelig afgørelse om fordelingen af værkerne til museerne. Værkerne indgår herefter i de enkelte museers samlinger som disses ejendom.

Stk. 3. En institution, der har måttet afgive et museumsrelevant værk, skal så vidt muligt tilbydes et andet værk ved førstkommende fordeling af værker fra Statens Kunstfond.

§ 6. Kunstværker, der er stillet til rådighed for institutioner, overgår til den pågældende institution som dennes ejendom 10 år efter værkets indkøb, medmindre de udtages som museumsrelevante, jf. § 5.

Stk. 2. Når særlige forhold taler for det, kan ejerskab overdrages til institutionerne tidligere.

Stk. 3. Med overtagelsen af ejerskabet til værket overtager institutionen ansvaret for kunstværkets vedligeholdelse.

Kapitel 3

Bestillingsværker til det offentlige rum

§ 7. Bestillingsværker til det offentlige rum varetages af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst. Kunst i det offentlige rum kan omfatte andre kunstarter end billedkunst. Udvalget samarbejder om specifikke projekter i det offentlige rum med udvalg for andre kunstområder i Statens Kunstfond.

§ 8. Statslige, regionale og kommunale institutioner kan søge om at indgå i et samarbejde med Statens Kunstfond om projektering af kunstværker i eller ved den pågældende institution.

Stk. 2. Statens Kunstfond træffer beslutning om at indgå et samarbejde med den ansøgende institution efter en vurdering af institutionens arkitektoniske kvaliteter, grad af offentlighed, egnethed til præsentation og udstilling af værker samt værkernes tilgængelighed og de bevaringsmæssige forhold.

Stk. 3. Statens Kunstfond kan i særlige tilfælde indgå samarbejder om projektering af kunstværker i det offentlige rum, jf. stk. 2, med private institutioner. Sådanne samarbejder kan gøres betinget af, at der afgives passende garantier til sikring af kunstværkets bevaring for offentligheden.

Stk. 4. Bestillingsværker til det offentlige rum kræver som hovedregel medfinansiering fra den ansøgende institution. I særlige tilfælde kan Statens Kunstfond fuldfinansiere et bestillingsværk.

Stk. 5. Statens Kunstfond kan i mindre omfang søge at fremme formålet, jf. § 1, gennem andre initiativer end bestillingsværker, herunder indkaldelser af skitseforslag, idéindkaldelser, konkurrencer og støtte til allerede projekterede kunstværker i det offentlige rum mv.

§ 9. I forbindelse med bestillingsværker overgår ejerskabet til institutionen ved overdragelsen af værket.

Stk. 2. Med overtagelsen af ejerskabet til værket overtager institutionen ansvaret for kunstværkets vedligeholdelse.

§ 10. Statens Kunstfond rådgiver om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri i henhold til de til enhver tid gældende regler, som udstedes i henhold til lov om offentlig bygherrevirksomhed.

Ikrafttrædelse mv.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Med bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 1465 af 16. december 2010 om indkøb og fordeling af de af Statens Kunstfond erhvervede kunstværker.

Kulturministeriet, den 14. maj 2013

Marianne Jelved

/ Julie Haagen

Redaktionel note
  • Bekendtgørelse nr. 592 af 14. maj 2013 træder først i kraft den 1. januar 2014. Indtil da er bekendtgørelse nr. 1465 af 16. december 2010 fortsat gældende.