Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over takstområder i Danmark
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Ungdomskort

I medfør af tekstanmærkning nr. 126 ad § 28.53.04. på finanslov for finansåret 2013 fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Ungdomskortet er et periodekort til befordring i bus, tog og metro i den offentlige servicetrafik. Ungdomskortet tilbydes med virkning fra 1. august 2013:

1) Uddannelsesøgende, der er omfattet af kapitel 2 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

2) Studerende, der er omfattet af § 1, stk. 3 og 4, og regler fastsat i medfør af § 1, stk. 5, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser.

3) 16 til 19-årige, som er bosiddende i Danmark, ifølge Det Centrale Personregister (CPR).

Kortets rettigheder

§ 2. Ungdomskortet giver følgende rettigheder for indehaveren:

1) Befordring med bus, tog og metro i den offentlige servicetrafik i alle takstzoner i det takstområde, hvor den pågældende har bopæl ifølge CPR, jf. dog nr. 6. Takstområderne fremgår af bilag 1.

2) Befordring med bus, tog og metro i den offentlige servicetrafik på de vilkår om rejsestrækning, periode med ret til rabat, og mulighed for kontantrabat, der følger af § 6 og § 8 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., og regler fastsat i medfør heraf, eller § 1 og § 3, stk. 1, og regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. dog nr. 6.

3) Befordring med al offentlig servicetrafik med bus, tog og metro på børnetakst i alle øvrige takstområder i Danmark end det takstområde, hvor den pågældende har bopæl ifølge CPR, jf. dog nr. 6. Kortet giver endvidere adgang til bus- og privatbanetransport mellem takstområder på børnetakst.

4) Befordring mellem takstområder på de strækninger, hvor der udføres offentlig servicetrafik på kontrakt med staten, på WildCard- og WunderCard-takst.

5) I det omfang at der kan udstedes et grænseoverskridende periodekort mellem bolig og uddannelsessted er personer, der studerer i Danmark og som bor i Øresundsregionen1) eller Flensborg, omfattet af Ungdomskortordningen, dog ikke § 2, punkt 1.

6) For rabatmodtagere der er indskrevet på kostskole, skolehjem e.l. betragtes uddannelsesstedets adresse som bopæl, uagtet rabatmodtagerens registrering i CPR.

Egenbetaling

§ 3. Egenbetalingen udgør følgende beløb (2013 PL) pr. dag:

1) 11,24 kr. for uddannelsessøgende, der er omfattet af § 1, nr. 1.

2) 19,57 kr. for studerende, der er omfattet af § 1, nr. 2.

3) 19,57 kr. for personer, der er omfattet af § 1, nr. 3.

Stk. 2. Ungdomskort kan ikke udstedes med kortere gyldighed end 30 dage.

Stk. 3. Egenbetalingen efter stk. 1 reguleres én gang årligt sammen med trafikselskabernes takstændringer i januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Bestillingssystem

§ 4. Bestilling af Ungdomskort håndteres i det system, som er opbygget til at håndtere Ungdomskort. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) bekræfter efter forespørgsel retten til Ungdomskort til personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 2. Bestilling af Ungdomskort sker elektronisk i det dertil indrettede system. Det forudsættes, at Ungdomskortet bestilles via brug af NemID.

Administration

§ 5. Administrationen af Ungdomskortet, herunder regler om kompensation, aftaler om fælles markedsføring og rejseregler for at bruge Ungdomskort, aftales mellem Trafikstyrelsen og de befordringsansvarlige (Trafikselskaberne, Bornholms Regionskommune, Metroselskabet I/S og de virksomheder, der udfører offentlig servicetrafik på kontrakt med staten) samt mellem Trafikstyrelsen og VUS.

De kortudstedende myndigheder

§ 6. De kortudstedende myndigheder skal levere dokumentation til Trafikstyrelsen over det månedlige salg af kort senest d. 15. i den følgende måned. Dokumentationen skal opfylde krav om form og indhold, som fastsættes nærmere af Trafikstyrelsen.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. maj 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 493 af 24. maj 2011 om HyperCard ophæves 31. juli 2013.

Trafikstyrelsen, den 17. maj 2013

Carsten Falk Hansen

/ Jan Albrecht


Bilag 1

Oversigt over takstområder i Danmark

kort Size: (655 X 721)

Officielle noter

1) Øresundsregionen er det område, hvor der kan udstedes et periodekort i Øresundstakstsystemet.