Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 7. maj 2013

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af færdselsloven

(Tempo 100-busser på motorvej og civile prøvesagkyndige i politiet)

[af justitsministeren (Morten Bødskov)]:

1. Ændringsforslag

Der er stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget. Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1 om deling af lovforslaget. Justitsministeren har stillet ændringsforslag nr. 2.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 13. marts 2013 og var til 1. behandling den 19. marts 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 1. februar 2013 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 166. Den 13. marts 2013 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et mindretal i udvalget (S, RV, SF og SIU) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Hvis ændringsforslaget om deling vedtages indstiller mindretallet det af ministeren stillede ændringsforslag og de under A og B nævnte lovforslag til vedtagelse.

Et andet mindretal i udvalget (V, DF, LA og KF) vil stemme for ændringsforslaget om deling af lovforslaget og for det af ministeren stillede ændringsforslag. Mindretallet indstiller de under A og B nævnte lovforslag til vedtagelse.

Et tredje mindretal i udvalget (EL) vil stemme for ændringsforslaget om deling af lovforslaget og for det af ministeren stillede ændringsforslag. Mindretallet indstiller det under B nævnte forslag til vedtagelse og det under A nævnte lovforslag til forkastelse ved 3. behandling.

Enhedslistens medlemmer af udvalget er imod at forhøje fartgrænsen for tempo-100 busser til 100 km/t.

Færdselsstyrelsen har tidligere – i 2009 – gjort opmærksom på, at der ikke er sikkerhedsmæssigt belæg for at hæve hastighedsgrænsen for busser til 100 km/t. Og der er ikke sket yderligere tekniske forbedringer af busserne siden 2009, så hvad det er, der skulle have gjort, at fartgrænsen nu skal ændres, kan EL ikke få øje på.

EL tror mere på, at det skyldes et pres fra branchen. Branchen er selvfølgelig ude på at tjene penge, og det kan da være et ædelt formål at flytte folk hurtigere. Men hvis det sker på bekostning af sikkerheden for den enkelte og for færdselssikkerheden i det hele taget, så synes vi, at det er betænkeligt. Her bør man ikke ligge under for branchen.

Der er jo en grund til, at Danmark har haft den meget, meget fine udvikling i færdselssikkerheden, som vi har haft, og der er efter vores mening ingen grund til på det her område at efterligne udlandet. Lad os holde fast i de gode erfaringer og lad os fortsætte den gode udvikling med det kraftige fald i antal døde og tilskadekomne i trafikken.

EL er af den opfattelse, at det bør give anledning til eftertanke, når man sammenligner standselængden for en bus (med mange passagerer om bord) med den standselængde, som et lastvognstog har. Hvis begge kører 80 km/t. , som det er tilfældet i dag, er bussernes standselængde 19 pct. kortere, men med 100 km/t. er bussernes standselængde pludselig 23 pct. længere. Det burde give anledning til, at man stopper op. Vi ved jo, at fart spiller en stor rolle i forbindelse med færdselsulykker, og det er jo i høj grad sådan noget som standselængder, der gør sig gældende dér. Derfor synes vi, det er fornuftigt at holde standselængderne på det, de er, og det vil sige beholde de 80 km/t. også for busserne.

EL bemærker også, at Færdselsstyrelsen i 2009 udtrykker, at antallet af hastighedskategorier på motorvejen har betydelig indvirkning på trafikafviklingen og i forlængelse heraf selvfølgelig på trafiksikkerheden – en negativ indvirkning vel at mærke.

Det er også det, politiet gør opmærksom på i deres høringssvar, nemlig at man på den her måde vil få flere overhalinger, i og med at man får flere hastighedskategorier. Og flere overhalinger er alt andet lige en forøget risiko for faresituationer og uheld. Det synes vi ikke at der er nogen grund til at udsætte trafikanter og buspassagerer for. Vi henholder os til politiets høringssvar, som udtrykker direkte færdselssikkerhedsmæssige betænkeligheder.

Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

a

Ændringsforslag om deling af lovforslaget

Af et mindretal (EL), tiltrådt af et mindretal (V, DF, LA og KF):

1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold:

A. »Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Tempo 100-busser på motorvej)« omfattende § 1, nr. 1 og 2, og § 2.

B. »Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Civile prøvesagkyndige i politiet)« omfattende § 1, nr. 3, og § 2.

[Forslag om deling af lovforslaget]

b

Ændringsforslag til det under A nævnte forslag

Til § 1

Af justitsministeren, tiltrådt af udvalget:

2) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 43, stk. 1, indsættes i 2. pkt. efter »hastigheden«: »på motorvej«.

[Præcisering af, at forøgelsen af den højst tilladte hastighed til 100 km/t. alene gælder ved kørsel på motorvej]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget om deling af lovforslaget har til formål at udskille forslaget om, at tempo 100-busser får lov til at køre med højere hastighed på motorvej, end det er tilladt i dag, idet forslagsstillerne ikke kan støtte denne del af lovforslaget. Forslagsstillerne kan derimod støtte den anden del af regeringens lovforslag, hvor det foreslås at ændre færdselslovens § 66, stk. 2, så civile prøvesagkyndige i politiet ligestilles med ledende køredommere i forsvaret, når det gælder spørgsmålet om fornyelse af en kørelærergodkendelse.

Til nr. 2

Med ændringsforslaget foreslås det præciseret udtrykkeligt i lovteksten, at det kun er ved kørsel på motorvej, at de busser, der opfylder en række betingelser for indretning og sikkerhed m.v. (såkaldte tempo 100-busser), kan køre med op til 100 km/t.

Hvor hastighedsgrænsen på en motortrafikvej er fastsat til 90 km/t. , er hastighedsgrænsen for busser, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, fortsat 80 km/t.

Jesper Petersen (S) Julie Skovsby (S) Mogens Jensen (S) Mette Reissmann (S) Ole Hækkerup (S) Rasmus Prehn (S) Jeppe Mikkelsen (RV) Zenia Stampe (RV) Camilla Hersom (RV) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) fmd. Mette Boye (SF) Pernille Skipper (EL) Frank Aaen (EL) Henning Hyllested (EL) Doris Jakobsen (SIU) Kim Andersen (V) Preben Bang Henriksen (V) Inger Støjberg (V) Karen Jespersen (V) Jan E. Jørgensen (V) Karsten Lauritzen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Pia Adelsteen (DF) Kim Christiansen (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Tom Behnke (KF) nfmd.

Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 183

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Ændringsforslag, fra justitsministeren
5
1. udkast til betænkning