Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0022
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg1)

I medfør af § 6, stk. 2, og § 93, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, fastsættes:

Fordeling af programmer i fællesantenneanlæg

§ 1. Ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker fordeling af tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S, programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning og tv-kanalen FOLKETINGET.

§ 2. De i § 1 nævnte programmer m.v. skal fordeles i mindst samme lyd- og billedkvalitet, som programmerne udsendes i på det terrestriske sendenet. Programmerne kan dog fordeles i andre lyd- og billedkvaliteter under forudsætning af, at de samtidig fordeles i mindst samme lyd- og billedkvalitet, som programmerne udsendes i på det terrestriske sendenet.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, såfremt programmerne fordeles i tele/internet (IP-tv).

§ 3. Såfremt fordelingen af programmer i fællesantenneanlægget sker i mere end én programpakke:

1) skal samtlige pakker indeholde de programmer, der er omfattet af § 1, og

2) skal der være mulighed for at købe en pakke, som ikke indeholder »high-pay«-programmer.

Stk. 2. Ved »high-pay«-programmer forstås i denne bekendtgørelse programmer, som indgår i prisen for en programpakke i forhold til de tilsluttede husstande med mere end 32 kr. per kanal per måned (inkl. moms og rettighedsbetaling). Beløbet reguleres årligt ultimo januar på baggrund af udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks (årsgennemsnit). Reguleringen sker første gang i 2014. Beløbene afrundes til nærmeste hele kr.

§ 4. Kulturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af §§ 1-3. Kulturstyrelsen kan i forbindelse med tilsynet meddele påbud til ejere af fællesantenneanlæg om overholdelse af §§ 1-3. Afgørelser vedrørende §§ 1-3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straffebestemmelser

§ 5. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 1-3 samt tilsidesættelse af påbud meddelt i medfør af § 4 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2013.

Stk. 2. Samtidig med bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 1250 af 12. december 2011 om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg.

Kulturministeriet, den 27. maj 2013

Marianne Jelved

/ Lars M. Banke

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet), EU-Tidende 2002, L 108, s. 51, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009, EU-Tidende 2009, L 337, s. 11.