Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål m.v.
Kapitel 2 Studerende, der kan få støtte
Kapitel 3 Støttebehov og støttemuligheder
Kapitel 4 Uddannelser, hvortil der kan gives støtte
Kapitel 5 Støtteramme og støttetid
Kapitel 6 Studieaktivitet
Kapitel 7 Ansøgning, administration og digital kommunikation
Kapitel 8 Forskellige bestemmelser
Kapitel 9 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Herved bekendtgøres lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 1. marts 2007, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 78 af 27. januar 2010, § 12 i lov nr. 1373 af 28. december 2011, § 3 i lov nr. 514 af 4. juni 2012 og § 3 i lov nr. 274 af 19. marts 2013.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 3, stk. 2, nr. 3, § 4, stk. 1, nr. 3-5, og § 12, stk. 1, træder i kraft den 1. juli 2013, jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 485 af 17. maj 2013 om ændring af SU-loven, lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (Forenkling af udlandsstipendieordningen, udlandsstudielån, ophævelse af bestemmelser om støtte til særlige kompetenceudvidende forløb m.v.).

Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Loven har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende.

Stk. 2. Specialpædagogisk støtte i henhold til loven administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen).1)

Kapitel 2

Studerende, der kan få støtte

§ 2. En studerende kan efter ansøgning få specialpædagogisk støtte, når vedkommende

1) på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen, jf. § 3,

2) er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, hvortil der kan ydes støtte, jf. § 4,

3) har dansk statsborgerskab, efter international overenskomst har ret til støtte på lige fod med danske statsborgere eller i støttemæssig henseende ved uddannelser i Danmark ligestilles med danske statsborgere efter ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers bestemmelse,

4) ikke overskrider støtterammen og støttetiden, jf. §§ 5-9, og

5) er studieaktiv, jf. §§ 10 og 11.

Stk. 2. Det er en yderligere betingelse for at få specialpædagogisk støtte til uddannelse i udlandet, jf. § 4, stk. 1, nr. 4, at den studerende har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet.

Stk. 3. Det er en forudsætning for fortsat at modtage støtten, at den studerende opfylder betingelserne i stk. 1.

Kapitel 3

Støttebehov og støttemuligheder

§ 3. Specialpædagogisk støtte kan ydes i en eller flere støtteformer, hvis

1) støtte er nødvendig for at kompensere fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i forbindelse med gennemførelse af uddannelsen,

2) funktionsnedsættelsen kan kompenseres og

3) det er praktisk muligt at tilvejebringe den nødvendige støtte.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om

1) støtteformer,

2) begrænsning af støtte under hensyn til overholdelse af den bevilling, der er afsat på finansloven, og

3) begrænsning af støtte svarende til det økonomiske niveau, hvor støtte er eller ville være ydet til den enkelte studerende ved uddannelse i Danmark, til studierejser og praktikperioder i udlandet, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, samt til uddannelse i udlandet, jf. § 4, stk. 1, nr. 3 og 4.

Kapitel 4

Uddannelser, hvortil der kan gives støtte

§ 4. Specialpædagogisk støtte kan ydes til studerende, som er indskrevet på og gennemgår

1) offentligt anerkendt videregående uddannelse indtil kandidatgrad og magisterkonferensgrad samt sidefagssupplering, som hører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser eller Ministeriet for Børn og Undervisning, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte, herunder obligatoriske praktikperioder i disse uddannelser, selv om de ikke berettiger til statens uddannelsesstøtte,

2) teoretisk og praktisk pædagogikum,

3) uddannelse i udlandet, som af en dansk uddannelsesinstitution er godkendt som led i en uddannelse, der er omfattet af nr. 1, og som den studerende er i gang med, og

4) uddannelse i udlandet, som ikke er omfattet af nr. 3, men som der kan ydes statens uddannelsesstøtte til.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter anmodning fra en anden minister bestemme, at videregående uddannelser, der henhører under vedkommende minister, henføres til loven.

Kapitel 5

Støtteramme og støttetid

§ 5. Specialpædagogisk støtte kan ydes i indtil 70 måneder (støtterammen). Støtterammen forlænges, i det omfang den normerede uddannelsestid for en uddannelse overstiger 58 måneder, og kan forlænges, hvis

1) den samlede normerede uddannelsestid for en bachelor- og en kandidatuddannelse eller et lignende uddannelsesforløb, der består af flere uddannelser, overstiger 58 måneder,

2) den studerende har gennemført en uddannelse, der er omfattet af § 4, nr. 1,2) som adgangsgivende uddannelse til den uddannelse, der gives støtte til, uden at have gennemført en anden adgangsgivende uddannelse, eller

3) den studerende gennemgår sidefagssupplering eller pædagogikum.

§ 6. Specialpædagogisk støtte til den enkelte uddannelse kan inden for støtterammen, jf. § 5, ydes i det antal måneder, der svarer til den normerede uddannelsestid, herunder eventuel obligatorisk praktik, med et tillæg på 12 måneder (støttetiden).

§ 7. Støtterammen, jf. § 5, og støttetiden, jf. § 6, kan forlænges

1) med indtil 12 måneder, hvis den studerende er blevet forsinket i uddannelsen på grund af deltagelse i institutionens styrelse eller arbejde vedrørende uddannelsessøgendes sociale og uddannelsesmæssige forhold,

2) hvis den studerende er blevet forsinket i uddannelsen på grund af sygdom eller andre særlige forhold,

3) med indtil 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen i forbindelse med fødsel eller adoption, og

4) hvis den studerende har opbrugt støttetiden og skønnes at kunne afslutte uddannelsen inden for 12 måneder.

§ 8. Støtterammen, jf. § 5, kan forlænges for en uddannelse, den studerende er i gang med, hvis sygdom eller andre særlige forhold har medført, at den studerende ikke har gennemført en tidligere påbegyndt uddannelse og derfor har skiftet til en ny uddannelse.

§ 9. Styrelsen træffer afgørelse om forlængelse af støtteramme og støttetid efter ansøgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler om forlængelse af støtteramme og støttetid.

Kapitel 6

Studieaktivitet

§ 10. Specialpædagogisk støtte kan ydes til studerende, som er studieaktive, jf. stk. 2. Styrelsen træffer afgørelse om studieaktiviteten.

Stk. 2. En studerende er studieaktiv, indtil vedkommende er mere end 12 måneder forsinket i uddannelsen. Forsinkelsen er forskellen mellem det antal måneder, der er brugt til uddannelsen, og den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, målt i måneder.

Stk. 3. Forlængelse af støttetiden i henhold til § 7 medregnes ikke i opgørelsen af det antal måneder, der er brugt til uddannelsen, jf. stk. 2.

Stk. 4. Ved uddannelse, der er omfattet af § 4, nr. 1 og 3,3) kontrollerer uddannelsesinstitutionen løbende den studerendes studieaktivitet og indberetter til styrelsen, når den studerende ikke længere er studieaktiv. Ved uddannelse omfattet af § 4, nr. 2,4) varetages kontrol og indberetning af ansættelsesinstitutionen.

Stk. 5. Ved uddannelse omfattet af § 4, nr. 3,5) sørger den studerende ved dokumentation fra den udenlandske uddannelsesinstitution for, at den danske uddannelsesinstitution får meddelelse om studieaktiviteten efter den danske uddannelsesinstitutions bestemmelse i det enkelte tilfælde. På grundlag heraf foretager den danske uddannelsesinstitution indberetning til styrelsen, jf. stk. 4.

Stk. 6. Ved uddannelse, der er omfattet af § 4, nr. 4,6) sørger den studerende ved dokumentation fra den udenlandske uddannelsesinstitution for, at styrelsen får meddelelse om studieaktiviteten efter styrelsens bestemmelse i det enkelte tilfælde.

§ 11. Specialpædagogisk støtte kan ydes til studerende, som ikke opfylder betingelsen i § 10, stk. 2, hvis styrelsen på baggrund af en indstilling fra uddannelsesinstitutionen vurderer, at der er en sådan fremgang i den studerendes studieforløb, at det er rimeligt, at der fortsat tildeles støtte.

Kapitel 7

Ansøgning, administration og digital kommunikation

§ 12. Den studerende indgiver ansøgning henholdsvis til den uddannelsesinstitution, hvor den studerende er optaget, og til ansættelsesinstitutionen, når den studerende er optaget på pædagogikum, om specialpædagogisk støtte til uddannelse omfattet af § 4, nr. 1-3.7)

Stk. 2. Institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, foretager indstilling til styrelsen om støtte.

Stk. 3. Styrelsen træffer afgørelse om støtte til den studerende på baggrund af ansøgning og indstilling fra institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen. Styrelsen kan efter ophør af uddannelsen bestemme, at støtte ydet i form af hjælpemidler m.v. overdrages til den studerende til ejendom.

Stk. 4. Institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, yder støtten til den studerende i overensstemmelse med styrelsens afgørelse og afholder udgifterne hertil. Ved institutionens afgørelser herom gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven for institutioner, der ikke er en del af den offentlige forvaltning.

Stk. 5. Styrelsen kompenserer institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, for de udgifter, som institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, har afholdt i overensstemmelse med styrelsens afgørelse og kan udbetale forskud på beløbet.

Stk. 6. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om ansøgning og indstilling, herunder om frister, jf. stk. 1 og 2, samt regler om kompensation, jf. stk. 5, og om tilbageførsel af uforbrugte midler.

Stk. 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om institutionernes regnskabsaflæggelse samt om revision af regnskaberne.

§ 12 a. Henholdsvis uddannelsesinstitutionen og ansættelsesinstitutionen, når den studerende er optaget på pædagogikum, indgiver indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning om specialpædagogisk støtte på vegne af den studerende. Indstillingen skal indgives digitalt ved anvendelse af digital løsning. Den digitale løsning stilles til rådighed af Ministeriet for Børn og Undervisning på vegne af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (digital selvbetjening). Uddannelsesinstitutionen skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende indstillingen om specialpædagogisk støtte ved anvendelse af den digitale løsning, som Ministeriet for Børn og Undervisning på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers vegne stiller til rådighed. Uddannelsessøgende skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende indstillingen digitalt.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter nærmere regler om, at indstilling om specialpædagogisk støtte samt modtagelse af afgørelser og meddelelser kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, at kommunikation mellem uddannelsesinstitutionen, ansættelsesinstitutionen, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og dettes styrelser og efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Ministeriet for Børn og Undervisning og dettes styrelser og institutioner skal ske digitalt.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om anvendelse af digital signatur og anden sikker personidentifikation.

§ 13. Den studerende indgiver ansøgning til styrelsen om specialpædagogisk støtte til uddannelse omfattet af § 4, nr. 4,8) når den pågældende er optaget på den udenlandske uddannelsesinstitution.

Stk. 2. Styrelsen træffer afgørelse om og yder støtte til den studerende, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om ansøgning, jf. stk. 1, herunder om frister.

Kapitel 8

Forskellige bestemmelser

§ 14. Styrelsen skal sikre, at studerende og uddannelsesinstitutioner samt ansættelsesinstitutionen kan få rådgivning og vejledning om specialpædagogisk støtte og betingelserne herfor samt om ansøgning og indstilling.

§ 15. Styrelsen kan hos den studerende, andre offentlige myndigheder og private institutioner indhente de oplysninger om den studerende, der er nødvendige for at træffe afgørelse om tildeling af samt kontrol med støtten. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at indhente oplysninger, herunder at oplysninger skal gives i elektronisk form og i givet fald i hvilket format.

Stk. 2. Styrelsen kan til uddannelsesinstitutionerne videregive de oplysninger om den studerende, der er nødvendige ved varetagelsen af opgaver efter denne lov.

§ 16. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at opgaver, som efter denne lov varetages af styrelsen, helt eller delvis varetages af uddannelsesinstitutionerne, henholdsvis ansættelsesinstitutionen.

Stk. 2. Styrelsen kan efter klage eller på egen foranledning ændre en uddannelsesinstitutions, henholdsvis ansættelsesinstitutionens, afgørelse.

Stk. 3. I det omfang uddannelsesinstitutioner, der ikke er en del af den offentlige forvaltning, efter stk. 1 tillægges beføjelse til at træffe afgørelse efter denne lov, gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven for disse institutioner.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om uddannelsesinstitutionernes, henholdsvis ansættelsesinstitutionens, varetagelse af opgaver og om styrelsens tilsyn hermed, herunder regler om, at styrelsen fra uddannelsesinstitutionerne og ansættelsesinstitutionen kan kræve oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet, herunder individbaserede oplysninger.

§ 17. Afgørelser truffet af en uddannelsesinstitution eller ansættelsesinstitutionen efter denne lov kan, inden 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for styrelsen af den, som afgørelsen vedrører.

Stk. 2. Styrelsen kan, indtil 6 måneder efter at klageren har modtaget meddelelse om afgørelsen, se bort fra overskridelse af fristen i stk. 1, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 3. Afgørelser truffet af styrelsen efter denne lov kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 4. Afgørelser truffet af styrelsen efter denne lov kan ikke påklages til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

§ 17 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren eller styrelsen.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 18. Loven træder i kraft den 1. august 2000 og har virkning for ydelse af støtte fra den 1. januar 2001, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Studerende, der er omfattet af loven, og som i henhold til § 63 i lov om aktiv socialpolitik har fået tilsagn om støtte, der går ud over den 1. januar 2001, vil fortsat kunne modtage støtten.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter nærmere regler om støtte i henhold til stk. 2, herunder om, at støtte ydes af uddannelsesinstitutionen på grundlag af det givne tilsagn.

Stk. 4. Hjælpemidler m.v., som tilhører kommunerne, og som før den 1. januar 2001 i henhold til § 63 i lov om aktiv socialpolitik er udlånt til studerende, der denne dato er omfattet af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, overtages den 1. januar 2001 af styrelsen.

§ 19. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 416 af 6. juni 2002 om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte og lov omspecialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Den Internationale Brigade, støtte til uddannelse i udlandet m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:9)

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

Stk. 2-3. (Udelades).

Stk. 4. § 2, nr. 1, har virkning for ansøgninger om specialpædagogisk støtte til uddannelser i udlandet, der modtages i styrelsen efter den 1. juli 2002.


Lov nr. 1595 af 20. december 2006 om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Lempelse af begrænsning af specialpædagogisk støtte i forbindelse med studierejser og praktikperioder i udlandet) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:10)

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Loven har virkning for ansøgninger, der modtages i uddannelsesinstitutionen, ansættelsesinstitutionen eller, hvis ansøgningen vedrører støtte til en uddannelse i udlandet, Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte efter den 1. januar 2007.


Lov nr. 78 af 27. januar 2010 om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) og forskellige andre love på Undervisningsministeriets område (Støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:11)

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2010 og har gyldighed til og med den 31. januar 2011, jf. dog stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på kompetenceudvidende forløb, som den nyuddannede påbegynder i perioden fra den 1. februar 2010 til og med den 31. januar 2011.


Lov nr. 1373 af 28. december 2011 om ændring af forskellige uddannelseslove m.v. og om ophævelse af lov om uddannelse til håndarbejdslærer, lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom og lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier (Adgang til delegation af kompetence og fastsættelse af klageadgang m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbetsemmelse:12)

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2-4. (Udelades).


Lov nr. 514 af 4. juni 2012 om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:13)

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.


Lov nr. 274 af 19. marts 2013 om ændring af SU-loven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:14)

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2013.

Stk. 2-3. (Udelades).


Lov nr. 485 af 17. maj 2013 om ændring af SU-loven, lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (Forenkling af udlandsstipendieordningen, udlandsstudielån, ophævelse af bestemmelser om støtte til særlige kompetenceudvidende forløb m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:15)

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2-3. (Udelades).

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 28. maj 2013

Morten Østergaard

/ Jesper Schaumburg-Müller

Officielle noter

1) Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte er nedlagt. I medfør af lovens § 17 a har ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser delegeret administrationen af specialpædagogisk støtte til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. bekendtgørelse nr. 537 af 6. juni 2012 om delegation af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers beføjelser i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser.

2) Henvisningen skal rettelig være § 4, stk. 1, nr. 1.

3) Henvisningen skal rettelig være § 4, stk. 1, nr. 1 og 3.

4) Henvisningen skal rettelig være § 4, stk. 1, nr. 2.

5) Henvisningen skal rettelig være § 4, stk. 1, nr. 3.

6) Henvisningen skal rettelig være § 4, stk. 1, nr. 4.

7) Henvisningen skal rettelig være § 4, stk. 1, nr. 1-3.

8) Henvisningen skal rettelig være § 4, stk. 1, nr. 4.

9) Lovændringen vedrører § 2, stk. 2.

10) Lovændringen vedrører § 2, stk. 1, nr. 2, § 2, stk. 2, § 3, stk. 2, nr. 3, § 4, stk. 1, § 4, stk. 1, nr. 1, § 10, stk. 4, 2. pkt., § 12, stk. 1-4, to steder i § 12, stk. 5, § 14, § 16, stk. 1 og 4, og § 17, stk. 4.

11) Lovændringen vedrører § 3, stk. 2, nr. 3, § 4, stk. 1, nr. 3-5, og § 12, stk. 1.

12) Lovændringen vedrører § 17 a.

13) Lovændringen vedrører overskriften til kapitel 7 og § 12 a.

14) Lovændringen vedrører § 17.

15) Lovændringen vedrører § 3, stk. 2, nr. 3, § 4, stk. 1, nr. 3-5, og § 12, stk. 1.