Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klager klagede bl.a. over, at bladet havde omtalte, at han skulle have haft seksuelt samvær med en anden deltager i et reality-show. Klager klagede endvidere over, at han ikke var blevet forelagt denne oplysning.
Pressenævnet udtalte, at deltagere i reality-shows som det i sagen omhandlede måtte være forberedt på, at medierne bringer oplysninger, der under normale omstændigheder vil være en krænkelse af privatlivets fred. Henset hertil fandt nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af bladet på dette punkt.
Nævnet fandt, at uanset oplysningen om klager knyttede sig til hans deltagelse i reality-showet, var oplysningen af en sådan karakter, at bladet på det foreliggende grundlag burde have efterprøvet oplysningen ved at forelægge den for klager. Ved at undlade dette havde bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik af bladet. Dissens.
Herudover havde bladet ikke overtrådt god presseskik.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 105/2002

[En mand K] har ved advokat Carlo Siebert klaget til Pressenævnet over en forsideoverskrift og en artikel bragt i SE og HØR nr. 42, udgivet den 17. oktober 2002, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Overskriften på forsiden lød: "Robinson-[A] tilstår SEX MED [K]". Over overskriften var to billeder af henholdsvis [K] og [A], samt en tekst, der lød "For stærkt til TV".

Artiklen blev bragt med overskriften "SEX PÅ ØEN" og havde følgende indhold:

"Hvis man kunne vælge mellem mad og sex her på ekspeditionen, ville jeg vælge mad, udtalte [K] i et af de foregående afsnit. Men det lykkedes åbenbart den rødhårede charmør at få begge dele. For da ø-fællerne og kameraholdet efter sammenlægningen i mandags var forsvundet, udnyttede [K] og [A] mørket, og endnu et Robinson-par blev skabt.

Og hvilket par! Ingen ringere end [A] og [K] to af Robinsons allermest markante personligheder kom i romantisk lune, og efter en god middag med både bajere og cognac fik drifterne frit løb.

- Fuck, det er løgn! Det ser man ikke. Ser man, at og jeg ligger arm i arm på stranden? Eller er det i hytten åh nej, åh nej! lyder det klagende fra Robinson-furien [A], da det går op for hende, at nattens udskejelser er kommet til SE og HØRs kendskab.

Vi gik i vandet og hyggede os, forsøger [A] sig, med udbryder så igen: - Er der så også nogen, der har fortalt om bagefter eller er det kun om dén aften?

[A]s udbrud taler for sig selv, og hun kan da heller ikke lade være med at grine, når hun mindes filmholdets åbenlyse interesse for hende og [K], da de dukkede op på øen dagen derpå.

Sammenlægningen var virkelig en fest for Robinson-[A] fra 2000. Få dage efter lykkedes det hende også at få Lasse Rungholm ekspederet hjem noget, hun havde set frem til et helt år.

Jeg har glædet mig så meget. Hævnen er virkelig sød meget bedre end at vinde en million, udtaler [A] begejstret og afslører samtidig, at sammenlægningen ikke bare var et frækt stævnemøde, men også blev starten på en tæt alliance mellem hende og [K] og så Ørum, der lovede hinanden at stå sammen til de sidste.

[K] befinder sig lige nu i Kirgisistan og ønsker ikke at kommentere personlige sager."

Ved siden af artiklen var anbragt en fremhævet tekst, hvori det hed:

"Åh nej, filmede TV3, da [K] og jeg lå på stranden! sukker [A]."

Artiklen var endvidere ledsaget af flere billeder af klager og [A], hvortil var knyttet følgende tre billedtekster:

" [K] er kendt for at foretrække tingene lige på og hårdt, men i [A] har han da i hvert fald fået en værdig partner".

" [A] er ikke bleg for at provokere, men afsløringen af hendes eskapader med [K] ryster hende alligevel".

"En ny og hed alliance er skabt. Her ses [klager] og i ø-rådet".

Klageren har anført, at der ved udsagnene "For stærkt til TV. Robinson-[A] tilstår: SEX MED [K]" og " Det så du ikke på TV. [Klager] og [A]. SEX PÅ ØEN" en påstand, som gentages i artiklen er bragt usande påstande. En række af de øvrige deltagere i det pågældende reality-show har klart benægtet, at klager skulle have haft et seksuelt forhold til [A]. Det bestrides endvidere, at [A] kan bekræfte de bragte oplysninger, eller at hun under en telefonsamtale med journalisten bag artiklen skulle have udtalt sig som påstået. Klager har endvidere henvist til en erklæring fra Strix Television A/S, der forestod produktionen af reality-showet. Det fremgår heraf, at de bragte oplysninger ikke kan bekræftes.

Det er klagers opfattelse, at oplysningerne er krænkende og skadeforvoldende for klager og hans forlovede. Oplysninger om deltagernes eventuelle sexliv vedrører ikke det omhandlede realityshow, og sådanne oplysninger kan under alle omstændigheder forlanges unddraget offentligheden. Oplysningerne udgør således også en overtrædelse af straffelovens § 264 d.

Klageren har endvidere anført, at der er sket en grov tilsidesættelse af de presseetiske regler ved, at oplysningerne blev bragt, uden at bladet havde indhentet eller forsøgt at indhente hans kommentar eller samtykke. Bladet har på ingen måde dækning for udsagnet "[Klager] befinder sig lige nu i Kirgisistan og ønsker ikke at kommentere personlige sager". Han har ikke meddelt TV 3, at "han generelt ikke ønskede at kommentere personlige forhold vedrørende Robinson-ekspeditionen". I øvrigt er et forsøg på at indhente en kommentar via TV 3 utilstrækkeligt i henseende til de presseetiske regler. Han gjorde på tidspunktet for omtalen i bladet tjeneste som NATO-soldat i Kirgisistan, og havde man ønsket at forelægge artiklen for ham, kunne dette relativt let have ladet sig gøre, enten via hans forlovede eller via forsvaret. Havde man anmodet herom kunne man have fået oplyst hans mobiltelefonnummer eller nummeret på tjenestestedet i Kirgisistan. Der er ikke korrekt, når bladet over for nævnet anfører, at hans forlovede skulle have oplyst, at "klager var vanskelig at komme i kontakt med, og at hun ikke talte med ham særligt ofte".

Klageren har endelig anført, at bladet groft har tilsidesat de presseetiske regler ved dagen før offentliggørelsen at foreholde hans forlovede det usande udsagn om utroskab. Journalistens ærinde var at høre, om klagers forlovede havde bemærkninger til oplysningerne. Det er indlysende, at denne fremgangsmåde er særdeles krænkende med betydelig skadevirkning til følge.

Bladet har anført, at oplysningerne er sande. Oplysningerne er bekræftet af en lang række kilder og af den anden person involveret i forholdet. [A]s udtalelser efter artiklens offentliggørelse må, på grund af hendes involvering i sagen, fralægges enhver betydning. Hvorledes de øvrige deltagere har valgt at kommentere sagen, ses heller ikke at være relevant for sagen. Spørgsmålet findes i øvrigt ikke egnet til bedømmelse i et nævn uden umiddelbar bevisførelse, og bladet gør i den forbindelse gældende, at nævnet må lægge til grund for sin behandling af sagen, at oplysningerne er sande, alternativt at nævnet må undlade at tage stilling til spørgsmålet i sin behandling af klagen. Erklæringen fra Strix Television er alene en ensidigt indhentet erklæring.

Bladet har videre anført, at oplysningerne var en relevant oplysning for seerne af Robinson-ekspeditionen. Der er tale om en hændelse i forbindelse med et ekstremt konkurrencepræget reality-show. Grænserne for viderebringelse af oplysninger er meget vide, og grænserne er ikke overtrådt. Udsendelsens direkte og definerede mål er at vise "reality", virkeligheden, og hvis deltagerne under opholdet på øen måtte indlade sig på seksuelt samvær, er dette også en del af den virkelighed, som udsendelsen tilstræber at vise, og som der tilsvarende er en klar offentlig interesse for at viderebringe i de øvrige medier. Bladet er enig med klager i, at deltagernes eventuelle sexliv uden for rammerne af Robinson-ekspeditionen ikke vedrører reality-showet. Den påklagede artikel ligger endvidere ikke ud over grænserne af den omtale, som i mange tilfælde tidligere har været bragt.

Med hensyn til spørgsmålet om forelæggelse har bladet oplyst, at journalisten rettede forespørgsel til TV 3, om det var muligt at få en kommentar fra klager vedrørende oplysningerne. TV 3 svarede hertil, at det var meget vanskeligt at komme i kontakt med klager, og at klager havde meddelt TV 3, at han generelt ikke ønskede at kommentere personlige forhold vedrørende Robinson-ekspeditionen. Bladet har henvist til erklæring fra pressemedarbejder ved TV 3, Charlotte Høver. Svaret fra TV 3 gav bladet det indtryk, at TV 3 var informeret om klagers opholdssted (Kirgisistan), og at TV 3 på vegne af klager kunne oplyse, at han ikke ønskede at kommentere personlige forhold vedrørende Robinson-ekspeditionen. Det er bladets opfattelse, at en henvendelse til det relevante tv-selskab er et almindeligt og presseetisk tilstrækkeligt forsøg på at give klager lejlighed til at kommentere artiklen. Journalisten vidste ikke, at klager kunne kontaktes på militærbasen eller via mobiltelefon. Endvidere oplyste klagers forlovede, at han var vanskelig at komme i kontakt med, og at hun ikke talte med ham særligt ofte. Bladet har således gjort rimelige forsøg på at forelægge artiklen for klager inden offentliggørelsen og har derfor ikke tilsidesat god presseskik.

Bladet har yderligere anført, at man ikke rettede henvendelse til klagers forlovede for at få en kommentar, men alene for at forberede hende på den artikel, som ville blive bragt i bladet dagen efter. Der var alene tale om en venlighed over for hende, og hun sagde ved samtalens afslutning, at hun var glad for, at journalisten havde ringet.

Bladet har endelig oplyst, at klager i dagene efter udgivelsen af bladet kom til orde i formiddagsbladene. Såfremt nævnet måtte komme frem til, at bladet har handlet i strid med god presseskik, gøres det gældende, at klager ved sine meget krænkende udtalelser har fået retorsion for den eventuelle krænkelse, som klager måtte have været udsat for. Parternes respektive handlinger må i givet fald anses at opveje hinanden.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Niels Grubbe, Aage Lundgaard, Tage Clausen og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ikke kan tage stilling til rigtigheden af artiklens oplysninger om, at klager skulle have haft seksuelt samkvem med en af Robinson-ekspeditionens øvrige deltagere under ekspeditionen.

Da der mellem parterne er modstridende forklaringer om de nærmere omstændigheder omkring bladets henvendelse til klagers forlovede, finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik på dette punkt.

Det er nævnets opfattelse, at deltagere i reality-shows som det i sagen omhandlede må være forberedt på, at medierne bringer oplysninger, der under normale omstændigheder ville være en krænkelse af privatlivets fred. Henset hertil finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af bladet på dette punkt.

To medlemmer Niels Grubbe (formand) og Ole Askvig udtaler:

Uanset at oplysningen om klager knytter sig til hans deltagelse i et reality-show, finder vi, at oplysningen er af en sådan karakter, at bladet på det foreliggende grundlag burde have efterprøvet oplysningen ved at forelægge den for klager. Ved at undlade dette har bladet handlet i strid med god presseskik, og vi finder, at nævnet må udtale sin kritik af bladet.

To medlemmer Aage Lundgaard og Tage Clausen udtaler:

Vi finder, at såvel deltagere som tv-producent i reality-shows, der indeholder væsentlige elementer af fiktion og iscenesættelse, må være forberedt på henvendelser fra medierne, og bladet kan derfor ikke kritiseres for ikke at have søgt oplysningerne efterprøvet hos klageren, idet TV 3 på en henvendelse fra bladet oplyste, at klageren "ikke var at træffe, og at han iøvrigt ikke ønskede at kommentere Robinson-ekspeditionen." Vi finder derfor ikke, at bladet har tilsidesat god presseskik.

Da der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende, og Pressenævnet udtaler derfor kritik af SE og HØR.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægges det herefter den ansvarshavende redaktør af SE og HØR at offentliggøre følgende:

"Kendelse fra Pressenævnet:

SE og HØR bragte i nr. 42, 17. 23. oktober 2002, en omtale af, at [K] også kendt som [øgenavn udeladt] under Robinson-ekspeditionen skulle have haft seksuelt samkvem med en af ekspeditionens øvrige deltagere.

[K] har klaget til Pressenævnet, idet han finder, at god presseskik er tilsidesat.

Pressenævnet udtaler:

Det er nævnets opfattelse, at deltagere i reality-shows som det i sagen omhandlede må være forberedt på, at medierne bringer oplysninger, der under normale omstændigheder ville være en krænkelse af privatlivets fred. Henset hertil finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af bladet på dette punkt.

To medlemmer Niels Grubbe (formand) og Ole Askvig udtaler:

Uanset at oplysningen om klager knytter sig til hans deltagelse i et reality-show, finder vi, at oplysningen er af en sådan karakter, at bladet på det foreliggende grundlag burde have efterprøvet oplysningen ved at forelægge den for klager. Ved at undlade dette har bladet handlet i strid med god presseskik, og vi finder, at nævnet må udtale sin kritik af bladet.

To medlemmer Aage Lundgaard og Tage Clausen udtaler:

Vi finder, at såvel deltagere som tv-producent i reality-shows, der indeholder væsentlige elementer af fiktion og iscenesættelse, må være forberedt på henvendelser fra medierne, og bladet kan derfor ikke kritiseres for ikke at have søgt oplysningerne efterprøvet hos klageren, idet TV 3 på en henvendelse fra bladet oplyste, at klageren "ikke var at træffe, og at han iøvrigt ikke ønskede at kommentere Robinson-ekspeditionen." Vi finder derfor ikke, at bladet har tilsidesat god presseskik.

Da der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende, og Pressenævnet udtaler derfor kritik af SE og HØR.

København, den 22. januar 2003.

Niels Grubbe, Aage Lundgaard, Tage Clausen og Ole Askvig."