Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0063
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer
Kapitel 2 Udvalgsmøder m.v.
Kapitel 3 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer1)

I medfør af § 18, stk. 1, nr. 8, i lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 253 af 8. marts 2013, og efter indhentet udtalelse fra Dyreforsøgstilsynet, fastsættes:

Kapitel 1

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer

§ 1. Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer består af en formand og 6 andre medlemmer med høj faglig viden og erfaring på minimum et af følgende områder: Replacement, Reduction og Refinement (erstatning, begrænsning og forfinelse) i forbindelse med dyreforsøg.

Stk. 2. Ved sammensætning af udvalget skal det sikres, at der er en ligelig repræsentation af medlemmer med dokumenteret høj faglig viden om, og erfaring med, henholdsvis Replacement, Reduction og Refinement.

Stk. 3. Udvalgets formand er formanden for bestyrelsen af 3R-centret, og udvalgets 6 andre medlemmer er de øvrige 6 medlemmer af 3R-centrets bestyrelse, jf. forretningsorden for 3R-center.

Stk. 4. Udvalget bistås af sekretariatet for 3R-centret.

Stk. 5. Rådet for Dyreforsøg kan deltage med et medlem på udvalgets møder. Rådets medlem har status som observatør.

§ 2. Udvalget skal arbejde for at fremme anvendelsen af principperne om Replacement, Reduction og Refinement (erstatning, begrænsning og forfinelse) i forbindelse med dyreforsøg.

Stk. 2. Udvalget skal rådgive de kompetente myndigheder og dyrevelfærdsorganer i anliggender vedrørende erhvervelse, opdræt, opstaldning, pasning og anvendelse af dyr til forsøg og sikre udveksling af bedste praksis.

Stk. 3. Udvalget skal udveksle oplysninger om dyrevelfærdsorganers virksomhed og projektevaluering i forbindelse med dyreforsøg og udveksle bedste praksis inden for Unionen.

Kapitel 2

Udvalgsmøder m.v.

§ 3. Udvalget afholder mindst 3 møder årligt.

Stk. 2. Udvalgets formand tilrettelægger med sekretariatets bistand udvalgets arbejde og fastlægger mødedagene. Formanden leder udvalgets møder.

Stk. 3. Udvalgets møder er ikke offentlige.

Stk. 4. Medarbejdere i sekretariatet og andre ansatte i Fødevareministeriet kan, i den udstrækning formanden beslutter det, deltage i møderne.

Stk. 5. Der føres protokol over beslutninger truffet på møderne.

§ 4. Formanden udsender med et af denne fastlagt rimeligt varsel ved almindeligt brev eller elektronisk post mødeindkaldelse med dagsorden med angivelse af de emner, der skal drøftes

Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Udvalget er beslutningsdygtigt, når der er mindst 5 medlemmer, herunder formanden, til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3. Punkter, som indkommer til Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer efter udsendelse af dagsordenen eller en supplerende dagsorden, kan, medmindre et udvalgsmedlem modsætter sig dette, behandles på mødet, hvis punktet senest 7 dage før mødets start er fremsendt til rådets medlemmer med elektronisk post.

Stk. 4. I påtrængende tilfælde eller når formanden forventer, at en sag ikke vil give anledning til uenighed i udvalget, kan denne ved almindeligt brev eller elektronisk post til udvalgets medlemmer foreslå punktet behandlet skriftligt.

§ 5. Formanden drager i samarbejde med sekretariatets leder omsorg for, at udvalgets beslutninger udføres.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. juni 2013.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 30. maj 2013

Mette Gjerskov

/ Kim Lemming

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, EU-tidende 2010, nr. L 276, s. 33.