Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 516 af 1. juni 2012 om godkendelse og syn af køretøjer, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, § 4, stk. 1, § 5, § 12 og § 13, stk. 3, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012, og § 70, stk. 3, § 118, stk. 7, og § 124 q i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012 fastsættes:«

2. § 14, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Fra de anførte datoer kan følgende biler og påhængskøretøjer dertil, der er omfattet af EF-direktiv 2007/46/EF, ikke standardtypegodkendes:

1) Lastbiler: 29. oktober 2010, dog 29. oktober 2012 for trinvis fremstillede køretøjer.

2) Campingvogne og andre registreringspligtige påhængsredskaber: 29. oktober 2012.«

3. I § 14 indsættes efter stk. 7 som stk. 8:

»Stk. 8. Standardtypegodkendelser udstedt inden de i stk. 7 nævnte datoer er gyldige indtil datoerne fastsat i § 19, stk. 6.«

4. § 19, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) det ønskes anvendt til

a) taxikørsel, herunder limousinekørsel,

b) ambulancekørsel eller

c) buskørsel, herunder rutekørsel,

  medmindre godkendelsen omfatter denne anvendelse.«

5. § 32, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Hvis et køretøj er indført brugt fra udlandet, og fremstilleren ønsker, at det aktuelle syn ikke skal omfatte kontrol af vedligeholdelse, jf. § 35, stk. 8, skal denne aflevere dokumentation for godkendelse ved periodisk syn i et EU- eller EØS-land inden for den periode, der fremgår af § 55.«

6. I § 32 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Ved første syn af motorkøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg skal fremstilleren fremlægge dokumentation for, at køretøjet opfylder gældende regler i følgende tilfælde:

1) når køretøjet ikke er EF-typegodkendt,

2) når køretøjet er konstruktivt ændret, eller

3) når køretøjet ønskes godkendt som replicabil.

Stk. 5. Kopi af den i stk. 4 nævnte dokumentation skal afleveres til synsvirksomheden.«

7. § 37, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Hvis et køretøj kan godkendes efter omsyn hos en (om)synsvirksomhed, indberettes dette til SKAT.«

8. I § 37 indsættes som nyt stk. 4:

»Stk. 4. Fristen i stk. 1 kan dog aldrig blive længere end en evt. frist givet som påbud af Trafikstyrelsen i forbindelse med manglende syn eller godkendelse eller om afmelding.«

9. § 56, stk. 1, 4. pkt., ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2013.

Trafikstyrelsen, den 24. maj 2013

Carsten Falk Hansen

/ Leif Lorenzen