Den fulde tekst

Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed

(Revisorers uddannelse og certificering af revisorer i finansielle virksomheder m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret bl.a. ved § 24 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og senest ved § 2 i lov nr. 1232 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, udgår »eller registreret revisor«.

2. I § 3, stk. 1, nr. 4, ændres »stk. 7« til: »stk. 6«.

3. § 3, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Godkendelse som statsautoriseret revisor kan kun opnås, hvis opgaverne er udført under tilsyn af en godkendt revisor.«

4. Efter § 3 indsættes før overskriften før § 4:

»§ 3 a. Registrerede revisorer, der er optaget i Erhvervsstyrelsens register over offentligt godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. § 2, kan blive godkendt som statsautoriserede revisorer, hvis de består en eksamen herfor.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om denne eksamen, herunder om eksamens indhold, afholdelse og bedømmelse.«

5. I § 4, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Erhvervsstyrelsen kan endvidere fastsætte nærmere regler om yderligere efteruddannelse af revisorer, der udfører revision i virksomheder omfattet af § 21, stk. 3.«

6. I § 33, stk. 1, 3. pkt., ændres »3 medlemmer skal være statsautoriserede revisorer, 2 registrerede revisorer« til: »5 medlemmer skal være godkendte revisorer«.

7. § 33, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Revisorkommissionen bistår Erhvervsstyrelsen ved administration af loven, ved afholdelse af eksamen for statsautoriserede revisorer og i forbindelse med fastsættelsen af nærmere regler om efteruddannelse, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 4. Til at bistå ved afholdelse af eksamen nedsætter Revisorkommissionen en eksamenskommission for statsautoriserede revisorer.«

8. § 33, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 6 og 7.

9. § 33, stk. 7, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Erhvervsstyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser om eksamen for statsautoriserede revisorer, jf. § 3, stk. 1, nr. 4, herunder betingelserne for at indstille sig til eksamen, eksamenskravene, eksamens afholdelse og bedømmelsen.«

10. I § 34, stk. 1, 3. pkt., ændres »2 medlemmer skal være statsautoriserede revisorer, 2 skal være registrerede revisorer« til: »4 medlemmer skal være godkendte revisorer,«.

11. I § 43, stk. 1, 2. pkt., ændres »3 skal være statsautoriserede revisorer, 3 skal være registrerede revisorer,« til: »6 skal være godkendte revisorer«.

12. I § 43, stk. 6, 2. pkt., ændres »Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer FRR« til: »FSR – danske revisorer«.

§ 2

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1383 af 23. december 2012 og senest ved § 3 i lov nr. 378 af 17. april 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 9, ændres »§ 199, stk. 2-4, 8 og 11« til: »§ 199, stk. 2-4, 9 og 12«.

2. I § 1, stk. 15, ændres »§ 199, stk. 9 og 10« til: »§ 199, stk. 10 og 11«.

3. I § 80, stk. 1, ændres »§ 199, stk. 9 og 10« til: »§ 199, stk. 10 og 11«.

4. I § 183, stk. 1, indsættes efter »resultatopgørelse,«: »anden totalindkomst,«.

5. § 189, stk. 2, ophæves.

6. I § 199, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »én statsautoriseret revisor«: », og denne skal, såfremt der er tale om revision af pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller forsikringsselskaber, tillige være certificeret af Finanstilsynet«.

7. I § 199, stk. 1, 2. pkt., ændres »eller registrerede« til: »og såfremt der er tale om revision af pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller forsikringsselskaber, skal den eller de underskrivende revisorer tillige være certificeret af Finanstilsynet«.

8. I § 199, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Hvis en finansiel virksomhed eller en finansiel holdingvirksomhed har en dattervirksomhed, der er et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et forsikringsselskab, skal de valgte underskrivende revisorer være certificerede af Finanstilsynet til at revidere disse typer af finansiel virksomhed, jf. stk. 1. Det er dog tilstrækkeligt, at de tilsammen er certificerede til at revidere de enkelte typer af finansiel virksomhed i koncernen.«

9. § 199, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Finanstilsynet kan fratage en revisor dennes certificering, jf. stk. 1, 1. pkt., og dermed retten til at revidere den konkrete type af finansiel virksomhed og i stedet udpege en anden revisor, jf. stk. 1, 3. pkt., indtil nyt valg er foretaget, såfremt

1) revisor ikke inden for en af Finanstilsynet fastsat frist kan dokumentere, at denne opfylder kravene til certificering, eller

2) Finanstilsynet finder, at revisor helt eller delvis ikke har fungeret tilfredsstillende, og hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage revisionen på forsvarlig måde.«

10. I § 199 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Revisorer, der i henhold til stk. 4 får frataget certificeringen, kan forlange Finanstilsynets afgørelse indbragt for domstolene. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Anmodningen har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende revisor under sagens behandling kan opretholde sit hverv som revisor for den konkrete type af finansiel virksomhed. Finanstilsynet indbringer inden 4 uger sagen for domstolene. Sagen anlægges i den borgerlige retsplejes former.«

Stk. 5-11 bliver herefter stk. 6-12.

11. I § 199, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »lov om statsautoriserede og registrerede revisorer« til: »revisorloven«.

12. I § 199 indsættes som stk. 13:

»Stk. 13. Finanstilsynet fastsætter nærmere bestemmelser om certificering af revisorer, jf. stk. 1 og 4.«

13. I § 355, stk. 2, nr. 6, ændres »afsætter denne« til: »fratager denne certificeringen i henhold til § 199, stk. 1, jf. § 199, stk. 4,«, og »§ 199, stk. 4-6 og 8« til: »§ 199, stk. 4-7 og 9«.

14. I § 373, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 199, stk. 2 og 5« til: »§ 199, stk. 2 og 6«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Revisorer, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er valgt som revisorer på en virksomheds ordinære generalforsamling eller repræsentantskabsmøde, kan fungere som revisorer uden certificering i henhold til § 2, nr. 6, jf. nr. 12, indtil den førstkommende ordinære generalforsamling eller det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde efter lovens ikrafttræden.

§ 4

Stk. 1. Registrerede revisorer og registrerede revisionsvirksomheder kan fortsætte som registrerede revisorer og registrerede revisionsvirksomheder, indtil deres godkendelse slettes i Erhvervsstyrelsens register over offentligt godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Revisorlovens § 1, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse på registrerede revisorer. Registrerede revisorer, hvis godkendelse på tidspunktet for lovens ikrafttræden er eller senere bliver deponeret, frataget eller frakendt, kan optages på ny i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder i henhold til reglerne i revisorlovens § 6, stk. 3, og § 9, stk. 2 og 3. Tilsvarende gælder, hvis en registreret revisors godkendelse er bortfaldet eller senere bortfalder.

Stk. 2. En person kan indstille sig til den skriftlige prøve ved eksamen for registrerede revisorer (kvalifikationseksamen) på ordinær vis til og med eksamen i 2014. Herefter vil der i en overgangsperiode efter 2014 være mulighed for at indstille sig til kvalifikationseksamen. Den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen afholdes ikke efter 2017. Den mundtlige prøve skal være bestået senest i 2019.

Stk. 3. Kvalifikationseksamen afholdes af Revisorkommissionen. Til at bistå ved afholdelse af eksamen nedsætter Revisorkommissionen en eksamenskommission for registrerede revisorer. Eksamenskommissionen for registrerede revisorer skal bestå af 3 registrerede revisorer og af 5 eller flere medlemmer, der ikke er registrerede revisorer. Antallet af medlemmer, der ikke er revisorer, skal altid overstige antallet af medlemmer, der er revisorer. Formanden for eksamenskommissionen skal være medlem af Revisorkommissionen og vælges blandt de medlemmer, der ikke er registrerede revisorer.

Stk. 4. Revisorlovens § 3 finder anvendelse på registrerede revisorer, der er godkendt inden lovens ikrafttræden, eller som godkendes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 5. En person, der ikke har haft mulighed for tre forsøg til at bestå den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen efter stk. 3, har ret til at overføre sine resterende forsøg til den skriftlige prøve ved revisoreksamen.

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om

1) muligheden for at indstille sig til kvalifikationseksamen i en overgangsperiode efter 2014, jf. stk. 2,

2) eksamen for registrerede revisorer, jf. stk. 2 og 3, herunder betingelserne for at indstille sig til eksamen, eksamenskravene, eksamens afholdelse og bedømmelsen, og

3) overførelse af resterende forsøg fra kvalifikationseksamen til den skriftlige prøve ved revisoreksamen, jf. stk. 5.

§ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. § 2 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Annette Vilhelmsen