Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

(Mere effektivt klagesystem på udbudsområdet og præcisering af retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., som ændret ved § 13 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 618 af 14. juni 2011 og § 31 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, ændres »30 kalenderdage« til: »20 kalenderdage«.

2. I § 7, stk. 2, nr. 1, ændres »6 måneder« til: »45 kalenderdage«.

3. I § 7, stk. 2, nr. 3, ændres »12 måneder« til: »6 måneder«.

4. I § 7 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Klage over overtrædelser af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden

1) 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, og

2) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Stk. 5. Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud med anvendelse af prækvalifikation efter lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

5. I § 7, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »Stk. 1-3« til: »Stk. 1-5«.

6. I § 7, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-5«.

7. I § 10 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Klagenævnet kan afvise en sag eller afgøre den i realiteten helt eller delvis.

Stk. 3. Klagenævnet kan beslutte, at en sag, der er afvist efter stk. 2, skal optages til behandling, hvis særlige grunde taler herfor, herunder i tilfælde af at nævnet har modtaget nye oplysninger, som skønnes at have væsentlig betydning for vurderingen af sagen.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

8. I § 10, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.

9. I § 17 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Såfremt beslutning om tildeling af en indkøbscentrals rammeaftale ikke er annulleret, jf. § 13, stk. 1, nr. 2, på tidspunktet for iværksættelse af tildelingsprocedure for en kontrakt på baggrund af rammeaftalen, kan kontrakten ikke erklæres for uden virkning med henvisning til, at indkøbscentralen har begået fejl, jf. dog stk. 1, nr. 2 og 3.«

10. § 18, stk. 1, affattes således:

»En kontrakt erklæres for uden virkning for fremtidige leverancer i kontrakten. Erklæres en kontrakt for uden virkning, skal det angives, fra hvilket tidspunkt kontrakten skal anses for uden virkning, eller hvilke dele af kontrakten der skal anses for uden virkning.«

11. § 18, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) en del af en kontrakt erklæres for uden virkning, jf. stk. 1.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2013.

Stk. 2. Klage over kontrakter, der er indgået inden lovens ikrafttræden, behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. § 17, stk. 5, i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. som affattet ved § 1, nr. 9, finder anvendelse på kontrakter, der er indgået forud for lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. maj 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Annette Vilhelmsen