Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0022
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S

(Ændrede must carry-regler, DR’s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders dækningsområder, afskaffelse af radiolicensen, genindførelse af forbud mod produktplacering og ophævelse af finansministerens bemyndigelse til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S m.v. som led i gennemførelse af medieaftale for 2012-2014)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »side 1«: », og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet), EU-Tidende 2002, nr. L 108, side 51, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009, EU-Tidende, 2009, nr. L 337, side 11«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 4, ændres »lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet« til: »lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester«.

3. § 3, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Tilladelse kan dog efter kulturministerens nærmere bestemmelse meddeles DR, en regional TV 2-virksomhed, flere regionale TV 2-virksomheder i forening eller TV 2/DANMARK A/S. Tilsvarende kan tilladelse meddeles et selskab, der udelukkende er ejet af ét af disse foretagender eller flere af foretagenderne i forening.«

4. I § 6, stk. 1, 1. pkt., udgår »DR1, DR2, DR K, DR Ramasjang og TV 2, herunder de regionale programmer, der er bestemt til modtagning i det pågældende område,«.

5. § 6, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

6. To steder i § 7 a ændres »Styrelsen for Bibliotek og Medier« til: »Kulturstyrelsen«.

7. § 13 affattes således:

»§ 13. Sponsorerede programmer kan ikke indgå i DR’s public service-programvirksomhed.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan programmer, der er sponsoreret af offentlige institutioner og stiftelser, fonde og foreninger m.v. med almennyttige formål, indgå i public service-programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

Stk. 3. Medtagelse af eller henvisning til en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke i et program (produktsponsorering) kan uanset stk. 1 og 2 indgå i public service-programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan indgå programmer, der er sponsoreret af andre end de i stk. 2 nævnte institutioner m.v., i public service-programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.«

8. § 31, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheder skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende oplysning, kultur og underholdning. De programmer, der ikke er nyheds- og aktualitetsprogrammer, skal i et rimeligt omfang tilvejebringes ved køb hos øvrige producenter.«

9. I § 33 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. De regionale TV 2-virksomheder kan uanset stk. 1 udøve anden virksomhed, herunder i selskabsform, med henblik på udnyttelse af tilladelse udstedt i medfør af § 3, stk. 4.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

10. Efter § 34 indsættes:

»§ 34 a. Kulturministeren kan i særlige tilfælde ændre grænserne for de regionale TV 2-virksomheders dækningsområder.«

11. I § 43 indsættes efter »og 2«: », og til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed.«

12. I § 45 indsættes som stk. 7 og 8:

»Stk. 7. Radio- og tv-nævnet kan forlænge tilladelser til lokal radioprogramvirksomhed og tilladelser til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet i MUX 1.

Stk. 8. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om forlængelse af tilladelser efter stk. 7.«

13. § 69, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

14. I § 69, stk. 3, der bliver stk. 2, og § 69 a, stk. 1, udgår »og radiolicensen«.

15. I § 70, stk. 1, udgår »eller radioprogrammer«.

16. I § 85 a, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 3«.

17. § 85 a, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

18. I § 85 a, stk. 5, der bliver stk. 4, udgår »og de krav, som programmer med produktplacering efter stk. 3 skal opfylde,«.

§ 2

I lov nr. 438 af 10. juni 2003 om TV 2/DANMARK A/S foretages følgende ændring:

1. § 4 ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 13-15, træder i kraft den 1. juli 2013.

§ 4

Stk. 1. § 1, nr. 16-18, finder alene anvendelse på programmer, hvorom der er indgået eller forlænget aftale om produktion efter lovens ikrafttræden, eller indkøb af sådanne programmer efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. § 13, stk. 1 og 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, finder alene anvendelse på programmer, hvorom der er indgået eller forlænget aftale om sponsorering efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. maj 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Marianne Jelved