Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

(Omlægning af model for betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, indførelse af beredskabsbestemmelser samt navneændring af registreringsmyndighed)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 12. september 2011, som ændret ved lov nr. 1114 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 147 indsættes:

»§ 147 a. Luftfartsselskaber og flyvepladser, hvis benyttelse til flyvning står åben for offentligheden, skal foretage nødvendig planlægning for at sikre luftfarten i beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer.

Stk. 2. Luftfartsselskaber og flyvepladser, hvis benyttelse til flyvning står åben for offentligheden, kan forpligtes til at stille transportkapacitet og infrastruktur til disposition mod fuld erstatning i de situationer, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Trafikstyrelsen varetager den overordnede koordinering vedrørende beredskabsarbejdet og fører tilsyn hermed.

Stk. 4. Personer, der deltager i beredskabsarbejdet, er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til i forbindelse med beredskabsarbejdet, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. De fortrolige oplysninger, der er omfattet af stk. 4, kan videregives til udenlandske myndigheder og internationale organisationer, når det følger af Danmarks internationale forpligtelser.

Stk. 6. Transportministeren kan fastsætte regler om de forhold, der er nævnt i stk. 1 og 2.«

2. § 148 affattes således:

»§ 148. For udførelse af Trafikstyrelsens tilsyn med den civile luftfart betaler et luftfartsselskab en afgift på 6,00 kr. for hver passager, som selskabet befordrer. Afgiften betales for passagerer, som rejser med et luftfartøj, der er godkendt til mere end ti passagersæder, eller som har en maksimal startvægt på mere end 5.700 kg, og som afgår fra en dansk flyveplads, hvis benyttelse til flyvning står åben for offentligheden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgiften nævnt i stk. 1 betales ikke for passagerer under 2 år, transit- og transferpassagerer samt luftfartsselskabets personale på tjenesterejse.

Stk. 3. Afgiften nævnt i stk. 1 reguleres én gang årligt med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og fratrukket passagervækstprocenten mellem de to perioder på 12 måneder, der begyndte henholdsvis 36 og 24 måneder før det pågældende finansår. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste 25 øre. Transportministeren bekendtgør reguleringen hvert år.

Stk. 4. Årlige overskud eller underskud i forbindelse med opkrævning af afgiften nævnt i stk. 1 reguleres over en opsparingskonto.

Stk. 5. Hvis betalinger efter stk. 1 og efter regler fastsat i medfør af stk. 6 ikke sker rettidigt, tillægges renter i overensstemmelse med rentelovens § 5.

Stk. 6. Transportministeren kan herudover fastsætte regler om betaling til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved øvrige opgaver, herunder offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, i henhold til denne lov eller fællesskabsretlige regler på luftfartsområdet.

Stk. 7. Transportministeren kan fastsætte regler om opkrævning m.v. af afgiften nævnt i stk. 1 og gebyrer fastsat i medfør af stk. 6, herunder regler om betaling for erindringsskrivelser.«

§ 2

I lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 15. september 1986, som ændret ved § 14 i lov nr. 396 af 13. juni 1990, lov nr. 1088 af 23. december 1992 og § 13 i lov nr. 1082 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, § 7, § 8, stk. 1, og § 11, stk. 1, ændres »Statens Luftfartsvæsen« til: »Trafikstyrelsen«.

2. I § 9, stk. 2, ændres »Statens Luftfartsvæsens« til: »Trafikstyrelsens«.

3. To steder i § 16, i § 31 og i § 36 ændres »Trafikministeren« til: »Transportministeren«.

4. I § 18 ændres »Statens Luftfartsvæsen« til: »Trafikstyrelsen«, og to steder ændres »luftfartsvæsenets« til: »Trafikstyrelsens«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Årsafgifter og årsgebyrer opkrævet i medfør af de hidtil gældende bestemmelser i luftfartslovens § 148, stk. 1, nr. 2, stk. 2, nr. 2, stk. 3, nr. 2, stk. 4, nr. 2, stk. 5 og stk. 6, og regler fastsat i medfør af luftfartslovens § 148, stk. 8, tilbagebetales, for så vidt angår årsafgift- og årsgebyrperioder, der strækker sig ud over lovens ikrafttræden. Trafikstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om tilbagebetalingen.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Dam Kristensen