Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00437

Resumé

TV 2 får kritik for i programmet Go’ Morgen Danmark at sige, at otte ud af ti fisk bliver smidt ud, at kuller er en kystnær fisk og en skidtfisk, og at torsken er næsten uddød i Vesterhavet, samt at fisken ofte ligger fem-seks dage på køl, inden den kommer i land. Det er ikke dokumenteret. Pressenævnet kritiserer TV 2 for ikke at have styr på fakta.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Rette modtager

Det følger af medieansvarslovens § 34, stk. 3, at klage over et medie for overtrædelse af god presseskik senest fire uger efter offentliggørelsen skal indgives til mediet. Mediets afgørelse kan herefter senest fire uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet.

Efter det oplyste, lægges det til grund, at klagen er indgivet til Nordisk Film TV, som er producent af Go’ Morgen Danmark. Det må lægges til grund, at Danmarks Fiskeriforening gennem hele forløbet har været af den opfattelse, at det var TV 2, foreningen kommunikerede med, og TV 2 har et medansvar for, at foreningen fik og opretholdt denne opfattelse, bl.a. på grund af e-mailen af 11. marts 2013, hvor redaktionschefen på Go’ Morgen Danmark underskriver sig med såvel Nordisk Film TV som TV 2.

Klagen fremmes herefter til realitetsbehandling.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte jf. punkt A.1. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende jf. punkt jf. A.3.

Pressenævnet finder, at udsagnene ”Hvis vi siger, at vi fanger ti fisk, så smider vi rent faktisk otte af dem tilbage i vandet igen”, ”… men kulleren er en af de fisk, som har haft en lille bestand de sidste par år, men nu er den tilbage igen og specielt på det kystnære”, Det har ellers været en af dem, som man kalder discard-fisk, det vil sige en af de fisk, som man egentlig bare smider overbords… Ja, skidtfisk”, ”… og nu er den [”vesterhavstorsken”; Pressenævnet] faktisk næsten uddød i Vesterhavet”, ”….så skal man ikke købe ”Vesterhavstorsk” mere. Denne her den er fra Skagen, og der er jo nogen, der siger, at det er Vesterhavet, men det er faktisk i Skagerrak… Den er nemlig kystnær, jeg ville bare lige nævne det med torsken, fordi der er så mange af os, som stadig køber den dårlige torsk”, ”… hvorimod hvis man tager fra de store trawlere, så kan man altså godt få fisk, der har ligget der i en 5-6 dage” og ”Vi har ikke udledt så meget benzin på at hente den, og vi rammer de små bestande, eller de store bestande, hvorimod at når man trawler, så hiver man hele pivmøget med” indeholder oplysninger om faktuelle forhold. Ud fra det oplyste lægger nævnet til grund, at der er tale om ukorrekte oplysninger. Pressenævnet finder, at TV 2, uanset at der er tale om en direkte tv-transmission, har et medansvar for, at de ukorrekte oplysninger blev bragt. Nævnet har herved lagt vægt på, at [Person A] overfor seerne fremstår som en del af medarbejderstaben hos Go’ Morgen Danmark, idet han ud fra det oplyste siden foråret 2012 hver 14. dag har medvirket i udsendelserne. TV 2 burde på den baggrund – for at undgå kritik – ved tilrettelæggelsen af indslaget have sikret sig, at [Person A] ikke bragte ukorrekte oplysninger. Ved at undlade dette har TV 2 tilsidesat god presseskik, og Pressenævnet udtaler derfor kritik af TV 2.

Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt jf. punkt A.2.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [Person A] har tilknytning til Greenpeace, herunder om han udtaler sig om fisk og fiskeri som kok i Go’ Morgen Danmark eller som repræsentant for Greenpeace. På baggrund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Nævnet finder imidlertid, at det forhold, at [Person A]s oplysninger står alene, giver en ensidig og misvisende fremstilling af forholdene for dansk fiskeri.

Den kritik, som dette forhold kan give anledning til, findes imidlertid at være indeholdt i den kritik, nævnet har udtalt i anledning af offentliggørelsen af [Person A]s ukorrekte oplysninger.

Berigtigelsen

Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen jf. punkt A.7.

Nævnet finder, at berigtigelsen den 19. april 2013 ikke lever op til kravene i punkt A.7 på en sådan måde, at TV 2 kan fritages for at offentliggøre den kritik, som Pressenævnet har udtalt. Nævnet bemærker herved, at TV 2 af hensyn til nye seere burde have angivet tidspunktet for den oprindelige udsendelse, at berigtigelsen ikke omfatter alle kritiserede forhold og i øvrigt ikke er nøjagtig, og at berigtigelsen efter sin form og sit indhold kan give seerne indtryk af en vis manglende grad af seriøsitet hos mediet overfor det omhandlede emne og den bragte berigtigelse.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre følgende:

En af studieværterne i Go’ Morgen Danmark oplæser følgende i en udsendelse på samme ugedag og i samme udsendelsestime, som udsendelsen den 28. februar 2013 blev bragt:

”TV 2 har bragt forkerte oplysninger om spisefisk og får derfor kritik af Pressenævnet.

Den 28. februar i år i TV 2-programmet Go’ Morgen Danmark sagde kokken [Person A] flere ting om fisk, der var forkerte.

Han sagde blandt andet, at for hver gang, der bliver fanget ti fisk, så bliver de otte smidt ud. Det tal kan han ikke dokumentere.

Han sagde også, at torskefisken kuller er en kystnær fisk og en skidtfisk. Det er ikke rigtigt. Det er en spisefisk og bliver typisk fanget på mellem 60 og 300 meter vand.

Det er heller ikke rigtigt, når han sagde, at torsken næsten er uddød i Vesterhavet, og at fisk fanget af trawlere ofte ligger fem-seks dage på køl, inden de kommer i land.

Pressenævnet kritiserer derfor TV2.

De kan læse mere om afgørelsen på nævnets hjemmeside, som har denne adresse [her indsættes et skilt med følgende adresse; www.pressenaevnet.dk.] www.pressenaevnet.dk”

Danmarks Fiskeriforening har klaget til Pressenævnet over en udsendelse sendt på TV2 i februar 2013, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

TV 2 sendte den 28. februar 2013 den direkte udsendelse ”Go’ Morgen Danmark”. I udsendelsen medvirkede kok [Person A]. Af udsendelsen fremgik blandt andet følgende:

indslag

Mikkel Beha Erichsen: Godmorgen ”Guf”.

[Person A]: Godmorgen, godmorgen.

Mikkel Beha Erichsen: Kok/fiskehandler i øjeblikket med en stor kærlighed til fisk, du er tosset med fisk i øjeblikket.

[Person A]: Ja, det er jeg. Nu har jeg brugt to år af mit liv på kød, nu er det fiskens tur.

Mikkel Beha Erichsen: Ja, og det skal være de der, som vi lige har hørt, kystnære friskfangede fisk, og hvordan ved vi, at de er det?

[Person A]: Jamen, det ved vi ved at snakke med vores fiskehandler, det er egentlig ret nemt. Det er at gå ned til sin fiskehandler eller også så lige læse lidt om det på nettet, når man sidder derhjemme, inden man går ned i Brugsen og handler. Nu kaster vi os ud i den store slethvar.

[…]

[Person A]: Det er en slethvar, undskyld. Og sundhedstippet ikke, det er jo, at hvis din fisk den ligesom kan holde sig oppe, så har den det, der hedder rictor moris [rigor mortis; Pressenævnet] i sig stadigvæk, det vil sige dødsstivhed.

Mikkel Beha Erichsen: Og det er godt?

[Person A]: Det er godt, fordi at mange af de her fisk, de er også det, der hedder dagsfangede, og dagsfangede fisk de har jo kun ligget én dag på køl, hvorimod hvis man tager fra de store trawlere, så kan man altså godt få fisk, der har ligget der i 5-6 dage. Så, så dem der gerne vil have frisk fisk også… nu står jeg nede ved fiskehandleren og de alle sammen siger: Vi vil have frisk fisk, vi vil have frisk fisk! Og det får man altså…

[…]”

indslag

”[…]

Mikkel Beha Erichsen: … Og det er de kystnære fisk, altså fisk som er fanget nær kysten…

[Person A]: Lige præcis. Ligesom i gamle dage. De blå kuttere ikke.

Mikkel Beha Erichsen: Yes. Hvad er det, der er det gode ved en kystnær fisk?

[Person A]: Jamen, altså udover at det er lidt pladderromantisk, og vi ville kunne få en hel del mere turisme ved at have dem, så er kystnære fisk fanget på dagen, det vil sige, at den er frisk. Vi har ikke udledt så meget benzin på at hente den, og vi rammer de små bestande, eller de store bestande, hvorimod at når man trawler, så hiver man bare hele pivmøget med.

Mikkel Beha Erichsen: Og det vi taler om, det er kystnære fisk fanget med små kuttere inde i de indre farvande i forhold til trawlerne, som går ud i det store..

[Person A]: Ligesom de gamle Dirch Passer film ikke, hvor de tog ud og fanger…

[…]

[Person A]: Det er den her kuller, og kulleren er en af de fisk, som har haft en lille bestand de sidste par år men nu er den tilbage igen og specielt på det kystnære. Det har ellers været en af dem, som man kalder discard-fisk, det vil sige en af de fisk, som man egentlig bare smider overbords.

Mikkel Beha Erichsen: Skidtfisk?

[Person A]: Ja, skidtfisk. Hvis vi siger, at vi fanger 10 fisk, så smider vi rent faktisk 8 af dem tilbage i vandet igen. De er fanget, det vil sige, at de er døde.

Mikkel Beha Erichsen: Det er dumt.

[Person A]: Det er jo lidt dumt, ikke?

[…]

Mikkel Beha Erichsen: Men kulleren er kommet ind i de indre farvande igen og fanges nu med de her garn af de lokale fiskere.

[Person A]: Lige præcis.

[…]”

indslag

”Ibi Støvring: Vi ved godt, at fisk det er sundt, det har vi fået banket ind i knolden, lige siden vi var små, men i dag der slår vi altså også et slag for, at de fisk vi spiser, de skal være bedst for miljøet eller gode for miljøet, ikke?

[Person A]: Lige præcis.

[…]

[Person A]: Torsken har været overfisket i Vesterhavet. For et par år siden, da jeg startede i lære eller for et par år siden. Da jeg startede i lære, dengang far var en lille pige, der, hvad hedder det, der var torsken, på Vesterhavet, sådan en, hvor alle snakkede om det: Årh, se os, vi har torsk fra Vesterhavet på, og det gjorde, at der kom en kæmpe eksponering på torsk i Vesterhavet på, og nu er den faktisk næsten uddød i Vesterhavet. Så nu er den kommet lidt højere op, og nu skal man, når man kigger på sin torsk, så skal man ikke købe Vesterhavstorsk mere. Denne her den er fra Skagen, og der er jo nogen, der siger, det er Vesterhavet, men det er faktisk i Skagerrak.

Ibi Støvring: Den er også det, man kalder kystnær.

[Person A]: Den er nemlig kystnær, jeg ville bare lige nævne det med torsken, fordi der er så mange af os, som stadig køber den dårlige torsk. Denne her, den er fanget kystnært, det vil sige, at den er fanget af nogle, som bare tager ud, fanger fisk i de små kuttere… ”tuk, tuk, tuk”… og kommer tilbage igen.

[…]”

Den 4. marts 2013 klagede Danmarks Fiskeriforening til TV 2. Klagen blev sendt til Nordisk Film TV, som er producent på Go’ Morgen Danmark. I klagen redegjorde Danmarks Fiskeriforening for at en række af de udsagn, som [Person A] var fremkommet med i udsendelsen, var usande og/eller stærkt kritisable.

Ved e-mail af 11. marts 2013 besvarede TV 2 klagen. I e-mailen beklagede TV 2, at der i udsendelsen var fejlagtige udsagn, og oplyste, at det var indskærpet overfor [Person A], at han ikke må komme med udokumenterede påstande.

Den 26. marts 2013 klagede Danmarks Fiskeriforening til Pressenævnet.

Den 19. april 2013 kl. 6.51 bragte TV 2 i Go’ Morgen Danmark en berigtigelse. Af berigtigelsen fremgik følgende:

”[…]

Mikkel Herforth: Vi har tidligere bragt et indslag om fisk, hvor kokken [Person A] desværre er kommet med en lang række fejlagtige oplysninger. Det bliver vi altså nødt til at korrigere.

Blandt andet der sagde [Person A], at danskere de smider 8 ud af 10 fisk over bord, og det er altså ikke rigtigt, og det havde [Person A] altså ikke belæg for at sige.

Der blev også sagt, at en kuller er en kystnær fisk samt en skidtfisk, og det passer altså heller ikke. Kulleren, den bliver fanget på op til 300 meters dybde, og er en spisefisk på linje med torsk og sej.

Vesterhavstorsken blev også, af [Person A] altså, erklæret næsten uddød, og det er altså en overdrivelse. Torsken er ikke og har ikke været truet af udryddelse i Nordsøen.

Og så er det ikke korrekt, at torsk fanget i Nordsøen og Skagerrak ikke er fra samme bestand. Det, der er tale om en og samme bestand.

Det er endvidere ikke korrekt, at alle fisk der ligger på trawlere i 5-6 dage, der blev altså sagt i udsendelsen, næh, det er endvidere ikke korrekt, at alle fisk ligger på trawlere i 5-6 dage, som der blev sagt i udsendelsen. Rigtig mange trawlere sejler ud og hjem samme dag.

Og sidst, men ikke mindst, så blev det altså sagt, at trawlere fisker på alt i havet, hvor kystnære fartøjer fisker på de store bestande. De fisker faktisk på de samme bestande. Sådan der, så fik vi rettet alle de fejl, og så kan vi komme videre, Ibi.”

2 Parternes synspunkter

2.1 Danmarks Fiskeriforenings synspunkter

Danmarks Fiskeriforening har anført, at indslagene med [Person A] i Go’ Morgen Danmark ikke lever op til retningslinjerne for god presseskik. Go’ Morgen Danmark har ikke kontrolleret om de oplysninger, der gives er korrekte, de har ikke udvist den nødvendige og forventelige kritiske indstilling overfor deres nyhedskilde og oplysningerne har ikke været efterprøvet i særlig grad.

Rette modtager

Klagen er sendt til Nordisk Film, som er producent af Go’ Morgen Danmark. Efter udsendelsen rettede klager telefonisk henvendelse til Go’ Morgen Danmark via et telefonnummer fundet på hjemmesiden www.go.tv2.dk. Klager har fra starten været af den opfattelse, at man kommunikerede med TV 2, hvilket bestyrkes af, at Michael Rydal Ravn overtog sagen og underskrev sig ”Michael Rydal Ravn, Redaktionschef, Go’ Morgen Danmark, TV 2.”

God presseskik

[Person A] har været en fast del af staben hos Go’ Morgen Danmark siden foråret 2012 og er således en fast tilknyttet medarbejder. Go’ Morgen Danmark har et selvstændigt ansvar for at sikre korrekte og ikke skadelige oplysninger fra medarbejdere, der er så tæt knyttet til redaktionen. For seerne må det fremstå såedes, at [Person A] er ansat af TV 2.

[Person A] optræder som ekspert omkring fisk og fiskeri, men har ikke den nødvendige viden om de forhold, han udtaler sig om. Nordisk Film har ved Ann Lind Andersen oplyst, at indslaget med [Person A] den pågældende dag var en del af et samlet oplæg fra Greenpeace om miljørigtige, kystnært fangede fisk. Dette gøres der ikke opmærksom på i udsendelsen, hvilket er yderst kritisabelt. Seerne har ikke mulighed for at kunne forholde sig kritisk til oplysningerne, men må antage, at [Person A] udtaler sig som den kok, der fast optræder i Go’ Morgen Danmark.

[Person A] kom i udsendelsen med usande eller forkerte udsagn om fisk og fiskeri. Udsagnene efterlod et misvisende billede af dansk fiskeri og danske fiskere hos seerne, og oplysningerne blev ikke imødegået af værterne. Følgende udsagn er usande/stærkt kritisable:

* Danske fiskere smider 8 ud af 10 fisk overbord

Tallet er ikke dokumentet og grebet ud af den blå luft.

* Kuller er en ”skidtfisk”

Udtrykket ”skidtfisk” bruges om de arter, der forarbejdes af industrien til fiskemel eller fiskeolie. Det mere gængse udtryk er ”industrifisk”. Kuller er en ”konsumfisk” og ikke en ”industrifisk”.

* Kuller er en kystnær fisk

Kuller bliver typisk fanget på dybder fra 60 til 300 meter, og der bliver af danske fiskere stort set kun landet kuller fra Nordsøen og Skagerrak. De er fanget med trawl – ikke med garn.

* ”Vesterhavstorsken” er næsten uddød

Det antages, at der menes torsk fra Nordsøen, men uanset hvad der menes, er udsagnet stærkt overdrevet. Torsken er ikke og har ikke været truet af udryddelse i Nordsøen.

* Torsken er fanget i Skagerrak og dermed ikke fra samme bestand som den næsten uddøde ”Vesterhavstorsk”

Der er forskel på forvaltningen af torsk, men bestanden af torsk i Nordsøen og Skagerrak er den samme. Er torsken ikke fra Nordsøen eller Skagerrak, er den fra Kattegat, hvor man ikke må fange torsk ved direkte fiskeri.

* Fisk ligger i 5-6 dage på trawlere

Dette er ikke korrekt. Der er mange trawlere, der sejler ud og hjem samme dag, og dermed lander en fisk, der er mindst lige så frisk, som de kystnære og friskfangede fisk, som [Person A] henviser til.

* Trawlere fisker på alt i havet – kystnære fartøjer fisker på de store bestande

Kystnære såvel som ikke-kystnære fartøjer (trawlere) fisker på de samme bestande.

Go’ Morgen Danmark og TV 2 burde og kunne have skaffet sig viden om, hvad [Person A] kunne tænkes at sige forud for udsendelsen og kontrolleret rigtigheden. Forud for det første interview er der et indslag med Greenpeace om kystnære fisk, hvilket værten indleder indslaget med [Person A] med at relatere til, idet han siger ”Og det skal være med de her, vi lige har hørt – kystnære, friskfangede fisk. Og hvordan ved vi, at de er det?”. Der har således på forhånd været en form for aftale mellem værten og kokken om, hvilket spørgsmål der skulle stilles. Videre har TV 2 oplyst, at det var Greenpeaces forslag, at [Person A] skulle lave mad af de omtalte fisk.

Berigtigelsen

Danmarks Fiskeriforening blev tilbudt en berigtigelse den 11. april 2013, som foreningen afviste, da der allerede på dette tidspunkt var indgivet en klage til Pressenævnet, som man ville afvente resultatet af. Foreningen har ingen indflydelse haft på den bragte berigtigelse og finder ikke, at den imødekommer foreningens klage. Den angiver således ikke, hvornår det berigtigede har fundet sted og der er flere unøjagtigheder i berigtigelsen. Eksempelvis udsagnet ”… sagde [Person A], at danske smider 8 ud af 10 fisk over bord …”, hvor det ikke er klart for seeren, hvem det angiveligt er, der skulle være anklaget for at smide fisk ud.

2.2 TV 2’s synspunkter

Rette modtager

Klagen er sendt til Nordisk Film TV. Klager over TV 2 skal fremsendes til TV 2 inden de indgives til Pressenævnet. Det er TV 2´s opfattelse, at henvendelsen til Nordisk Film TV ikke er at ligestille med en klage til TV 2, hvilket understøttes af, at det var Nordisk Film TV selv og ikke Nordisk Film TV på vegne af TV 2, som besvarede henvendelsen.

God presseskik

[Person A] optræder ikke og har aldrig optrådt som ekspert i Go’ Morgen Danmark. Han optræder som kok og fiskehandler. Han er kok hver 14. dag hos Go’ Morgen Danmark, men er ikke ansat af TV 2 eller Nordisk Film TV og kan derfor ikke anses for at være fast medarbejder. Han har aldrig fået løn for sin deltagelse i Go’ Morgen Danmark. Han er endvidere ikke en del af redaktionen. [Person A] er ikke med i Greenpeace eller en del af deres kampagne.

Go’ Morgen Danmark er en direkte udsendelse. I udsendelsen kommer [Person A] med en række synspunkter og oplysninger, som TV 2 og Nordisk Film TV ikke vidste, at han ville fremkomme med, og som TV 2 og Nordisk Film TV derfor heller ikke havde mulighed for at kontrollere rigtigheden af. Forud for interviewet blev der ikke aftalt eller talt om, hvilke spørgsmål der kunne tænkes at blive stillet i interviewet.

Berigtigelsen

TV 2 har anført, at Nordisk Film TV producerer Go’ Morgen Danmark. Den 11. marts 2013 besvarede Nordisk Film TV klagers henvendelse og beklagede de urigtige udtalelser. Efterfølgende hørte Nordisk Film TV ikke fra Danmarks Fiskeriforening. Først da TV 2 modtog klagen fra Pressenævnet, blev TV 2 opmærksom på, at foreningen havde klaget til Pressenævnet. Efterfølgende tilbød TV 2 en berigtigelse, som blev afvist af Danmarks Fiskeriforening, som henviste til, at man ville afvente Pressenævnets afgørelse. TV 2 valgte, uanset den manglende dialog med klager, af egen drift at bringe en berigtigelse. Det er TV 2’s opfattelse, at berigtigelsen imødekommer foreningens klagepunkter.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Inger Bach, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Rette modtager

Det følger af medieansvarslovens § 34, stk. 3, at klage over et medie for overtrædelse af god presseskik senest fire uger efter offentliggørelsen skal indgives til mediet. Mediets afgørelse kan herefter senest fire uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet.

Efter det oplyste, lægges det til grund, at klagen er indgivet til Nordisk Film TV, som er producent af Go’ Morgen Danmark. Det må lægges til grund, at Danmarks Fiskeriforening gennem hele forløbet har været af den opfattelse, at det var TV 2, foreningen kommunikerede med, og TV 2 har et medansvar for, at foreningen fik og opretholdt denne opfattelse, bl.a. på grund af e-mailen af 11. marts 2013, hvor redaktionschefen på Go’ Morgen Danmark underskriver sig med såvel Nordisk Film TV som TV 2.

Klagen fremmes herefter til realitetsbehandling.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte jf. punkt A.1. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende jf. punkt jf. A.3.

Pressenævnet finder, at udsagnene ”Hvis vi siger, at vi fanger ti fisk, så smider vi rent faktisk otte af dem tilbage i vandet igen”, ”… men kulleren er en af de fisk, som har haft en lille bestand de sidste par år, men nu er den tilbage igen og specielt på det kystnære”, Det har ellers været en af dem, som man kalder discard-fisk, det vil sige en af de fisk, som man egentlig bare smider overbords… Ja, skidtfisk”, ”… og nu er den [”vesterhavstorsken”; Pressenævnet] faktisk næsten uddød i Vesterhavet”, ”….så skal man ikke købe ”Vesterhavstorsk” mere. Denne her den er fra Skagen, og der er jo nogen, der siger, at det er Vesterhavet, men det er faktisk i Skagerrak… Den er nemlig kystnær, jeg ville bare lige nævne det med torsken, fordi der er så mange af os, som stadig køber den dårlige torsk”, ”… hvorimod hvis man tager fra de store trawlere, så kan man altså godt få fisk, der har ligget der i en 5-6 dage” og ”Vi har ikke udledt så meget benzin på at hente den, og vi rammer de små bestande, eller de store bestande, hvorimod at når man trawler, så hiver man hele pivmøget med” indeholder oplysninger om faktuelle forhold. Ud fra det oplyste lægger nævnet til grund, at der er tale om ukorrekte oplysninger. Pressenævnet finder, at TV 2, uanset at der er tale om en direkte tv-transmission, har et medansvar for, at de ukorrekte oplysninger blev bragt. Nævnet har herved lagt vægt på, at [Person A] overfor seerne fremstår som en del af medarbejderstaben hos Go’ Morgen Danmark, idet han ud fra det oplyste siden foråret 2012 hver 14. dag har medvirket i udsendelserne. TV 2 burde på den baggrund – for at undgå kritik – ved tilrettelæggelsen af indslaget have sikret sig, at [Person A] ikke bragte ukorrekte oplysninger. Ved at undlade dette har TV 2 tilsidesat god presseskik, og Pressenævnet udtaler derfor kritik af TV 2.

Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt jf. punkt A.2.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [Person A] har tilknytning til Greenpeace, herunder om han udtaler sig om fisk og fiskeri som kok i Go’ Morgen Danmark eller som repræsentant for Greenpeace. På baggrund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Nævnet finder imidlertid, at det forhold, at [Person A]s oplysninger står alene, giver en ensidig og misvisende fremstilling af forholdene for dansk fiskeri.

Den kritik, som dette forhold kan give anledning til, findes imidlertid at være indeholdt i den kritik, nævnet har udtalt i anledning af offentliggørelsen af [Person A]s ukorrekte oplysninger.

Berigtigelsen

Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen jf. punkt A.7.

Nævnet finder, at berigtigelsen den 19. april 2013 ikke lever op til kravene i punkt A.7 på en sådan måde, at TV 2 kan fritages for at offentliggøre den kritik, som Pressenævnet har udtalt. Nævnet bemærker herved, at TV 2 af hensyn til nye seere burde have angivet tidspunktet for den oprindelige udsendelse, at berigtigelsen ikke omfatter alle kritiserede forhold og i øvrigt ikke er nøjagtig, og at berigtigelsen efter sin form og sit indhold kan give seerne indtryk af en vis manglende grad af seriøsitet hos mediet overfor det omhandlede emne og den bragte berigtigelse.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre følgende:

En af studieværterne i Go’ Morgen Danmark oplæser følgende i en udsendelse på samme ugedag og i samme udsendelsestime, som udsendelsen den 28. februar 2013 blev bragt:

TV 2 har bragt forkerte oplysninger om spisefisk og får derfor kritik af Pressenævnet.

Den 28. februar i år i TV 2-programmet Go’ Morgen Danmark sagde kokken [Person A] flere ting om fisk, der var forkerte.

Han sagde blandt andet, at for hver gang, der bliver fanget ti fisk, så bliver de otte smidt ud. Det tal kan han ikke dokumentere.

Han sagde også, at torskefisken kuller er en kystnær fisk og en skidtfisk. Det er ikke rigtigt. Det er en spisefisk og bliver typisk fanget på mellem 60 og 300 meter vand.

Det er heller ikke rigtigt, når han sagde, at torsken næsten er uddød i Vesterhavet, og at fisk fanget af trawlere ofte ligger fem-seks dage på køl, inden de kommer i land.

Pressenævnet kritiserer derfor TV2.

De kan læse mere om afgørelsen på nævnets hjemmeside, som har denne adresse [her indsættes et skilt med følgende adresse; www.pressenaevnet.dk.] www.pressenaevnet.dk”

Afgjort den 21. maj 2013