Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013

Betænkning

over

Forslag til lov om Danpilot

[af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 20. marts 2013 og var til 1. behandling den 4. april 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og erhvervs- og vækstministeren sendte den 6. februar 2013 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag 143. Den 20. marts 2013 sendte erhvervs- og vækstministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 15 spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, DF, RV, SF og LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (V, EL og KF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget udtaler, at V og KF stemmer imod lovforslaget, idet der ikke er dokumenteret nogen driftsmæssig besparelse ved omdannelse til SOV. Tværtimod er der formodning om, at virksomheden vil blive tilført flere udgifter, herunder bl.a. etableringsomkostninger, årlige bestyrelsesomkostninger, årlige revisionsomkostninger, konsulentudgifter m.v. Samtlige aktiver og passiver og personale m.v. overgår til det nye SOV, hvorfor den eneste forskel i økonomisk henseende synes at være de forøgede udgifter. V og KF bemærker således, at en statslig aktivitet ikke ændrer økonomi, blot fordi den iklædes en ny selskabsretlig struktur.

Herudover bemærkes, at der i realiteten sker en udlægning af ansvaret for denne statslige aktivitet – nu uden instruktionsbeføjelse for ministeren.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Benny Engelbrecht (S) Julie Skovsby (S) Jan Johansen (S) Mette Reissmann (S) Karin Gaardsted (S) fmd. Trine Bramsen (S) Simon Kollerup (S) Andreas Steenberg (RV) Nadeem Farooq (RV) Lone Loklindt (RV) Uffe Elbæk (RV) Mette Boye (SF) Steen Gade (SF) Frank Aaen (EL) Henning Hyllested (EL) Kim Andersen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Preben Bang Henriksen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Mads Rørvig (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Christian Thoning (V) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Kim Christiansen (DF) Mette Bock (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 187

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervs- og vækstministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 187

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om en redegørelse for den manglende effektivitet i den statslige lodstjeneste, Danpilot, som angiveligt skulle være årsagen til lovforslaget om at omdanne Danpilot til et statsligt SOV, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. , om ministeren er af den opfattelse, at kun markedsøkonomiske redskaber og konkurrenceudsættelse kan sikre høj effektivitet, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. , om der i forbindelse med Danpilots omdannelse til SOV er planer om at ændre på kravene til lodsernes uddannelse og/eller erfaring eller planer om at graduere kravene efter, hvilke opgaver der skal løses, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. , om ministeren ved sammensætningen af bestyrelsen for det kommende SOV vil indsætte andre end dem, man traditionelt opfatter som »erhvervsfolk«, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. , om ministeren har gjort sig tanker om størrelsen på aflønning af henholdsvis direktør(er) og bestyrelsesformand/-næstformand/-medlemmer, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvor meget formuen, jf. lovforslagets § 3, stk. 2, for henholdsvis staten og virksomheden vil andrage ved Danpilots overgang til SOV, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvilken betydning de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber vil få for Danpilot som SOV, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. , om ministeren vil indskrive i loven – eller andre steder, og i givet fald hvor – at den kommende bestyrelse ikke kan indgå ansættelseskontrakt med den kommende direktør for Danpilot, som indeholder fratrædelsesgodtgørelse, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om, hvad forskellen typisk vil være på den rente, som SOV Danpilot kan låne til, og den rente, Danpilot i dag kan låne til, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om, hvad forsikringstegningen for SOV Danpilot vil belaste regnskabet med, sammenlignet med DanPilots forsikringsmæssige forpligtelser i dag, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. , om ministeren vil kræve, at SOV Danpilot skal indgå kollektive overenskomster med de søfarendes organisationer på vegne af de ansatte i virksomheden, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. , om ministeren påtænker at sætte hele loven eller dele af den i kraft for Grønland, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om, hvor mange henvendelser henholdsvis klager fra rederier man har modtaget over priserne for gennemsejlingslodsninger henholdsvis manglende effektivitet eller dårligt udført arbejde fra Danpilots eller lodsernes side, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm. , om SOV Danpilot ifølge lovforslaget fortsat vil have forsyningspligten for regionallodsninger, og vil SOV Danpilot kunne konkurrere med private lodserier på området for regionallodsninger, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. , om ministeren vil fjerne den usikkerhed, der fremgår af bemærkningerne om, at staten til enhver tid garanterer for udbetaling af pension til lodser, der før den 1. april 1979 var ansat ved det tidligere Københavns Lodseri, samt til deres enker og børn, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå