Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00447

Resumé

alarm112danmark.dk bragte videooptagelse med lyd fra en trafikulykke, hvor en 18-årig kvinde var kommet til skade. Pressenævnet kritiserer alarm112danmark.dk for at bringe kvindens skrig, uden at hun havde givet lov, og for at vise nummerpladen uden at sløre den. Det er imod god presseskik og derfor får alarm112danmark.dk kritik.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet skal indledningsvist bemærke, at nævnet i medfør af medieansvarslovens § 49 har kompetence til at pålægge redaktøren for et medie at offentliggøre nævnets kendelse. Det ligger derimod uden for nævnets kompetence at pålægge sletning eller ændring af oplysninger efter medieansvarsloven.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Hertil kommer, at ofre for ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede, jf. punkterne B.1 og B.3.

Pressenævnet finder, at det har almen interesse at omtale en alvorlig trafikulykke. Af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred må der imidlertid ikke uden udtrykkeligt samtykke offentliggøres billed- eller lydoptagelser fra en trafikulykke, hvor en tilskadekommen person vises eller høres på en sådan måde, at det – sammen med de oplysninger og optagelser, der i øvrigt bringes – er muligt for personer med eller uden kendskab til den tilskadekomne at genkende vedkommende, hvis offentliggørelsen kan være krænkende for den tilskadekomne.

Nævnet finder, at offentliggørelsen af lydoptagelserne med klagers skrig af smerte kan være krænkende for hende, og da hendes samtykke til offentliggørelsen ikke er indhentet, udtaler nævnet kritik af alam112danmark.dk.

Nævnet finder endvidere, at sløringen af videooptagelsen har været mangelfuld, idet bilens registreringsnummer kunne ses. Derved er muligheden for at genkende klager som tilskadekommen i trafikulykken øget. Nævnet udtaler derfor også på dette punkt kritik af alarm112danmark.dk.

Under hensyn til, at man ikke på noget tidspunkt kan se hele ansigtet på hverken den kvindelige eller mandlige pårørende, og at det derfor kun vil være personer, der i forvejen kender de to pårørendes relation til klager, som på den måde eventuelt kan identificere klager, finder Pressenævnet ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af alarm112danmark.dk for at bringe optagelserne med klagers pårørende, som sket.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af alarm112danmark.dk at offentliggøre følgende:

”[”Rubrik”]

alarm112danmark.dk får kritik af Pressenævnet

[”Brødtekst”]

Under rubrikken ”18-årig kvinde i solouheld, Ulsted” i marts i år kunne man klikke ind på en video og høre hende skrige af smerte.

Pressenævnet udtaler kritik af alarm112danmark.dk for uden samtykke fra kvinden at have bragt lydoptagelser af kvindens skrig af smerte. alarm112danmark.dk får også kritik for på videoen at vise bilens nummerplade uden at sløre den. Den manglende sløring øgede mulighederne for at identificere hende som tilskadekommen i trafikulykken.

Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk.”

* * *

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over en video, der er bragt på hjemmesiden alarm112danmark.dk, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat. [Klager] er den forulykkede fører fra et trafikuheld den 30. marts 2013.

1 Sagsfremstilling

alarm112danmark.dk bragte den 30. marts 2013 indlægget ”18 årig kvinde i solouheld, Ulsted”. Af indlægget fremgik følgende:

”Lørdag morgen skete der et solouheld på [Adresse] mellem Dronninglund og Ulsted.

Beredskabcenter Aalborgs lokale station i Hals var hurtigt fremme og begyndte straks at klippe taget af den mindre peugeot.

I bilen sad en 18-årig kvinde fastklemt og råbte at hun havde slået sit ben. Hun kom hurtigt og sikkert ud og blev tilset i ambulancen, hvorefter hun blev kørt på Aalborg Universitetshospital med kørsel 1.

Hun er ikke i livsfare, men er kommet alvorligt til skade med benet.

Hvordan uheldet er sket vides ikke, men der var ikke glat på stedet”.

Ved klik på indlægget fremkommer 25 billeder af ulykkesstedet umiddelbart efter ulykken.

Fire billeder viser redningsmandskabet i færd med at flytte føreren fra bilen og ind i en ambulance.

Tretten billeder viser alene redningsmandskab og de forskellige redningskøretøjer.

Otte billeder viser redningsmandskab omkring den forulykkede personbil og bilen set forfra, bagfra og fra siden.

Det er muligt at identificere bilens mærke og model på billederne, men det er ikke muligt at læse bilens registreringsnummer eller identificere føreren.

Brugere af hjemmesiden havde endvidere mulighed for at få vist en videooptagelse, som viser politiets og redningsmandskabets aktiviteter på ulykkesstedet umiddelbart efter ulykken. Alle har adgang til at oprette sig som gratis bruger.

På optagelsen ses blandt andet redningsmandskab i færd med at frigøre føreren af personbilen og transportere denne hen til en ambulance på en båre. Det er ikke muligt at identificere personen, men det er to gange muligt at høre føreren skrige af smerte. I baggrunden på afstand ses to personer, der efter det oplyste er pårørende til klager.

På optagelsen ses desuden billeder af personbilen, hvor det er muligt at aflæse registreringsnummeret.

Yderligere oplysninger

Klagers mor klagede den 19. april 2013 til alarm112danmark.dk over offentliggørelsen af videoen. Klagen blev i sin helhed afvist med henvisning til, at videoen kun var tilgængelig for personer, der oprettede sig som brugere på siden, og at man derfor blot kunne lade være med at oprette sig som bruger, hvis ikke man ønskede at se videoen.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at hun føler sig krænket af offentliggørelsen af videoen, hvor det er muligt at høre hende beklage sig af smerte.

Selvom klager ikke kan ses på videooptagelsen, var det ubehageligt for hende at genopleve forløbet.

Det er endvidere krænkende for hende, at optagelsen ligger til offentligt skue på internettet. At det kun er personer, der har oprettet sig som brugere på alarm112danmark.dk, som kan se videoen, kan ikke ændre herpå, da alle kan oprette sig som gratis bruger. Hendes venner og bekendte har været i stand til at genkende hende som den forurettede, og hun kan endvidere identificeres i en bredere kreds som følge af, at hendes bils registreringsnummer kan ses på videoen.

Det er også problematisk, at alarm112danmark.dk har valgt ikke at sløre de pårørende, der var til stede på ulykkesstedet, da disse ikke nødvendigvis ønsker at kunne blive identificeret.

2.2 alarm112danmark.dks synspunkter

alarm112danmark.dk har anført, at videooptagelsen ikke er krænkende.

Mange andre medier offentliggør optagelser og billeder, der er meget værre end den påklagede optagelse.

Det er ikke muligt at identificere klager ud fra de skrig, der høres på optagelsen.

Videoen er optaget på offentlig vej, hvor det er lovligt at fotografere politiets arbejde på frit tilgængelige steder. Desuden tillader persondatalovens regler offentliggørelse af såkaldte ”situationsbilleder”.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Hans Peter Blicher, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Pressenævnet skal indledningsvist bemærke, at nævnet i medfør af medieansvarslovens § 49 har kompetence til at pålægge redaktøren for et medie at offentliggøre nævnets kendelse. Det ligger derimod uden for nævnets kompetence at pålægge sletning eller ændring af oplysninger efter medieansvarsloven.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Hertil kommer, at ofre for ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede, jf. punkterne B.1 og B.3.

Pressenævnet finder, at det har almen interesse at omtale en alvorlig trafikulykke. Af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred må der imidlertid ikke uden udtrykkeligt samtykke offentliggøres billed- eller lydoptagelser fra en trafikulykke, hvor en tilskadekommen person vises eller høres på en sådan måde, at det – sammen med de oplysninger og optagelser, der i øvrigt bringes – er muligt for personer med eller uden kendskab til den tilskadekomne at genkende vedkommende, hvis offentliggørelsen kan være krænkende for den tilskadekomne.

Nævnet finder, at offentliggørelsen af lydoptagelserne med klagers skrig af smerte kan være krænkende for hende, og da hendes samtykke til offentliggørelsen ikke er indhentet, udtaler nævnet kritik af alam112danmark.dk.

Nævnet finder endvidere, at sløringen af videooptagelsen har været mangelfuld, idet bilens registreringsnummer kunne ses. Derved er muligheden for at genkende klager som tilskadekommen i trafikulykken øget. Nævnet udtaler derfor også på dette punkt kritik af alarm112danmark.dk.

Under hensyn til, at man ikke på noget tidspunkt kan se hele ansigtet på hverken den kvindelige eller mandlige pårørende, og at det derfor kun vil være personer, der i forvejen kender de to pårørendes relation til klager, som på den måde eventuelt kan identificere klager, finder Pressenævnet ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af alarm112danmark.dk for at bringe optagelserne med klagers pårørende, som sket.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af alarm112danmark.dk at offentliggøre følgende:

”[”Rubrik”]

alarm112danmark.dk får kritik af Pressenævnet

[”Brødtekst”]

Under rubrikken ”18-årig kvinde i solouheld, Ulsted” i marts i år kunne man klikke ind på en video og høre hende skrige af smerte.

Pressenævnet udtaler kritik af alarm112danmark.dk for uden samtykke fra kvinden at have bragt lydoptagelser af kvindens skrig af smerte. alarm112danmark.dk får også kritik for på videoen at vise bilens nummerplade uden at sløre den. Den manglende sløring øgede mulighederne for at identificere hende som tilskadekommen i trafikulykken.

Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk.”

* * *

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

Afgjort den 21. maj 2013