Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32012L0045
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 601 af 23. juni 2009 om jernbanetransport af farligt gods, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EU-Tidende 2008 nr. L 260, side 13ff) og dele af Kommissionens beslutning 2009/240/EF af 4. marts 2009 om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods (EU-Tidende 2008 nr. L 71, side 23ff), og dele af Kommissionens direktiv 2012/45/EU af 3. december 2012 om den anden tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt (EU-Tidende 2012 nr. L 332, side 18f)«.

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 21 h, stk. 1, 1. pkt., og § 26, stk. 1, 1. pkt., i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 24 h, stk. 1:«

3. I § 1, stk. 1, nr. 1 indsættes som 2. pkt.:

»Dette direktiv er medtaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.«

4. I § 1, stk. 1 indsættes efter nr. 2 som nyt nr.:

»3) Kommissionens direktiv 2012/45/EU af 3. december 2008 om den anden tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt (dvs. direktivets bestemmelser der vedrører jernbanetransport af farligt gods). Dette direktiv er medtaget som bilag 3 til denne bekendtgørelse.«

5. I § 1, stk. 2, nr. 2 indsættes som 2. pkt.:

»Denne beslutning er medtaget som bilag 2 til denne bekendtgørelse.«

6. § 1, stk. 2 affattes således:

»RID (Reglement for international jernbanetransport af farligt gods) fremgår af Trafikstyrelsens hjemmeside.«

7. § 2, stk. 1 affattes således:

»Medlemsstaternes kompetencer på jernbaneområdet efter direktiv 2008/68/EF, Kommissionens beslutning 2009/240/EF og dele af direktiv 2012/45/EU udøves af Trafikstyrelsen.«

8. I bilag II, del II. 1 i bekendtgørelsens bilag 1 ændres »1. januar 2009« til: »1. januar 2013«.

9. Efter bilag 2 indsættes bilag 3 som affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juni 2013.

Trafikstyrelsen, den 31. maj 2013

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch


Bilag 1

»Bilag 3

Kommissionens direktiv 2012/45/EU

af 3. december 2012

om den anden tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods [1], særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag I, del I. 1, bilag II, del II. 1, og bilag III, del III. 1, til direktiv 2008/68/EF omhandler bestemmelserne i de internationale aftaler om indlandstransport af farligt gods ad landeveje, jernbaner og indre vandveje som defineret i direktivets artikel 2.

(2) Bestemmelserne i disse internationale aftaler ajourføres hvert andet år. Som følge heraf finder de senest ændrede udgaver anvendelse fra den 1. januar 2013 med en overgangsperiode frem til den 30. juni 2013.

(3) Bilag I, del I. 1, bilag II, del II. 1, og bilag III, del III. 1, til direktiv 2008/68/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Indlandstransport af Farligt Gods —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2008/68/EF

I direktiv 2008/68/EF foretages følgende ændringer:

1) Bilag I, del I. 1, affattes således:

  »I. 1. ADR

  Bilag A og B til ADR, som finder anvendelse fra den 1. januar 2013, dog således at »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.«

2) Bilag II, del II. 1, affattes således:

  »II. 1. RID

  Bilag til RID, som angivet i appendiks C til COTIF, som finder anvendelse fra den 1. januar 2013, dog således at »kontraherende stat til RID« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.«

3) Bilag III, del III. 1, affattes således:

  »III. 1. ADN

  Bestemmelser i bilaget til ADN, som finder anvendelse fra den 1. januar 2013, samt artikel 3(f), 3(h), 8(1) og 8(3) i ADN, dog således at »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.«

Artikel 2

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2013. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel Barroso

Formand

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2012/45/EU af 3. december 2012 om den anden tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt (EU-Tidende 2012 nr. L 332, side 18f).