Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bemyndigelsens vilkår
Kapitel 2 Den bemyndigede opgave
Kapitel 3 Finansiering af BBR
Kapitel 4 Regnskab, revision og tilsyn
Kapitel 5 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om finansiering af bygnings- og boligregistret (BBR) og bemyndigelse til Kombit A/S

I medfør af § 1, stk. 3, og § 1 a, stk. 1, 5 og 6, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af 8. februar 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Bemyndigelsens vilkår

§ 1. Kombit A/S bemyndiges til at varetage den løbende drift og udvikling af bygnings- og boligregistret (BBR).

Stk. 2. De nærmere betingelser vedrørende Kombit A/S’ udførelse af den bemyndigede opgave reguleres ved kontrakt mellem Kombit A/S og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

§ 2. Bemyndigelsen udløber den 31. marts 2017.

Stk. 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er berettiget til at ophæve bemyndigelsen, hvis Kombit A/S ikke overholder bestemmelserne i denne bekendtgørelse, hvis Kombit A/S væsentligt misligholder kontrakten, jf. § 1, stk. 2 eller hvis Kombit A/S ophører med at være en selvstændig juridisk enhed, der ejes 100 pct. af KL.

Kapitel 2

Den bemyndigede opgave

§ 3. Kombit A/S varetager den løbende drift og udvikling af BBR, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 2. Kombit A/S er som ordregivende myndighed ansvarlig for, at Kombit A/S’ opgaver vedrørende BBR, der vil kunne udføres af eksterne leverandører, med jævne mellemrum sendes i udbud efter fællesskabsretlige regler for tildeling af offentlige kontrakter, der gælder for offentligretlige organer omfattet af udbudsdirektivet.

Stk. 3. Opgaver, der er fundet uegnede til udbud, kan udføres internt af Kombit A/S.

§ 4. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anviser, hvilke drifts- og udviklingsopgaver, Kombit A/S skal udføre på BBR-området. Beslutninger om anvisning af nye opgaver, herunder udvikling af it-systemet, træffes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Stk. 2. Kombit A/S skal håndtere alle fejlmeddelelser til systemet.

Stk. 3. Kombit A/S skal modtage, belyse og rangordne kommunale ændringsønsker til systemet, mens andre, herunder statslige, ændringsønsker modtages, belyses og rangordnes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Stk. 4. Alle ændringsønsker til systemet, kravspecificeres af Kombit A/S og godkendes efterfølgende af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Funktionelle krav samt den overordnede løsningsarkitektur for BBR udarbejdes dog i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter beslutter om et ændringsønske skal efterkommes.

Stk. 5. KL kan udpege en faglig følgegruppe som bistår Kombit A/S med kravspecifikation af ændringsønsker til systemet.

§ 5. Kombit A/S skal sikre, at den enkelte kommune har fri og uhindret online adgang til at ajourføre BBR-data fra kommunens eget område, samt til at forespørge og udtrække data fra det landsdækkende BBR til brug for løsning af kommunens forvaltningsopgaver.

Stk. 2. Kombit A/S skal sikre, at eksterne parter, der er berettiget hertil, vederlagsfrit kan indberette til BBR via de snitflader, som BBR stiller til rådighed.

Stk. 3. Kombit A/S skal efter anmodning vederlagsfrit levere arkivversioner af BBR samt dokumentation til Statens Arkiver i henhold til arkivlovens til enhver tid gældende retningslinjer.

Stk. 4. Kombit A/S skal efter anmodning vederlagsfrit levere udtræk af BBR til Danmarks Statistik, SKAT og til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Kombit A/S skal sikre, at udtrækkets form lever op til modtagernes krav.

Stk. 5. Kombit A/S skal vederlagsfrit levere data til den Offentlige InformationsServer (OIS), Datafordeleren, FOT og til offentlige myndigheder m.v. efter regler fastsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

§ 6. Bemyndigelsen omfatter ikke dataansvar for BBR-oplysninger. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er dataansvarlig myndighed.

Kapitel 3

Finansiering af BBR

§ 7. Driften og udviklingen af BBR finansieres fuldt ud af årlige bidrag fra kommunerne, jf. dog stk.4 og 5.

Stk. 2. Hver kommune indbetaler bidrag efter en fordelingsnøgle, hvor summen af antal bygninger over 10 m2 og antal boligenheder i den enkelte kommune ved kalenderårets begyndelse er den enkelte kommunes fordelingstal i forhold til landets øvrige kommuner. Hvert år inden 1. juni skal Kombit A/S udarbejde og udmelde fordelingen af de enkelte kommuners bidrag for det følgende kalenderår.

Stk. 3. Al form for dataudveksling imellem kommunerne og BBR er inkluderet i kommunernes årlige bidrag. Kommunerne betaler således ikke særskilt for indberetning, sagsbehandling, administration, datakontrol, udlevering af oplysninger m.v. Kommunale ønsker til maskinelle ændringer af BBR-data fra kommunens eget område behandles efter § 4, stk. 3.

Stk. 4. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, eller andre efter ministeriets godkendelse, kan uanset stk. 1 i særlige tilfælde vælge at bidrage til realisering af udvalgte udviklingsinitiativer.

Stk. 5. Den udvikling som gennemføres i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 (grunddataprogrammets delaftale 1 om ejendomme og delaftale 2 om adresser) finansieres uanset stk. 1 via den bevilling Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har reserveret hertil.

§ 8. Bidragene efter § 7, stk. 1 og 4, administreres af Kombit A/S efter nærmere anvisning fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Bidragene må ikke benyttes til andet end til drift, udvikling og vedligeholdelse af BBR.

Stk. 2. Kombit A/S kan ikke skabe fortjeneste på opgaver omfattet af bemyndigelsen.

Stk. 3. De samlede kommunale bidrag til Kombit A/S må ikke overstige de nødvendige omkostninger, der er forbundet med driften og udviklingen af BBR. Der må ikke anvendes mere end 5 millioner kroner årligt af de kommunale bidrag efter § 7, stk. 1 til udvikling.

Stk. 4. Et eventuelt driftsoverskud medfører, at de kommunale bidrag efter § 7, stk. 1 skal sænkes tilsvarende det efterfølgende kalenderår, jf. dog § 9, stk.1. Et eventuelt driftsunderskud må Kombit A/S dække ved optagelse af lån frem til næste regnskabsår, hvor den kommunale finansiering opreguleres tilsvarende.

§ 9. Kombit A/S kan på vegne af kommunerne oparbejde en arbejdskapital til brug for løsningen af den bemyndigede opgave på op til 20 pct. af indeværende kalenderårs kommunale bidrag efter § 7, stk.2. Overskrides det tilladte niveau, skal de kommunale bidrag sænkes tilsvarende det efterfølgende regnskabsår. Arbejdskapitalen reserveres til realisering af kommunale BBR-ændringsønsker, dog således at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bevarer anvisningsretten efter § 4, stk. 1.

Kapitel 4

Regnskab, revision og tilsyn

§ 10. Konkurrencefordele fra bemyndigelsen efter denne bekendtgørelse må ikke anvendes i forbindelse med øvrige konkurrenceudsatte aktiviteter. Kombit A/S’ øvrige aktiviteter skal være klart adskilt såvel økonomisk som opgave- og driftsmæssigt fra administrationen af bidragene efter § 7, stk. 1 og 4. Kombit A/S’ eventuelle kommercielle ydelser må kun anvende data fra it-systemets alment tilgængelige grænseflade. Kombit A/S opererer på dette område på samme markedsvilkår som andre it-virksomheder.

§ 11. Kombit A/S’ økonomi, drift og opgaveløsning i øvrigt er, for så vidt angår den bemyndigede opgave, underlagt tilsyn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tilsynet omfatter alle Kombit A/S’ aktiviteter, der vedrører BBR.

Stk. 2. Kombit A/S skal være opbygget på en sådan måde, at aktiviteterne omkring BBR er tydeligt adskilt fra den øvrige virksomhed. Selskabets økonomi, opgaveløsning og grænsefladerne mellem de BBR-relaterede opgaver og selskabets øvrige aktiviteter skal være umiddelbart gennemsigtige for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

§ 12. Kombit A/S skal give Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter uhindret adgang til alle oplysninger, data og dokumenter vedrørende BBR. Dette gælder også oplysninger om Kombit A/S’ funktion, administration af udbud, kontraktstyring m.v.

Stk. 2. Kombit A/S skal aflægge et detaljeret og revideret årsregnskab for administrationen af bidragene efter § 7, stk.1 og 4 inden udgangen af det følgende års første kvartal. Revisors forpligtelser fastlægges af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i en revisionsinstruks.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 421 af 25. april 2013 om finansiering af bygnings- og boligregistret (BBR) og bemyndigelse til Kombit A/S.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 27. maj 2013

P.M.V.
Christian Lützen

/ Søren Rude