Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj 2013

Forslag

til

Lov om ændring af færdselsloven

(Tempo 100-busser på motorvej)

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret senest ved lov nr. 1389 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 43, stk. 1, affattes således:

»For busser, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, må hastigheden uanset § 42 ikke overstige 80 km i timen. For busser, der opfylder betingelserne fastsat efter stk. 10, må hastigheden på motorvej dog ikke overstige 100 km i timen.«

2. I § 43 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at en bus må køre med op til 100 km i timen, jf. stk. 1, 2. pkt.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Folketinget, den 28. maj 2013

Mogens Lykketoft

/ Karen J. Klint