Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj 2013

Forslag

til

Lov om ændring af færdselsloven

(Civile prøvesagkyndige i politiet)

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret senest ved lov nr. 1389 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 66, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »forsvaret«: »eller som civil prøvesagkyndig i politiet«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Folketinget, den 28. maj 2013

Mogens Lykketoft

/ Karen J. Klint