Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1084 af 14. september 2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 3, stk. 4, og § 30, stk. 5, i lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 20. januar 2012, fastsættes:«

2. I § 3 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2013.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 24. maj 2013

Agnete Gersing

/ Susanne Aamann