Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksport af fødevarer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 914 af 10. september 2012 om eksport af fødevarer foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse i forbindelse med

1) eksport af fisk og fiskevarer til Brasilien. Virksomheder, der vil eksportere fisk og fiskevarer til Brasilien, skal være opført på de Brasilianske fødevaremyndigheders liste over virksomheder, der er godkendt til eksport af fisk og fiskevarer til Brasilien, og

2) eksport til Rusland og Toldunionen af Rusland, Hviderusland og Kasakhstan. Virksomheder, der vil eksportere til Rusland og Toldunionen af Rusland, Hviderusland og Kasakhstan, skal være opført på de russiske fødevaremyndigheders liste over virksomheder, der er godkendt til eksport af fødevarer til Rusland og Toldunionen af Rusland, Hviderusland og Kasakhstan.«

2. Overskriften til kapitel 9 affattes således:

»Kapitel 9

Eksport til Rusland og Toldunionen af Rusland, Hviderusland og Kasakhstan«

3. I bilag 1 indsættes efter nr. 2 som nyt nr.:

»2a) Brasilien (fisk og fiskevarer):

a) Ansøgning om eksport til Brasilien indsendes til tilsynsmyndigheden, der vurderer ansøgningen. Vejledning om de oplysninger, som ansøgningen skal indeholde, findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

b) Hvis fødevareafdelingen godkender virksomheden til det ansøgte, videresender fødevareafdelingen ansøgningen til Fødevarestyrelsens hovedkontor med indstilling om, at virksomheden optages på de brasilianske myndigheders liste over virksomheder godkendt til eksport til Brasilien.

c) Fødevarestyrelsen videresender ansøgningen til fødevaremyndighederne i Brasilien til vurdering og godkendelse af virksomheden.«

4. Bilag 1, nr. 14, affattes således:

»14) Rusland og Toldunionen af Rusland, Hviderusland og Kasakhstan (oksekød, svinekød, fjerkrækød, kødprodukter, fisk og fiskeprodukter samt mælk og mælkeprodukter):

a) Ansøgning om godkendelse til eksport til Rusland og Toldunionen af Rusland, Hviderusland og Kasakhstan indsendes til tilsynsmyndigheden, der vurderer ansøgningen.

b) Vejledning om de oplysninger, som ansøgningen skal indeholde, findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

c) Ansøgende virksomheder skal opfylde de krav, der fremgår af Fødevarestyrelsens tjeklister. Tjeklisterne findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

d) Hvis fødevareafdelingen/Kødkontrollen godkender virksomheden til det ansøgte, indstiller fødevareafdelingen/Kødkontrollen til Fødevarestyrelsens hovedkontor, at virksomheden optages på de russiske fødevaremyndigheders liste over virksomheder godkendt til eksport til Rusland og Toldunionen af Rusland, Hviderusland og Kasakhstan.

e) Fødevarestyrelsen meddeler fødevaremyndigheden i Rusland, at virksomheden ønsker at blive godkendt til eksport til Rusland og Toldunionen af Rusland, Hviderusland og Kasakhstan.

f) Godkendelse til eksport til Rusland og Toldunionen af Rusland, Hviderusland og Kasakhstan kan forudsætte inspektion fra fødevaremyndighederne i Rusland, Hviderusland eller Kasakhstan.

g) Virksomheder, der opskærer kød eller fisk skal ved udgangen af hvert kvartal orientere tilsynsmyndigheden vedrørende underleverandører.«

5. I Bilag 6 ophæves Kapitel 21.

6. I bilag 6 efter Kapitel 23, litra C, nr. 2, indsættes nyt »Kapitel 24« med kapiteloverskriften: »Tilbagetrækning«.

7. I bilag 6, Kapitel 24, indsættes som nr. 1:

»1) En virksomhed, der er godkendt til eksport til USA, skal udarbejde og vedligeholde en skriftlig procedure for tilbagekaldelse af kød og kødprodukter, som virksomheden producerer og afsender med henblik på eksport til USA. Proceduren skal beskrive, hvordan virksomheden vil afgøre, om der skal iværksættes tilbagetrækning, og hvordan virksomheden i givet fald vil gennemføre denne.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2013.

Fødevarestyrelsen, den 25. juni 2013

Esben Egede Rasmussen

/ Jan Thiele