Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Beskæftigelsens omfang
Kapitel 2 Engangsbeløb
Kapitel 3 Opgørelse af venteprocent
Kapitel 4 Administration
Kapitel 5 Ikrafttrædelsesbestemmelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opsat pension

I medfør af § 15 d, stk. 5, og § 15 e, stk. 4, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 390 af 19. april 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Beskæftigelsens omfang

§ 1. Ved opgørelsen af personligt arbejde til opfyldelse af beskæftigelseskravet, jf. lovens § 15 d, stk. 1 og 3, medregnes arbejdstid ved lønarbejde og selvstændig virksomhed opgjort efter §§ 2-6.

§ 2. Opgørelsen af arbejdstid for lønmodtagere foretages på baggrund af opgjorte løntimer i et beskæftigelsesforhold udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, jf. dog stk. 2-3 og §§ 3-4.

Stk. 2. I tilfælde, hvor arbejdstiden for en lønmodtager anses for ukontrollabel, medregnes det antal timer, den, der har opsat pensionen, godtgør at have arbejdet.

Stk. 3. Perioder, hvor der ifølge overenskomst arbejdes mindre end det for faget gældende normaltimetal, men hvor der udbetales fuld normal løn, sidestilles med beskæftigelse på fuld tid.

Stk. 4. Personligt arbejde ved selvstændig virksomhed medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet i det omfang, den, der har opsat pensionen, godtgør at have udøvet virksomhed, der kan sidestilles med arbejde som lønmodtager.

§ 3. Som personligt arbejde medregnes, uanset at betingelsen om almindelige løn- og arbejdsvilkår i § 2, stk. 1, ikke er opfyldt:

1) Beskæftigelse, der udføres af u-landsfrivillige i forbindelse med frivilligprogrammer, hvortil der ydes bistand i henhold til Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde, eller private frivilligprogrammer udført for humanitære organisationer, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 12, stk. 3.

2) Ferie afholdt i henhold til ferieloven.

3) Søgnehelligdage i et beskæftigelsesforhold.

4) Overenskomstmæssige fridage i et beskæftigelsesforhold.

§ 4. Som personligt arbejde medregnes timer med dagpenge på grund af sygdom.

§ 5. I de tilfælde, hvor Udbetaling Danmark ikke ud fra eIndkomstregistret mv. har tilstrækkelige oplysninger til at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt borgeren opfylder beskæftigelseskravet, kan Udbetaling Danmark anmode borgeren om at dokumentere eller på anden måde godtgøre arbejdstiden.

Stk. 2. Dokumentation for omfanget af personligt arbejde ved selvstændig virksomhed kan som udgangspunkt ske ved oplysning om omfanget og arten af det personlige arbejde samt dokumentation for virksomhedens omsætning eller indtægt. Foreligger der ikke sådan dokumentation, kan den, der har opsat pensionen, på anden måde godtgøre arbejdstiden.

Kapitel 2

Engangsbeløb

§ 6. Er beskæftigelseskravet i lovens § 15 d, stk. 1 eller stk. 3, ikke opfyldt, udbetales et engangsbeløb svarende til den folkepension, den pågældende ville have været berettiget til i den periode, engangsbeløbet vedrører, hvis pensionen ikke havde været opsat. Engangsbeløbet beregnes efter § 7.

§ 7. Engangsbeløbet opgøres efter de regler om folkepension, der var gældende i den periode, beløbet vedrører.

Stk. 2. Har modtageren af engangsbeløb været gift eller levet i et samlivsforhold i hele eller en del af den periode, engangsbeløbet vedrører, beregnes engangsbeløbet for denne del af perioden på grundlag af de regler for beregning af folkepension, der gælder for gifte eller samlevende.

Stk. 3. Som indtægtsgrundlag anvendes den faktiske samlede indkomst i hele perioden efter lovens kapitel 4. I det omfang beregning i en periode eller en del af en periode sker efter reglerne for gifte eller samlevende anvendes som indtægtsgrundlag den faktiske samlede indkomst for hele perioden for modtageren og dennes ægtefælle eller samlever.

Stk. 4. Har en eventuel ægtefælle eller samlever i den periode, engangsbeløbet vedrører, modtaget folkepension eller førtidspension efter loven eller efter lov om højeste mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension, ændres denne pension ikke som følge af udbetalingen af engangsbeløbet.

Kapitel 3

Opgørelse af venteprocent

§ 8. Ved beregningen af venteprocenten efter lovens § 15 e opgøres middellevetiden i hele måneder for personer på pensionistens alder på ophørstidspunktet efter reglerne i stk. 2 – 7.

Stk. 2. Pensionistens alder på ophørstidspunktet opgøres i antal år og måneder. Antallet af måneder oprundes til et helt antal måneder.

Stk. 3. Middellevetiden, jf. stk. 1, fastsættes med virkning for et kalenderår og offentliggøres årligt af Social- og Integrationsministeriet i ministeriets årlige vejledning om regulering pr. 1. januar af satserne på Social- og Integrationsministeriets område.

Stk. 4. Middellevetiden, jf. stk. 1, fastsættes på grundlag af de middellevetider for mænd og for kvinder, som offentliggøres årligt på grundlag af toårs dødelighedstavler i de af Danmarks Statistik fastlagte statistikker. For et kalenderår anvendes de pr. 1. oktober i det foregående år offentliggjorte middellevetider for den seneste toårs-periode.

Stk. 5. Middellevetiderne for mænd og kvinder, jf. stk. 4, sammenvejes til en middellevetid for mænd og kvinder under ét for hver alder ved vægtning af middellevetiden for mænd og for kvinder efter antallet af mænd og kvinder ifølge Danmarks Statistik pr. 1. januar medio den toårs-periode, som dødelighedstavlen er baseret på.

Stk. 6. Den i stk. 5 beregnede middellevetid er opgjort for hver alder. Middellevetiden justeres forholdsmæssigt for det antal måneder fra 1 til 11, som personens alder overstiger et fuldt antal år (lineær interpolation). Den samlede middellevetid omregnes og afrundes til hele måneder.

Stk. 7. For personer, der er fyldt 80 år, anvendes middellevetiden for 80-årige.

Kapitel 4

Administration

§ 9. Udbetaling Danmark giver pensionistens opholdskommune meddelelse om tidspunktet for opsætningsperiodens start og om tidspunktet for ophør af opsætningsperioden.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 191 af 26. februar 2013 om opsat pension ophæves.

Social- og Integrationsministeriet, den 30. maj 2013

Karen Hækkerup

/ Bent Nielsen