Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 27. maj 2013 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om Danpilot

[af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)]:

Til § 13

Af erhvervs- og vækstministeren:

1) Stk. 1 affattes således:

»Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at forskellige dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.«

[Ændret tidspunkt for lovens ikrafttræden]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det er en forudsætning for stiftelse af Danpilot som selvstændig offentlig virksomhed, at der er udarbejdet en revideret åbningsbalance for virksomheden. Det har imidlertid vist sig, at det ikke er muligt at have den endelige reviderede åbningsbalance for virksomheden klar inden den 15. juni 2013.

Det foreslås derfor, at erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden, så der er sikkerhed for, at virksomheden kan stiftes på tidspunktet for lovens ikrafttræden. En tilsvarende model blev anvendt ved stiftelsen af Naviair som selvstændig offentlig virksomhed.