Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler mv. foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1, ændres »Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte« til: »Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen«.

2. § 12, stk. 3, affattes således:

»Stk.3. Ansøgning om tilskud til lærertimer, pædagogisk medhjælp og praktisk medhjælp til elever med svære handicap samt befordring af elever med svære handicap skal være styrelsen i hænde senest den 1. februar forud for det kommende skoleår. Ansøgning om tilskud til nye elever kan dog indgives hele året. Ansøgning om tilskud til hjælpemidler til elever med svære handicap skal være styrelsen i hænde senest 14 dage efter, at elevens behov er godtgjort.«

3. I § 12 indsættes som stk. 8 og 9:

»Stk. 8. Hjælpemidler, hvortil der er ansøgt om tilskud, jf. § 12, stk. 1, følger eleven til anden uddannelse, hvortil styrelsen yder tilskud til specialpædagogisk bistand, jf. bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v., til videregående uddannelse omfattet af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og til undervisning eller uddannelse ved anden institution omfattet af lov om friskoler og private grundskoler m.v., af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) eller lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

Stk. 9. Når skolen indskriver en elev, der medbringer et hjælpemiddel bevilget under et tidligere undervisnings- eller uddannelsesforløb, skal skolen ansøge om overførsel af bevillingen. Skolen skal oplyse om tidligere støtteforløb i sin ansøgning og skal i sin redegørelse vurdere, om der er behov for ændringer af støtten. Hvis der ikke indstilles ændringer af støtten, kan der ses bort fra dokumentationskravet, jf. § 12, stk. 2.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2013.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 28. maj 2013

Christine Antorini

/ Jannie Worm Eriksen