Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

§ 1

I bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011 om Klagenævnet for Udbud foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr på 10.000 kr., jf. dog stk. 4.«

2. I § 5 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ved indsendelse af klage, hvor der klages over en overtrædelse af EU’s udbudsdirektiver, indbetales et gebyr på 20.000 kr.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

3. § 5, stk. 5, der bliver til stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Indbetales gebyret efter stk. 3 eller stk. 4 ikke, og indbetales gebyret ikke inden en af Klagenævnet for Udbud fastsat frist, afvises sagen.«

4. § 9, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Klagenævnet kan bestemme, at den tabende part skal betale modparten et beløb til hel eller delvis dækning af dennes omkostninger ved klagesagen, jf. dog stk. 5 og 6.«

5. I § 9 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Sagsomkostningerne, jf. stk. 4, kan maksimalt andrage 75.000 kr., jf dog stk. 6.

Stk. 6. Når klagenævnet pålægger den indklagede at betale klagers sagsomkostninger, kan klagenævnet fravige maksimumbeløbet i stk. 5 i større sager defineret efter kontraktstørrelse, eller hvis særlige forhold i øvrigt taler herfor.«

6. I § 11 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Klagenævnet for Udbud offentliggør årligt en årsberetning, der formidler indholdet af principielle kendelser, på nævnets hjemmeside.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2013.

Stk. 2. Klager, der er indbragt for Klagenævnet for Udbud inden bekendtgørelsens ikrafttrædelse, behandles efter de hidtil gældende regler.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 29. maj 2013

Annette Vilhelmsen

/ Kenneth Skov Jensen