Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsskatteloven

(Livsforsikringsselskabers solvens)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 299 af 27. april 2000, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 1294 af 20. december 2000 og senest ved § 2 i lov nr. 339 af 16. maj 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 12, indsættes som 8. og 9. pkt.:

»3.-7. pkt. finder tilsvarende anvendelse for livsforsikringsselskaber for det indkomstår, hvor selskabet får taget bestanden af livsforsikringspolicer under administration efter kapitel 15 i lov om forsikringsvirksomhed, idet et negativt sumbeløb efter 1. pkt. dog tillægges uudnyttede fradragsberettigede tab, som efter stk. 8, 3. pkt., har påvirket opgørelsen af sumbeløbet. Disse uudnyttede tab kan herefter ikke anvendes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven eller ejendomsavancebeskatningsloven.«

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2001.

Givet på Amalienborg, den 23. oktober 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frode Sørensen