Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Forhøjelse af gebyrer for udstedelse af kørekort m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 565 af 18. juni 2012 og § 1 i lov nr. 1246 af 18. december 2012 og senest ved lov nr. 1389 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 59 a, stk. 2, og § 124 h, stk. 1-3, ændres »100 kr.« til: »120 kr.«

2. I § 124 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »580 kr.« til: »600 kr.«, i § 124 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »580 kr. for hver« til: »600 kr. for den første og 580 kr. for den anden«, i § 124 a, stk. 2, ændres »260 kr.« til: »280 kr.«, og i § 124 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »870 kr.« til: »890 kr.«

3. I § 124 c, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, ændres »260 kr.« til: »280 kr.«, i § 124 c, stk. 1, nr. 3, ændres »100 kr.« til: »120 kr.«, i § 124 c, stk. 1, nr. 4, ændres »135 kr.« til: »155 kr.«, i § 124 c, stk. 2, ændres »150 kr.« til: »170 kr.«, i § 124 c, stk. 3, ændres »30 kr.« til: »50 kr.«, og i § 124 c, stk. 5, ændres »100 kr.« til: »120 kr.«

4. I § 124 d, stk. 1, 4 og 7-10, ændres »100 kr.« til: »120 kr.«, i § 124 d, stk. 2, ændres »420 kr.« til: »440 kr.«, og i § 124 d, stk. 5 og 6, ændres »225 kr.« til: »245 kr.«

5. § 124 d affattes således:

»§ 124 d. For afholdelse af teoriprøve og udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der er fyldt 18 år, betales 120 kr.

Stk. 2. For udstedelse af kørekort til lille knallert til personer under 18 år, som har modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil, jf. § 63, stk. 2, 1. pkt., betales 440 kr.

Stk. 3. For afholdelse af teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve, jf. stk. 2, betales 200 kr.

Stk. 4. For udstedelse af kørekort til lille knallert efter udløbet af en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert, jf. § 129, stk. 3, betales 120 kr.

Stk. 5. For afholdelse af køreprøve til stor knallert betales 245 kr.

Stk. 6. For kontrollerende køreprøve til stor knallert betales 245 kr. For første kontrollerende køreprøve betales dog ikke, medmindre prøven aflægges i medfør af § 60 a, stk. 1, § 60 b eller § 60 c.

Stk. 7. For ombytning af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort til lille eller stor knallert betales 120 kr.

Stk. 8. For udstedelse af duplikatkørekort til lille eller stor knallert betales 120 kr.

Stk. 9. For udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort til lille eller stor knallert til kørsel i udlandet betales 120 kr.

Stk. 10. For udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der har ret til at føre lille knallert, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af § 60 d, betales 120 kr.

Stk. 11. De i stk. 1-10 nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med ti delelige kronebeløb. Justitsministeren bekendtgør hvert år, hvilke reguleringer der skal finde sted.«

6. I § 124 e, stk. 1, 1. pkt., ændres »320 kr. for hver« til: »340 kr. for den første og 320 kr. for hver efterfølgende«, i § 124 e, stk. 1, 2. pkt., ændres »440 kr.« til: »460 kr.«, og i § 124 e, stk. 3, ændres »100 kr.« til: »120 kr.«

§ 2

I lov nr. 565 af 18. juni 2012 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Aldersgrænsen for førere af lille knallert) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 9, ophæves.

2. I § 6, stk. 2, ændres »lovens § 1, nr. 9 og 12« til: »lovens § 1, nr. 12«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens § 1, nr. 5.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov