Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Ændring af sanktionssystemet for overtrædelser af reglerne om kontrolapparatet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret senest ved lov nr. 1389 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 118, stk. 7, indsættes som 3. pkt.:

»Ved fastsættelsen af bøder for overtrædelse af bestemmelserne om brugen af kontrolapparatet, diagramark og fartskriverkort som omfattet af 2. pkt. skal det indgå som en skærpende omstændighed, i hvilket omfang overtrædelsen er egnet til at forhindre effektiv kontrol med overholdelsen af bestemmelserne som nævnt i 2. pkt.«

2. I § 126, stk. 1, nr. 7, indsættes efter »kørselsforløb,«: »samt at frakendelse kun sker ubetinget, hvis der er tale om forhold, der ikke er omfattet af § 125, stk. 1, nr. 7, alene, idet der dog i særlig grove tilfælde kan ske ubetinget frakendelse, selv om forholdene alene er omfattet af § 125, stk. 1, nr. 7,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. september 2013.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov