Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

(Udvidet mulighed for prøveløsladelse og fodlænkeafsoning, SU i skoleperioder under uddannelsen til fængselsbetjent m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1007 af 24. oktober 2012, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 434 af 1. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 38, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 40 a, stk. 1, nr. 1, ændres »behandlingsforløb, uddannelsesforløb eller arbejdstræning« til: »behandlingsforløb, uddannelsesforløb, arbejdstræning eller arbejde«.

3. I § 40 a, stk. 7, ændres »§ 38, stk. 4« til: »§ 38, stk. 3«.

4. § 124, stk. 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder også i forhold til

1) personer i forvaring,

2) personer, der i stedet for varetægtsfængsel er frihedsberøvet i institution m.v.,

3) personer, der i medfør af § 74 a er frihedsberøvet i institution m.v.,

4) personer, der i forbindelse med fuldbyrdelse af straf uden for arresthuse og fængsler, jf. stk. 1, er frihedsberøvet på bopælen under intensiv overvågning og kontrol eller i institution m.v., og

5) personer, der afsoner fængselsstraf under udstationering fra fængsel eller arresthus.

Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 4, 1. pkt., gælder også i forhold til personer i forvaring.«

§ 2

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 48, stk. 2, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) undergiver sig intensiv overvågning og kontrol på bopælen, jf. stk. 3,«.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

2. I § 48 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ved vilkår som nævnt i stk. 2, nr. 3, kan der træffes bestemmelse om, at reglerne i §§ 78 b-78 f eller regler udstedt i medfør heraf helt eller delvis skal finde tilsvarende anvendelse.«

3. § 52, 2. pkt., affattes således:

»Det kan gøres til et vilkår for en besøgstilladelse, at den besøgende lader sig undersøge.«

4. I § 52 indsættes som 3. pkt.:

»Undersøgelsen kan bestå i visitation af det tøj, som den besøgende er iført ved fremmødet, og nærmere undersøgelse af den besøgendes yderbeklædning og medbragte effekter.«

5. I § 78 a, stk. 1, ændres »indtil 5 måneder« til: »indtil 6 måneder«.

6. I § 78 b, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »kontrol,«: »og«.

7. § 78 b, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

8. I § 78 b indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Betingelsen i stk. 1, nr. 2, gælder ikke for personer, der er idømt fængselsstraf i 30 dage eller derunder. Der kan endvidere dispenseres fra betingelsen i særlige tilfælde, hvor den dømtes beskæftigelsessituation taler for det.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

9. I § 78 b, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »nægtes meddelt,«: »hvis særegne hensyn til retshåndhævelsen undtagelsesvis kræver dette, eller«.

10. I § 78 b, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »betingelserne i stk. 1, nr. 1-4,« til: »betingelserne i stk. 1, nr. 1-3,«.

11. I § 78 b, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »den i stk. 3 nævnte undersøgelse« til: »den i stk. 4 nævnte undersøgelse«.

12. § 78 c, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6) efterkommer pålæg fra tilsynsmyndigheden om deltagelse i et program, der skønnes egnet til at forbedre den dømtes muligheder for fremover at leve en kriminalitetsfri tilværelse,«.

13. I § 78 e, stk. 1, nr. 4, ændres »de i § 78 b, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, nævnte betingelser« til: »de i § 78 b, stk. 1, nr. 1-3, nævnte betingelser«.

§ 3

I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, som ændret bl.a. ved lov nr. 561 af 6. juni 2011 og senest ved § 1 i lov nr. 485 af 17. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 24, stk. 3, nr. 4, indsættes efter »politiets grunduddannelse«: »eller Kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 4, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. § 2, nr. 5-13, finder anvendelse, når afsoningen vedrører fængselsstraf, der helt eller delvis er idømt efter lovens ikrafttræden.

Stk. 4. § 3 har virkning for støtteåret 2013 for uddannelsessøgende, der påbegynder uddannelsen til fængselsbetjent den 1. juli 2013 eller senere.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens § 1, nr. 1-3, og § 2 kan dog ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov