Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Offerfondens formål og administration
Kapitel 2 Tilskud
Kapitel 3 Betaling, opkrævning og inddrivelse af offerbidrag
Kapitel 4 Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
Kapitel 5 Ændring af anden lovgivning
Den fulde tekst

Lov om Offerfonden

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Offerfondens formål og administration

§ 1. Der oprettes en offerfond, som har til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf.

Stk. 2. Fondens midler anvendes til at yde tilskud til

1) offerrådgivninger,

2) forskning,

3) uddannelsesindsatser,

4) seminarer,

5) informationsmateriale,

6) forsøgs- og udviklingsaktiviteter og

7) lignende projekter og aktiviteter.

§ 2. Fondens midler administreres af et råd, der oprettes af Justitsministeriet.

Stk. 2. Rådet består af 1 formand og af 2 andre medlemmer, hvoraf 1 medlem udnævnes efter indstilling fra Rektorkollegiet og 1 medlem efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark. Formanden og de andre medlemmer udnævnes af justitsministeren for en periode på 4 år. Genudnævnelse kan finde sted. Afgår et medlem inden udløbet af en periode, foretages nyudnævnelse alene for den resterende del af perioden.

Stk. 3. Der beskikkes en suppleant for hvert af rådets medlemmer. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på beskikkelse af suppleanter.

Stk. 4. Justitsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.

Stk. 5. Rådet aflægger årligt en beretning til justitsministeren om fondens virksomhed det foregående år. Beretningen offentliggøres.

Stk. 6. Justitsministeren fastsætter rådets forretningsorden og regler om indgivelse af ansøgning.

Kapitel 2

Tilskud

§ 3. Til de i § 1 nævnte formål yder staten et årligt tilskud til fonden. Beløb, der ikke anvendes i et finansår, kan overføres til næste finansår.

Kapitel 3

Betaling, opkrævning og inddrivelse af offerbidrag

§ 4. Til det offentlige betales et bidrag på 500 kr. af den, der

1) vedtager bødeforelæg eller idømmes straf eller foranstaltninger efter straffelovens § 70 eller § 74 a for overtrædelse af straffeloven,

2) idømmes betinget eller ubetinget fængselsstraf eller foranstaltninger efter straffelovens § 74 a for overtrædelser af andre love end straffeloven,

3) vedtager eller idømmes betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, jf. færdselslovens § 125 og § 126,

4) vedtager eller idømmes kørselsforbud, jf. færdselslovens § 127, eller

5) ved vedtagelse eller dom er fundet skyldig i forhold omfattet af færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-5.

§ 5. Bidrag omfattet af § 4 betales til politiet.

Stk. 2. For bidrag omfattet af § 4 finder reglerne i § 90, stk. 2-4, § 91, stk. 2-4, og § 92 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v. tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Politiets afgørelse efter stk. 1 kan ikke påklages til en højere administrativ myndighed.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. § 4 finder ikke anvendelse for forhold, der er begået før lovens ikrafttræden.

Kapitel 5

Ændring af anden lovgivning

§ 7. I lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige, som ændret ved § 2 i lov nr. 252 af 30. marts 2011, § 21 i lov nr. 551 af 18. juni 2012 og § 2 i lov nr. 593 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. I bilag 1, nr. 15, indsættes efter »administrative bøder,«: »offerbidrag,«.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov