Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. maj 2013

Betænkning

over

Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen

[af justitsministeren (Morten Bødskov)]:

1. Ændringsforslag

Dansk Folkepartis, Enhedslistens og Liberal Alliances medlemmer af udvalget har stillet 8 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 7. februar 2013 og var til 1. behandling den 26. februar 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder.

Høring

Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven og det heri indeholdte udkast til lovforslag har tidligere været sendt i høring, jf. L 90 – bilag 1, 2010-11 (1. samling). Den 7. februar 2013 sendte justitsministeren kopi af de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Bjørn Bennike,

Ingemarie Bruun,

Dansk Journalistforbund,

Dansk Vand- og Spildevandsforening,

Emil Ellesøe Ditzel,

Preben Ellebye,

Folketingets Ombudsmand,

Preben Maegaard,

Lars Rugaard,

Jens-Holger Stellinger,

John Damm Sørensen,

Henrik Thomsen,

Jesper Tynell,

Erik Valeur,

Olav Willadsen,

Åbenhedskomitéen og

Åbenhedstinget.

Justitsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Høringer

Retsudvalget afholdt den 17. april 2013 en høring om lovforslaget. Programmet for høringen er omdelt på bilag 15.

Deputationer

Endvidere har Danske Medier mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

Samråd

Udvalget har stillet 7 spørgsmål til justitsministeren til mundtlig besvarelse, som denne har besvaret i samråd den 11. april, den 13. maj, den 21. maj og den 23. maj 2013. Ministeren har efterfølgende sendt udvalget de talepapirer, der lå til grund for ministerens besvarelse af spørgsmålene.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 167 spørgsmål til justitsministeren, 1 spørgsmål til statsministeren, 1 spørgsmål til økonomi- og indenrigsministeren, 1 spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren, 1 spørgsmål til finansministeren, 3 spørgsmål til udenrigsministeren, 1 spørgsmål til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, 1 spørgsmål til skatteministeren, 1 spørgsmål til kulturministeren, 1 spørgsmål til transportministeren, 1 spørgsmål til ministeren for by, bolig og landdistrikter, 1 spørgsmål til beskæftigelsessministeren, 1 spørgsmål til børne- og undervisningsministeren, 1 spørgsmål til social- og integrationsministeren, 1 spørgsmål til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, 1 spørgsmål til klima-, energi- og bygningsministeren, 1 spørgsmål til handels- og investeringsministeren, 1 spørgsmål til ministeren for sundhed og forebyggelse, 1 spørgsmål til forsvarsministeren, 1 spørgsmål til miljøministeren, 1 spørgsmål til europaministeren, 1 spørgsmål til ministeren for ligestilling og kirke, 1 spørgsmål til ministeren for udviklingsbistand og 1 spørgsmål til Folketingets Ombudsmand til skriftlig besvarelse, som disse har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, RV, SF, KF og SIU) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Venstres, Socialdemokratiets, Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis og Siumuts medlemmer af udvalget understreger, at en ny offentlighedslov har til formål at sikre åbenhed hos myndighederne, og at loven skal støtte og fremme befolkningens tillid til, at forvaltningen handler lovligt og forsvarligt. Flertallet lægger også stor vægt på, at en ny offentlighedslov skal understøtte informations- og ytringsfriheden i Danmark.

For flertallet i udvalget er det vigtigt, at en ny offentlighedslov udbygger den gældende lovs grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning. Det er afgørende i et samfund som det danske, at den enkelte borger og pressen i videst muligt omfang får mulighed for at følge med i, hvad der sker i den offentlige forvaltning.

Flertallet bemærker, at regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti den 3. oktober 2012 indgik en politisk aftale om en ny offentlighedslov.

Flertallet understreger i overensstemmelse med den politiske aftale, at offentlighedsloven tjener en række fundamentale og væsentlige formål i det danske samfund. Det er et bærende princip for demokratiet, at borgerne og medierne har størst mulig adgang til at følge med i og dermed føre kontrol med, at alt går rigtigt til ved forvaltningens udførelse af dens opgaver. En sådan indsigt underbygger og forøger tilliden til forvaltningen. Flertallet betoner vigtigheden af bestemmelsen i lovforslagets § 14, hvorefter det i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt skal overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af lovforslagets §§ 23-35.

Flertallet finder, at samfundsudviklingen på en række punkter har indebåret ændringer, som den gældende offentlighedslov fra 1985 ikke i dag fuldt ud tager højde for, og at der således er et behov for en modernisering af loven.

Flertallet understreger, at en ny offentlighedslov skal udbygge borgernes adgang til indsigt i den offentlige forvaltnings virksomhed og udvide muligheden for den demokratiske kontrol. Med lovforslaget får borgerne således en række nye muligheder for at få indsigt i forholdene i forvaltningen og bedre muligheder for at klage over myndighedernes behandling af aktindsigtsbegæringer.

Flertallet understreger også, at lovforslaget på en række vigtige områder lægger op til at øge åbenheden i den offentlige forvaltning.

Eksempelvis vil Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner således fremover være omfattet af hovedparten af lovens regler (lovforslagets § 3, stk. 1, nr. 3). Tilsvarende udvides lovens anvendelsesområde til at gælde for ikkebørsnoterede selskaber, hvor det offentlige ejer mere end 75 pct. af ejerandelene (lovforslagets § 4). Det kan også nævnes, at nye regler om identifikationskrav vil gøre det lettere at søge om aktindsigt (lovforslagets § 9).

Der vil fremover som noget nyt også vil være mulighed for at få dataudtræk hos en forvaltningsmyndighed (lovforslagets § 11). Der kan også peges på, at i modsætning til i dag vil der efter lovens almindelige regler være mulighed for aktindsigt i bødeforelæg, som juridiske personer har vedtaget (lovforslagets § 19, stk. 2).

En nyskabelse er også, at der med lovforslaget lægges op til, at der i overensstemmelse med lovens almindelige regler er aktindsigt i den øverste ledelseskontrakt om de overordnede prioriteringer for den pågældende myndighed m.v. (lovforslaget § 21, stk. 4).

Lovforslagets bemærkninger indeholder iøvrigt i pkt. 3.2.1.2 en opregning af, hvilke elementer i lovforslaget der ud fra en generel betragtning kan siges at udbygge den gældende offentlighedslovs princip om åbenhed i den offentlige forvaltning.

Flertallet understreger, at offentlighedsloven er et vigtigt redskab til at sikre en åben og gennemsigtig offentlig forvaltning. Offentlighedsloven sikrer således, at borgerne og medierne får indsigt i den offentlige forvaltnings virksomhed og dermed kan kontrollere forvaltningen. Offentlighedsloven bidrager dermed også til at øge borgernes retssikkerhed, ligesom loven styrker mediernes muligheder for at informere offentligheden på et korrekt faktisk grundlag.

Når det gælder de få elementer i lovforslaget, hvor der lægges op til, at der i videre omfang end i dag kan gives afslag på aktindsigt, finder flertallet, at disse er båret af saglige og legitime hensyn.

Der har været en offentlig debat om lovforslaget på navnlig to punkter. Det drejer sig dels om reglen om at undtage interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem myndigheder i forbindelse med ministerbetjening (lovforslagets § 24), dels om reglen om at undtage dokumenter, der udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer (lovforslagets § 27, nr. 2).

Flertallet finder anledning til generelt at fremhæve, at bestemmelsen i lovforslagets § 24 skal fortolkes og anvendes restriktivt, ligesom bestemmelsen i lovforslagets § 27, nr. 2, skal have et snævert anvendelsesområde.

Flertallet anerkender behovet for fortrolighed i forhold til embedsværkets betjening af ministre f.eks. i forbindelse med forberedelse af lovgivningsinitiativer eller forberedelse af samråd og udfærdigelse af udkast til svar på spørgsmål fra folketingsmedlemmer.

I takt med det stigende behov for en koordineret indsats mellem flere ministerier og ministeriers opdeling i flere styrelser m.v. anerkender flertallet, at en minister kan have behov for rådgivning i det lovforberedende arbejde eller i det øvrige regeringspolitiske arbejde, der trækker på flere personer end inden for det enkelte ministeriums departement og på tværs af ministerierne.

Det er efter flertallets opfattelse derfor fornuftigt at udvide anvendelsen af den eksisterende lov, således at de hensyn, som ligger bag den gældende lovs § 7, stadig kan varetages i en moderne centraladministration, hvor samarbejdsstrukturen har ændret sig væsentligt siden 1985, da den gældende offentlighedslov blev vedtaget.

Flertallet har noteret sig, at bestemmelsen i § 24 i Offentlighedskommissionens lovudkast gav anledning til betydelig debat, og flertallet konstaterer derfor med tilfredshed, at lovforslaget indeholder en mere præcis formulering af bestemmelsen, så det gøres klarere, i hvilket omfang der er adgang til at undtage dokumenter fra aktindsigt efter bestemmelsen.

Flertallet finder i øvrigt grund til at fremhæve – som det bl.a. også fremgår af den politiske aftale af 3. oktober 2012 og lovforslaget – at bestemmelsen i lovforslagets § 24 skal fortolkes og anvendes restriktivt.

I forhold til bestemmelsen i lovforslagets § 27, nr. 2, understreger flertallet, at det i den gældende offentlighedslov er anerkendt, at der er et behov for fortrolighed omkring den politiske beslutningsproces.

Den nugældende offentlighedslov indeholder ikke en bestemmelse, som udtrykkeligt har til formål at beskytte det behov, som en minister har for i fortrolighed at kunne udveksle synspunkter med folketingsmedlemmer, herunder ordførerne for partierne, i forbindelse med f.eks. forberedelsen af et politisk initiativ.

I overensstemmelse med den politiske aftale af 3. oktober 2012 anerkender flertallet det behov, som en minister har for i fortrolighed at kunne udveksle synspunkter med folketingsmedlemmer, herunder ordførerne for partierne, i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces.

Flertallet fremhæver i overensstemmelse med den politiske aftale og lovforslaget, at bestemmelsen i § 27, nr. 2, skal have et snævert anvendelsesområde og kun kan anvendes i bestemte, afgrænsede tilfælde.

I forhold til bestemmelsen i lovforslagets § 22, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter sager om førelse af en kalender, bemærker flertallet, at bestemmelsen har til formål at sikre kalenderen som et praktisk planlægningsredskab og at beskytte privatsfæren.

Det bemærkes i den forbindelse, at det følger af den politiske aftale om indførelsen af en åbenhedsordning vedrørende ministrenes udgifter og aktiviteter, som blev indgået mellem den daværende regering, Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti i april 2009, at der ikke skal være aktindsigt i ministres kalendere.

Det bemærkes i øvrigt, at der fortsat vil kunne søges aktindsigt i bilag for konkrete udgifter, som afholdes som led i varetagelsen af det offentlige hverv, og at det skal fremgå af det pågældende udgiftsbilag, hvem der har deltaget.

Det kunne f.eks. være i forbindelse med afholdelsen af møder og arrangementer i øvrigt, som afholdes i et ministerium eller i en kommune.

For så vidt angår lovforslagets § 29, er flertallet enige om, at bestemmelsen udvider adgangen til offentlighed i forvaltningen. Det bemærkes, at bestemmelsen indebærer, at man som noget nyt vil kunne få aktindsigt i myndighedernes interne faglige vurderinger i endelig form, i det omfang oplysningerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan el. lign. Det gælder dog ikke oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning eller rådgivning af formandskabet for KL og Danske Regioner.

Flertallet finder, at begreberne »i endelig form« og »til brug for ministerrådgivning« i § 29, stk. 1, er centrale, og flertallet har noteret sig, at bl.a. disse begreber er nærmere beskrevet i lovforslagets bemærkninger. Flertallet har også noteret sig, at justitsministeren på samråd i Retsudvalget den 11. april og den 13. maj 2013 bl.a. i lyset af debatten har redegjort nærmere for rækkevidden af bestemmelsen og forholdet til bestemmelsen i lovforslagets § 24. Flertallet tager justitsministerens redegørelse til efterretning.

Flertallet understreger vigtigheden af, at man i den offentlige forvaltning er opmærksom på, at der ikke sker en sammenblanding af faktiske oplysninger med politisk/strategiske overvejelser. Flertallet understreger endvidere, at det ikke er en betingelse for at betragte en vurdering – f.eks. en juridisk vurdering – som en faglig vurdering, at den er foretaget af en person, der har den pågældende uddannelse, f.eks. en juridisk uddannelse. Det afgørende er derimod, at den pågældende person på grund af sin eller forvaltningsmyndighedens indsigt i det omhandlede spørgsmål har særlige forudsætninger for at udtale sig.

Flertallet understreger, at det i forhold til bestemmelsen i lovforslagets § 28, stk. 1, er afgørende for, om en oplysning skal ekstraheres efter bestemmelsen – i lighed med, hvad der følger af gældende ret – om der er tale om egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. Det er i øvrigt nærmere beskrevet i bemærkningerne til lovforslagets § 28, stk. 1, hvornår der efter denne bestemmelse vil være tale om ekstraheringspligtige oplysninger.

Flertallet lægger vægt på, at der i forlængelse af lovforslagets vedtagelse udstedes en vejledning, der uddyber reglerne i den nye offentlighedslov. Justitsministeriets vejledning vil blive sendt i høring. Flertallet lægger vægt på, at vejledningen både er tilgængelig og pædagogisk og samtidig efterkommer det behov, der måtte være for uddybende forklaringer af lovens regler, bl.a. i form af konkrete eksempler.

Flertallet har også noteret sig, at Justitsministeriet i besvarelsen af spørgsmål nr. 46 vedrørende lovforslaget på baggrund af en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand har redegjort for, hvornår der kan lægges vægt på såkaldte validitetshensyn i forhold til muligheden for efter lovforslagets § 14 at give meroffentlighed. Flertallet tilslutter sig de synspunkter, som Justitsministeriet har givet udtryk for i den nævnte besvarelse.

Flertallet noterer sig, at en vedtagelse af det foreliggende lovforslag vil betyde, at Danmark lever op til Europarådets konvention om aktindsigt, som blev vedtaget af Ministerkomitéen den 27. november 2008, og at regeringen efter lovforslagets vedtagelse agter at ratificere konventionen og i den forbindelse – i overensstemmelse med sædvanlig praksis – at tage de nødvendige forbehold.

Flertallet bemærker, at det følger af lovforslagets § 36, stk. 2, at en anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Flertallet understreger, at dette krav bl.a. skal ses i sammenhæng med, at en hurtig sagsbehandling og afgørelse af aktindsigtsanmodninger i almindelighed vil være en væsentlig forudsætning for, at offentlighedsloven kan opfylde sin intention om, at medierne ved anvendelsen af loven skal have adgang til at orientere offentligheden om aktuelle sager, der er under behandling i den offentlige forvaltning. Flertallet bemærker i den forbindelse, at det fortsat bør være det normale, at anmodninger om aktindsigt skal behandles inden for den tidsramme, der fremgår af loven.

Flertallet finder, at det er vigtigt, at loven i praksis anvendes korrekt og i overensstemmelse med de forudsætninger, som loven hviler på. Flertallet finder, at det især er vigtigt at følge anvendelsen af bestemmelserne i § 24 og § 27, nr. 2, i praksis efter lovens vedtagelse.

Samtidig er flertallet opmærksom på de bekymringer, som der fra forskellige sider har været fremsat.

Flertallet understreger, at reglerne i § 24 og § 27, nr. 2, som forudsat skal anvendes og fortolkes restriktivt.

Der er derfor indgået en supplerende politisk aftale, som indebærer, at der skal foretages en evaluering af de to nævnte regler, når den nye offentlighedslov har været i kraft i 3 år, med henblik på at få belyst, om praksis er i overensstemmelse med lovens hensigt om til at beskytte den interne, politiske beslutningsproces, herunder om, at reglerne som nævnt skal anvendes og fortolkes restriktivt.

Folketingets Ombudsmand vil via Folketingets Retsudvalg, når de pågældende regler har været i kraft i 3 år, blive anmodet om at redegøre for, om praksis er i overensstemmelse med de nævnte regler i den nye offentlighedslov. Det vil ske på baggrund af de sager, Ombudsmanden har behandlet i den pågældende periode.

Det er hensigten, at justitsministeren på baggrund af Ombudsmandens udtalelse udarbejder en samlet redegørelse til Folketinget.

Redegørelsen vil omfatte bestemmelsernes anvendelse i praksis og i forlængelse heraf en vurdering af, om der er behov for ændring af reglerne. Redegørelsen vil i øvrigt mere generelt belyse de hidtidige erfaringer med loven, herunder de regler der indebærer mere åbenhed i den offentlige forvaltning.

Justitsministeriet vil i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen høre relevante organisationer som f.eks. Dansk Journalistforbund og Danske Medier. Justitsministeriets redegørelse vil efter de nærmere regler herom i Folketingets Forretningsorden kunne sættes til debat i Folketinget.

Flertallet understreger, at kontrolorganer som f.eks. Folketingets Ombudsmand spiller en vigtig rolle ved den fremtidige fortolkning af loven.

Den supplerende politiske aftale er optrykt som bilag til betænkningen.

Et mindretal i udvalget (DF, EL og LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Dansk Folkepartis, Enhedslistens og Liberal Alliances medlemmer af udvalget er af den grundlæggende opfattelse, at åbenhed er en styrke i et demokrati. Offentlighed omkring forvaltningens arbejde, herunder ministrenes arbejde, er en betingelse for et velfungerende demokrati, en demokratisk debat og befolkningens mulighed for at se magthaverne efter i kortene og træffe kvalificerede beslutninger om, hvem de ønsker at stemme på til folketingsvalg.

Det er derfor partiernes opfattelse, at man altid bør søge at øge åbenheden så vidt muligt, og at enhver indskrænkning i offentlighedens adgang til at følge med i forvaltningens arbejde bør kunne begrundes og forsvares konkret. Det er ikke tilfældet, for så vidt angår de indskrænkninger af åbenheden, som dette lovforslag indebærer. I den forbindelse henvises bl.a. til svar på spørgsmål 47-69, hvoraf det fremgår, at regeringens ministre ikke er i stand til at komme med et konkret eksempel på, hvor den gældende offentlighedslov ikke i tilstrækkelig grad har givet ministrene et fortroligt rum at arbejde i.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance er overordnet enige i, at en revision af den gældende offentlighedslov er tiltrængt. Partierne er dog langt fra enige i, at en ny offentlighedslov skal føre til øget lukkethed, tværtimod. Problemerne i nærværende lovforslag drejer sig i den forbindelse navnlig om bestemmelserne i §§ 22 og 24 og § 27, nr. 2, som undtager henholdsvis kalenderførelse, såkaldt ministerbetjening og korrespondance mellem ministre og folketingsmedlemmer fra retten til aktindsigt. Justitsministeriet har under behandlingen af nærværende lovforslag svaret på spørgsmål vedrørende konkrete aktindsigter, hvoraf det fremgår, at flere store sager ikke ville være kommet frem, havde dette lovforslag været gældende tidligere. Der henvises i den forbindelse til svar på spørgsmål 18-36, 39 og 128-135. Disse svar viser med tydelighed, at risikoen for, at fejl og embeds- og magtmisbrug ikke bliver afsløret for fremtiden, bliver større med dette lovforslag.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance mener desuden, at de foreslåede bestemmelser i § 24 og § 27, nr. 2, er et udtryk for et ønske om at mørklægge den politiske beslutningsproces, så befolkningen fremover kun vil få adgang til at se, hvilke politiske beslutninger der træffes, og ikke hvilket grundlag de træffes på. Det er problematisk, fordi det svækker pressens mulighed for at afdække den politiske proces og dermed borgernes mulighed for at deltage kvalificeret i demokratiet.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance bemærker desuden, at flere elementer i lovforslaget er blevet brugt som eksempler på, at lovforslaget skulle udbygge åbenheden i den offentlige forvaltning, selv om dette i realiteten ikke er tilfældet. Herunder er det blevet påpeget af flertallet, at lovforslagets § 3, stk. 1, nr. 3, vil betyde, at KL og Danske Regioner fremover vil være omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, og at dette er en udbygning af åbenheden. Men en konsekvens af lovforslagets § 25 vil være, at flere dokumenter udvekslet mellem kommuner/regioner og KL/Danske Regioner, som der ville være ret til aktindsigt i, hvis KL og Danske Regioner havde været at betragte som private organisationer uden for loven med lovforslaget, vil kunne undtages fra retten til aktindsigt. Der henvises i den forbindelse desuden til henvendelse af den 26. maj 2013 fra Jesper Tynell, Erik Valeur og Lars Rugaard.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance bemærker, at det for fortalerne for loven har været centralt at påpege, at der er behov for et fortroligt rum hos ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med den politiske proces. Dette behov anerkender partierne, men bemærker samtidig, at dette fortrolige rum i forvejen eksisterer i stor udstrækning. Allerede efter den gældende offentlighedslov er det muligt at undtage dokumenter fra retten til aktindsigt med henvisning til, at de er en del af en lovgivningsproces. Det betyder i praksis eksempelvis, at dokumenter, som underordnede myndigheder oversender til ministerier, kan undtages fra retten til aktindsigt, hvis de skal bruges i det lovforberedende arbejde, indtil det tidspunkt, hvor det pågældende lovforslag fremsættes i Folketinget. På samme måde kan dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med en politisk forhandling undtages fra aktindsigt, frem til en eventuel politisk aftale udmøntes i et lovforslag, som fremsættes i Folketinget. Dermed er det klart, at der allerede i dag eksisterer en høj grad af fortrolighed omkring det politiske arbejde, og at det er udtryk for et ønske om at mørklægge det politiske beslutningsgrundlag for al evighed, at flertallet ønsker at udvide dette fortrolige rum.

Flertallet har desuden påpeget, at centraladministrationens organisering er forandret i væsentlig grad siden den gældende offentlighedslovs vedtagelse, og at det dermed bygger på tilfældigheder, hvor der er adgang til aktindsigt, og hvor der ikke er. Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance er enige i, at det er et faktum, at centraladministrationen er organisatorisk forandret, men bemærker, at dette er sket over en længere årrække, hvorfor det ikke er nogen overraskelse, men et vilkår, som myndighederne har fungeret under i en længere årrække. Dermed kan det ikke ses som et udtryk for et egentligt behov for mindre åbenhed, idet det ikke har været muligt for flertallet at påpege, hvor den eksisterende lovgivning har givet anledning til problemer i centraladministrationens arbejde.

Sluttelig ønsker Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance at bemærke, at regeringen, Venstre og Det Konservative Parti har meddelt, at de ønsker at foretage en evaluering af lovforslaget efter 3 år. I den henseende ønsker mindretallet at påpege, at Ombudsmanden i en pressemeddelelse har udtalt følgende: »Jeg har noteret mig den supplerende aftale, som i dag er offentliggjort. Det har i den forbindelse i pressen været fremme, at ombudsmanden skal evaluere den nye offentlighedslov. Efter aftalen skal ombudsmanden imidlertid alene redegøre for, om myndighedernes praksis er i overensstemmelse med visse bestemmelser i den nye lov (den såkaldte ministerbetjeningsregel og den såkaldte folketingspolitikerregel). Redegørelsen skal afgives på baggrund af de sager, som ombudsmanden har behandlet i de første tre år efter den nye lovs ikrafttræden. Aftalen lægger således efter min opfattelse ikke op til, at ombudsmanden skal evaluere loven, herunder dens hensigtsmæssighed. Dette finder jeg anledning til at understrege.« Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance håber, at regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at der gennemføres en egentlig indholdsmæssig og uafhængig evaluering af hensigtsmæssigheden af lovforslaget.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance har stillet ændringsforslag om at slette lovforslagets §§ 22 24 og § 27, nr. 2, og vil kunne støtte lovforslaget, såfremt ændringsforslagene vedtages.

Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 22

Af et mindretal (DF, EL og LA):

1) Paragraffen udgår.

[Lovforslagets bestemmelse om, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om førelse af en kalender, udgår]

Til § 23

2) Stk. 1, nr. 2, udgår.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 3]

Til § 24

3) Paragraffen udgår.

[Lovforslagets bestemmelse om, at retten til aktindsigt ikke omfatter visse interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder samt mellem forskellige ministerier, udgår]

Til § 27

4) Nr. 2 udgår.

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 2-4.

[Lovforslagets bestemmelse om, at retten til aktindsigt ikke omfatter dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces, udgår].

Til § 28

5) To steder i stk. 1 udgår »§ 24, stk. 1,«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 3]

6) I stk. 1 ændres i 1. pkt. »§ 27, nr. 1-4« til: »§ 27, nr. 1-3«, og i 2. pkt. ændres »§ 27, nr. 1-3« til: »§ 27, nr. 1 og 2«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 4]

Til § 29

7) I stk. 1 udgår »§ 24, stk. 1,«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 3]

8) I stk. 1 ændres »§ 27, nr. 1-3« til: »§ 27, nr. 1 og 2«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 4]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget har til formål at sikre, at retten til aktindsigt fremover også omfatter sager om førelse af en kalender, så der sikres mest mulig åbenhed.

Til nr. 2, 3, 5 og 7

Formålet med ændringsforslagene er, at § 24 skal udgå af lovforslaget, idet paragraffen savner enhver begrundelse. Med § 24 vil den til enhver tid siddende regering kunne undgå, at der kommer aktindsigt i dokumenter, der kan afdække embeds- og magtmisbrug. Argumentationen bag § 24 er, at der er behov for et frirum i den politiske udviklingsproces, og at embedsmændene også skal have lov til at tænke kreativt. Ingen ministre har imidlertid kunnet svare på, hvordan og hvor den åbenhed, vi har i dag, er et problem, og hvor den kreative proces og de vilde tanker bliver forstyrret i dag. Derfor ønsker forslagsstillerne, at paragraffen skal udgå.

Til nr. 4, 6 og 8

Forslagsstillerne vil med ændringsforslagene sikre, at § 27, nr. 2, udgår af lovforslaget. Det skyldes, at den pågældende paragraf helt fundamentalt ændrer på magtbalancen mellem regering og Folketing, idet dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces, ifølge § 27, nr. 2, ikke skal være omfattet af retten til aktindsigt.

Jesper Petersen (S) Julie Skovsby (S) Mogens Jensen (S) Mette Reissmann (S) Ole Hækkerup (S) Rasmus Prehn (S) Jeppe Mikkelsen (RV) Zenia Stampe (RV) Camilla Hersom (RV) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) fmd. Mette Boye (SF) Pernille Skipper (EL) Nikolaj Villumsen (EL) Henning Hyllested (EL) Doris Jakobsen (SIU) Kim Andersen (V) Preben Bang Henriksen (V) Inger Støjberg (V) Karen Jespersen (V) Jan E. Jørgensen (V) Karsten Lauritzen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) Christian Langballe (DF) Pia Adelsteen (DF) Kim Christiansen (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Tom Behnke (KF) nfmd.

Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 144

Bilagsnr.

Titel

1
Kopi af høringssvar og høringsnotat fra fremsættelsen af lovforslaget i 2010-11, fra justitsministeren
2
Enhedslisten har sendt udkast til lov om offentlighed i forvaltningen (L 144) i høring og har den 25. februar 2013 fremsendt høringssvarene til omdeling i Retsudvalget
3
Henvendelse af 20/2-13 fra Åbenhedstinget
4
Henvendelse af 28/2-13 fra Åbenhedskomitéen
5
Henvendelse af 6/3-13 fra Emil Ellesøe Ditzel
6
Bilag til henvendelse af 6/3-13 fra Emil Ellesøe Ditzel, jf. L 144 – bilag 5
7
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
8
Henvendelse af 8/3-13 fra Preben Maegaard
9
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
10
Henvendelse af 14/3-13 fra John Damm Sørensen
11
Henvendelse af 20/3-13 fra Åbenhedstinget
12
Henvendelse af 26/3-13 fra Emil Ellesøe Ditzel – tilføjelse til L 144 – bilag 5
13
Henvendelse af 2/4-13 fra Folketingets Ombudsmand
14
Programudkast til Retsudvalgets høring den 17. april 2013
15
Program til Retsudvalgets høring den 17. april 2013
16
Henvendelse af 9/4-13 fra Ingemarie Bruun
17
Henvendelse af 15/4-13 fra Dansk Journalistforbund
18
Henvendelse af 18/4-13 fra Jesper Tynell, Erik Valeur og Lars Rugaard
19
Henvendelse af 19/4-13 fra Dansk Vand- og Spildevandsforening
20
Opfølgningsnotat fra Retsudvalgets høring den 17. april 2013
21
Henvendelse af 1/5-13 fra Bjørn Bennike
22
1. udkast til betænkning
23
Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
24
Henvendelse af 21/5-13 fra Preben Ellebye
25
Henvendelse af 22/5-13 fra Henrik Thomsen
26
2. udkast til betænkning
27
Yderligere revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
28
Henvendelse af 18/5-13 fra Olav Willadsen
29
Henvendelse af 26/5-13 fra Jens-Holger Stellinger
30
Henvendelse af 26/5-13 fra Jesper Tynell, Erik Valeur og Lars Rugaard
31
Notat om indsigt i den militærfaglige rådgivning, fra forsvarsministeren
32
Henvendelse af 27/5-13 fra Transparency International Danmark
   

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 144

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om udarbejdelse af et høringsnotat på basis af Enhedslistens høring over lovforslaget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/2-13 fra Åbenhedstinget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om oversendelse af dokumenter, notater, spørgsmål, svar m.m., som har været forelagt og/eller er udvekslet mellem ministeriet og aftaleparterne under tilblivelsen af den politiske aftale mellem regeringen og Venstre og Det Konservative Folkeparti om en ny offentlighedslov, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. , om ministeren er enig i, at regeringen hurtigst muligt bør behandle dagbladet Informations anmodning om aktindsigt i det materiale, der ligger til grund for aftalen mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en ny offentlighedslov, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om en redegørelse for, hvorfor Informations begæring om aktindsigt i det materiale, der ligger til grund for aftalen mellem regeringen og Venstre og Det Konservative Folkeparti om en ny offentlighedslov, ikke kunne imødekommes inden for den 10-dagesfrist, der er angivet i den gældende offentlighedslovs § 16, stk. 2, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/2-13 fra Åbenhedskomitéen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. , om ministeren er enig i, at der intet sted i rapporten »Centraladministrationens organisering - status og perspektiver« (Finansministeriet, 2006) nævnes, at adgangen til aktindsigt i dokumenter, hvor styrelser bidrager til policyudvikling i et ministerium, skulle udgøre et problem, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. , om ministeren er enig i, at det fremgår af rapporten »Centraladministrationens organisering - status og perspektiver«, at »Ministerierne oplever generelt, at kvaliteten i sagerne er steget efter, at styrelserne har fået større ansvar for det samlede bidrag«, og at »departementer og styrelser er tilfredse med arbejdsdelingen mellem departementer og styrelser«, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om et eventuelt resultat af dialogen mellem ministeriet de andre ministerier samt KL og Danske Regioner, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. , om ministeren vil redegøre for, hvordan lovforslagets § 29, stk. 1, 2. pkt., stemmer overens med den politiske aftale indgået mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om, hvordan lovforslagets § 28, stk. 2, nr. 1, nærmere skal afgrænses i praksis, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om, hvorvidt lovforslagets begrænsning af retten til aktindsigt under hensyn til et uforholdsmæssigt ressourceforbrug kan betyde, at en borger kan udelukkes fra aktindsigt i egen sag, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om, hvordan det såkaldte postlisteforsøg tænkes udført, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm. om, det er regeringens intention at tiltræde Europarådets konvention om adgang til officielle dokumenter, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. , om ministeren vil vurdere lovforslagets overensstemmelse med Europarådets konvention om adgang til officielle dokumenter, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm. , om ministeren vil redegøre for, om det er hensigten med lovforslaget, at de nævnte dokumenter fremover vil blive undtaget fra retten til aktindsigt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. om, hvor stor en andel af dokumentet omtalt i spørgsmål 40 til L 90 (2010-11) der ville kunne undtages fra aktindsigt på baggrund af nuværende lovforslag, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
18
Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/3-13 fra Emil Ellesøe Ditzel, til justitsministeren og ministerens svar herpå
19
Spm. , om der vil være ret til ekstrahering af dele af eller oplysninger fra brevet af 3. maj 1999 om finansieringen af et nyt opera- og musikhus, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
20
Spm. , om der vil være en klar ret til aktindsigt i hele brevet af 3. maj 1999 om finansieringen af et nyt opera- og musikhus, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
21
Spm. , om der vil være ret til ekstrahering af dele af eller oplysninger fra kontorchef i det daværende Integrationsministerium Vibeke Haubergs e-mail sendt den 6. november 2008, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
22
Spm. , om der vil være en klar ret til aktindsigt i hele kontorchef i det daværende Integrationsministerium Vibeke Haubergs e-mail sendt den 6. november 2008, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
23
Spm. , om der vil være ret til ekstrahering af dele af eller oplysninger fra statsforvaltningsdirektør Leif Sondrups e-mail af 10. september 2012, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
24
Spm. , om der vil være en klar ret til aktindsigt i hele statsforvaltningsdirektør Leif Sondrups e-mail af 10. september 2012, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
25
Spm. , om der vil være ret til ekstrahering af dele af eller oplysninger fra følgebrevene af 18. juli 2003 til ordførerne fra Venstre og Det Konservative Folkeparti, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
26
Spm. , om der vil være en klar ret til aktindsigt i al tekst i følgebrevene af 18. juli 2003 til ordførerne fra Venstre og Det Konservative Folkeparti, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
27
Spm. , om der vil være ret til ekstrahering af oplysninger, hvis der efter lovforslagets § 22 gives afslag på aktindsigt i kalendere, som der er givet aktindsigt i efter den gældende offentlighedslov, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
28
Spm. , om der vil være en klar ret til aktindsigt i tidligere borgmester Peter Brixtoftes kalender, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
29
Spm. , om der vil være ret til ekstrahering af dele af eller oplysninger fra Energistyrelsens notat af 24. august 2009 om momssvindel i de europæiske CO2-kvoteregistre, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
30
Spm. , om der vil være en klar ret til aktindsigt i hele Energistyrelsens notat af 24. august 2009 om momssvindel i de europæiske CO2 kvoteregistre, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
31
Spm. , om der vil være ret til ekstrahering af dele af eller oplysninger fra Sundhedsministeriets notits af 3. juli 2009 om ministeriets samarbejde med Rigsrevisionen i forbindelse med beretningen om de private sygehuses takster, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
32
Spm. , om der vil være en klar ret til aktindsigt i hele Sundhedsministeriets notits af 3. juli 2009 om ministeriets samarbejde med Rigsrevisionen i forbindelse med beretningen om de private sygehuses takster, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
33
Spm. , om der vil være ret til ekstrahering af dele af eller oplysninger fra brevet af 22. marts 2005 fra daværende forsvarschef Jesper Helsø til daværende forsvarsminister Søren Gade, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
34
Spm. , om der vil være en klar ret til aktindsigt i hele brevet af 22. marts 2005 (undtagen tolkens navn) fra daværende forsvarschef Jesper Helsø til daværende forsvarsminister Søren Gade, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
35
Spm. , om der vil være ret til ekstrahering af oplysninger, hvis der efter lovforslagets § 22 gives afslag på aktindsigt i kalendere, som der er givet aktindsigt i efter den gældende offentlighedslov, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
36
Spm. , om der vil være en klar ret til aktindsigt i oplysninger om direktør Erling Andersens møder med departementschef Peter Loft, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
37
Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/3-13 fra Preben Maegaard, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
38
Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/3-13 fra John Damm Sørensen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
39
Spm. om, hvorvidt oplysningerne i en e-mail af 12. december 2012 om, at et stort antal danskere – mellem 17.000 og 23.000 – forventes at miste deres dagpenge, der er fremkommet via en begæring fra Ekstra Bladet om aktindsigt og offentliggjort i Ekstra Bladet den 15. marts 2013, ville kunne være kommet frem via aktindsigt efter lovforslaget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
40
Spm. om en redegørelse for konsekvenserne af § 27 i forhold til magtens tredeling, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
41
Spm. , om ministeren under henvisning til svar på spørgsmål nr. 3 vil oversende de i svaret nævnte akter, som dagbladet Information har fået aktindsigt i, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
42
Spm. , om de i svaret på spørgsmål nr. 3 nævnte akter, som dagbladet Information har fået aktindsigt i, vil være omfattet af retten til aktindsigt i samme omfang som under den gældende lov, hvis lovforslaget vedtages, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
43
Spm. om oversendelse af alle dokumenter, der har været udvekslet mellem aftaleparterne efter aftaleindgåelsen, men inden præsentationen af den politiske aftale mellem regeringen og Venstre og Det Konservative Folkeparti om en ny offentlighedslov, der blev præsenteret i oktober 2012, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
44
Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/3-13 fra Åbenhedstinget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
45
Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/3-13 fra Emil Ellesøe Ditzel, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
46
Spm. om en redegørelse for, hvilke overvejelser henvendelsen af 2. april 2013 fra Folketingets Ombudsmand giver anledning til, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
47
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til statsministeren, og ministerens svar herpå
48
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til økonomi- og indenrigsministeren, og ministerens svar herpå
49
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
50
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til finansministeren, og ministerens svar herpå
51
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
52
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
53
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, og ministerens svar herpå
54
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
55
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til kulturministeren, og ministerens svar herpå
56
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til transportministeren, og ministerens svar herpå
57
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
58
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå
59
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til børne- og undervisningsministeren, og ministerens svar herpå
60
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
61
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, og ministerens svar herpå
62
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til klima-, energi- og bygningsministeren, og ministerens svar herpå
63
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til handels- og investeringsministeren, og ministerens svar herpå
64
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
65
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til forsvarsministeren, og ministerens svar herpå
66
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
67
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til europaministeren, og ministerens svar herpå
68
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til ministeren for ligestilling og kirke, og ministerens svar herpå
69
Spm. om konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister, til ministeren for udviklingsbistand, og ministerens svar herpå
70
Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 11/4-13, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
71
Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/4-13 fra Ingemarie Bruun, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
72
Spm. om en redegørelse for, hvordan organiseringen af centraladministrationen har ændret sig siden 1985, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
73
Spm. , om ministeren er enig med ordførerne fra hhv. Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, der i forbindelse med 1. behandling af L 144 udtalte, at lovforslaget medfører, at der i 26 tilfælde åbnes mere op for adgangen til aktindsigt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
74
Spm. , om ministeren er enig med Radikale Venstres ordfører i, at afskaffelsen af det subjektive identifikationskrav betyder mere åbenhed, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
75
Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til, at Radikale Venstres ordfører i P1-programmet »Mennesker og medier« den 12. april 2013, har udtalt, at hvis Radikale havde haft justitsministerposten, ville lovforslaget have set anderledes ud, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
76
Spm. om, hvordan reglerne er i hhv. Finland, Norge og Sverige, for så vidt angår de områder, der i lovforslaget vil blive reguleret af hhv. §§ 22, 24 og 27, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
77
Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/4-13 fra Dansk Journalistforbund, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
78
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at lovforslagets § 36, stk. 2, hvorefter en anmodning om aktindsigt som udgangspunkt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage fra modtagelsen, bliver overholdt i praksis, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
79
Spm. om kommentar til artiklen »Ministerierne er for længe om at give aktindsigt« i Information den 16. april 2013, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
80
Spm. om, hvor længe de forskellige ministerier i gennemsnit er om at færdigbehandle en anmodning om aktindsigt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
81
Spm. om en redegørelse for fortolkningen af lovforslagets § 36, stk. 2, 2. pkt., til justitsministeren, og ministerens svar herpå
82
Spm. om, hvordan ministeren mener, at Ombudsmandsinstitutionen, Rigsrevisionen m.v. kan erstatte den adgang til aktindsigt, som ifølge lovforslagets §§ 22, 24 og 27 for fremtiden afskæres, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
83
Spm. om kommentar til artiklen »Ny offentlighedslov svækker den neutrale embedsmand« på journalisten.dk den 16. april 2013, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
84
Spm. om, hvilke domme vedrørende retten til informationsfrihed og aktindsigt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afsagt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
85
Spm. , om ministeren vil oversætte lovforslaget til engelsk, så det er muligt at foretage en sammenligning af international »best practice« på området, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
86
Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til underskriftsindsamlingen »Nej tak til den nye offentlighedslov«, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
87
Spm. om, hvornår ministerens argument om, at forvaltningen i dag er anderledes indrettet end tidligere, helt præcis indtraf og ministerierne begyndte at betjene sig af styrelser og andre instanser uden for departementerne, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
88
Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/4-13 fra Jesper Tynell, Erik Valeur og Lars Rugaard, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
89
Spm. om kommentar til artiklen »Ministerierne er for længe om at give aktindsigt« i Information den 16. april 2013, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
90
Spm. , om man, når man i ministerierne udleverer kalenderoplysninger i forbindelse med, at der er bedt om aktindsigt, så i dag har mulighed for at fjerne private aftaler fra eksempelvis en embedsmands kalender, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
91
Spm. , om ministeren ikke synes, at det som udgangspunkt er underligt, at borgere har langt større mulighed for at få aktindsigt på miljøområdet end på andre områder, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
92
Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/4-13 fra Dansk Vand- og Spildevandsforening, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
93
Spm. om, hvilke muligheder der er for at indføre dagbøder i de tilfælde, hvor en myndighed uretmæssigt tilbageholder dokumenter, der er ret til aktindsigt i, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
94
Spm. om aktindsigt og det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister med henvisning til ministerens besvarelse af spørgsmål 18 til L 90 (2010-11), til justitsministeren, og ministerens svar herpå
95
Spm. om aktindsigt og det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister med henvisning til ministerens besvarelse af spørgsmål 40 til L 90 (2010-11), til justitsministeren, og ministerens svar herpå
96
Spm. , om der ifølge det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, vil være ret til ekstrahering af dele af eller oplysninger fra brevet af 3. maj 1999 om finansieringen af et nyt opera- og musikhus, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
97
Spm. , om der ifølge det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, vil være en klar ret til aktindsigt i hele brevet af 3. maj om finansieringen af et nyt opera- og musikhus, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
98
Spm. , om der ifølge det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, vil være ret til ekstrahering af dele af eller oplysninger fra kontorchef i det daværende Integrationsministerium Vibeke Haubergs e-mail sendt 6. november 2008, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
99
Spm. , om der ifølge det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, vil være en klar ret til aktindsigt i hele kontorchef i det daværende Integrationsministerium Vibeke Haubergs e-mail sendt 6. november 2008, jf. spm. 22, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
100
Spm. , om der ifølge det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, vil være ret til ekstrahering af dele af eller oplysninger fra statsforvaltningsdirektør Leif Sondrups e-mail af 10. september 2012, jf. spm. 23, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
101
Spm. , om der ifølge det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, vil være en klar ret til aktindsigt i hele statsforvaltningsdirektør Leif Sondrups e-mail af 10. september 2012, jf. spm. 24, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
102
Spm. , om der ifølge det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, vil være ret til ekstrahering af dele af eller oplysninger fra følgebrevene af 18. juli 2003 til ordførerne fra Venstre og Det Konservative Folkeparti, jf. spm. 25, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
103
Spm. , om der ifølge det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, vil være en klar ret til aktindsigt i al tekst i følgebrevene af 18. juli 2003 til ordførerne fra Venstre og Det Konservative Folkeparti, jf. spm. 26, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
104
Spm. , om der ifølge det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, vil være en klar ret til aktindsigt i de dele af daværende borgmester Peter Brixtoftes kalender, der fremgår af bilag 5A og 5B under L 144 – bilag 6, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
105
Spm. , om der ifølge det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, vil være ret til ekstrahering af dele af eller oplysninger fra Energistyrelsens notat af 24. august 2009 om momssvindel i de europæiske CO2-kvoteregistre, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
106
Spm. , om der ifølge det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, vil være en klar ret til aktindsigt i hele Energistyrelsens notat af 24. august 2009 om momssvindel i de europæiske CO2-kvoteregistre, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
107
Spm. , om der ifølge det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, vil være ret til ekstrahering af dele af eller oplysninger fra Sundhedsministeriets notits af 3. juli 2009 om ministeriets samarbejde med Rigsrevisionen i forbindelse med beretningen om de private sygehuses takster, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
108
Spm. , om der ifølge det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, vil være en klar ret til aktindsigt i hele Sundhedsministeriets notits af 3. juli 2009 om ministeriets samarbejde med Rigsrevisionen i forbindelse med beretningen om de private sygehuses takster, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
109
Spm. , om der ifølge det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, vil være ret til ekstrahering af dele af eller oplysninger fra brevet af 22. marts 2005 fra daværende forsvarschef Jesper Helsø til daværende forsvarsminister Søren Gade, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
110
Spm. , om der ifølge det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, vil være en klar ret til aktindsigt i hele brevet af 22. marts 2005 (undtagen »tolkens« navn) fra daværende forsvarschef Jesper Helsø til daværende forsvarsminister Søren Gade, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
111
Spm. , om der ifølge det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, vil være en klar ret til aktindsigt i oplysninger om direktør Erling Andersens møder med departementschef Peter Loft, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
112
Spm. om, hvorvidt oplysningerne i en e-mail af 12. december 2012 om, at et stort antal danskere – mellem 17.000 og 23.000 – forventes at miste deres dagpenge, der er fremkommet via en begæring fra Ekstra Bladet om aktindsigt og offentliggjort i Ekstra Bladet den 15. marts 2013, jf. spm. 39, ville kunne være kommet frem via aktindsigt efter det alternative forslag til ny offentlighedslov, der er udarbejdet af tre journalister, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
113
Spm. , om ministeren kan bekræfte, at der allerede i dag med den gældende offentlighedslov er mulighed for at undtage bidrag til svar på folketingsspørgsmål, som ministeren modtager fra andre myndigheder fra aktindsigt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
114
Spm. om, i hvilket omfang den såkaldte sekretariatsbetjeningsregel i den gældende offentlighedslov kan anvendes til at undtage dokumenter, ministeren modtager fra andre myndigheder og anvender til besvarelse af folketingsspørgsmål, fra aktindsigt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
115
Spm. , om ministeren kan bekræfte, at Forsvarskommandoen har givet afslag på aktindsigt i dokumenter, som forsvarsministeren har modtaget fra myndigheden og anvendt til besvarelse af folketingsspørgsmål, med henvisning til den såkaldte sekretariatsbetjeningsregel i den gældende offentlighedslov, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
116
Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til, at visse dele af den nye offentlighedslov ikke kan leve op til principperne i FNʼs Århuskonvention, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
117
Spm. om, hvor ofte det hænder, at Ombudsmanden tager sager op af egen drift på baggrund af historier afdækket i pressen, til Folketingets Ombudsmand, og Ombudsmandens svar herpå
118
Spm. , om det under den nuværende offentlighedslov vil være muligt at få adgang til referaterne fra møder i 2012 i fagudvalget for personfarlig kriminalitet via en aktindsigtsbegæring, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
119
Spm. om, hvordan en stramning af svartiderne på anmodning om aktindsigt vil være med til at udbygge åbenheden i forvaltningen, når den nuværende 10-dagesfrist kun bliver overholdt i 40 pct. af sagerne, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
120
Spm. om kommentar til artiklen »Sådan skjuler embedsmænd dokumenter for pressen«, der blev bragt på Altinget.dk den 29. april 2013, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
121
Spm. om kommentar til opfølgningsnotatet fra Retsudvalgets høring den 17. april 2013, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
122
Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/5-13 fra Bjørn Bennike, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
123
Spm. om, hvad ministerens holdning er til, at Ombudsmanden klart har sagt, at Ombudsmanden ikke skal evaluere offentlighedslovens indhold, sådan som ministeren ellers har givet indtryk af, men udelukkende skal evaluere, om loven er blevet administreret korrekt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
124
Spm. om, hvad ministerens kommentar er til, at Ombudsmanden skal evaluere offentlighedsloven, set i lyset af, at han har haft en ledende rolle i den kommission, der har udarbejdet lovudkastet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
125
Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sletter § 22, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
126
Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sletter § 24, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
127
Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sletter § 27, nr. 2, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
128
Spm. om, at ministeren bedes inddrage Forsvarsministeriet og andre relevante myndigheder, således at ministeren er i stand til at svare fyldestgørende på spørgsmål nr. 33, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
129
Spm. om, at ministeren bedes inddrage Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og andre relevante myndigheder, således at ministeren er i stand til at svare fyldestgørende på spørgsmål nr. 31, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
130
Spm. om, at ministeren bedes inddrage de relevante ministerier og andre relevante myndigheder, således at ministeren er i stand til at svare fyldestgørende på spørgsmål nr. 29, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
131
Spm. om, at ministeren bedes bekræfte, at ministerens svar på spørgsmål nr. 29 skal forstås således, at der vil være ret til aktindsigt i hele side 1 i dokumentet, hele side 2 med undtagelse af afsnit 1 og 2 samt hele side 3 med undtagelse af de to afsnit under overskriften »Presse:«, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
132
Spm. , om det generelt er vanskeligt at vurdere, om drøftelse af kommende lovgivningsinitiativer på såkaldte ordførermøder er at betragte som en sag »om lovgivning eller anden tilsvarende beslutningsproces«, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
133
Spm. om, at ministeren bedes inddrage andre relevante myndigheder, således at ministeren bliver i stand til at svare fyldestgørende på spørgsmål nr. 25, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
134
Spm. om, at ministeren bedes inddrage det relevante ressortministerium og eventuelle andre relevante myndigheder til opklaring af, om pågældende minister ved fremsendelse af den i spørgsmål nr. 24 omtalte e-mail var inddraget i sagen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
135
Spm. om, at ministeren bedes inddrage relevante ministerier og andre relevante myndigheder, således at ministeren er i stand til at svare fyldestgørende på spørgsmål nr. 24, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
136
Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 13/5-13, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
137
Spm. , om ministeren kan bekræfte, at den aktindsigt som gav indblik i, »at den danske udmøntning af EUs vandrammedirektiv skal være meget strammere end i de øvrige EU-lande« ikke ville have givet dette indblik, hvis reglerne i den nye offentlighedslov var blevet fulgt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
138
Spm. om kommentar til artiklen »Ny offentlighedslov kunne svække landbrugets retssag«, der blev bragt på landbrugsavisen.dk den 13. maj 2013, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
139
Spm. om Kriminalforsorgens midtvejsevaluering af pilotprojekt for bandeexit i Kriminalforsorgen vil være undtaget fra retten til aktindsigt ifølge lovforslaget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
140
Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/5-13 fra Preben Ellebye, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
141
Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/5-13 fra Henrik Thomsen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
142
Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 21/5-13 og den 23/5-13, til justitsministeren
143
Spm. om konkrete eksempler på chikanøs adfærd i forhold til aktindsigt i kalendere, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
144
Spm. , om ministeren kan bekræfte, at man med lovforslaget får mindre viden om embedsmænds aktiviteter end ministres aktiviteter, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
145
Spm. om, hvordan ministeren definerer et arbejdsredskab i den offentlige forvaltning, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
146
Spm. om, hvorfor regeringen udadtil arbejder for aktindsigt i den offentlige sektors forvaltning og for, at alle mennesker har adgang til fri og uafhængig information, samtidig med at regeringen indadtil i Danmark lukker for adgangen til aktindsigt i centrale dele af den offentlige sektors forvaltning, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
147
Spm. om, hvordan ministeren definerer frontpersonale, og ministerens svar herpå
148
Spm. , om summen af mindre åbenhed om frontmedarbejderes kalendere og mere åbenhed om baggrunden for de afgørelser, der træffes i forvaltningen, fører til en risiko for mere eller mindre chikanøs adfærd, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
149
Spm. , om der bliver mindre åbenhed omkring beslutninger truffet på forsvarsministeriets område med implementeringen af § 22 i den foreslåede nye offentlighedslov, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
150
Spm. , om der bliver mindre åbenhed omkring beslutninger truffet på Forsvarsministeriets område med implementeringen af § 24 i den foreslåede nye offentlighedslov, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
151
Spm. , om der bliver mindre åbenhed omkring beslutninger truffet på Forsvarsministeriets område med implementeringen af § 27, stk. 2, i den foreslåede nye offentlighedslov, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
152
Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/5-13 fra Olav Willadsen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
153
Spm. om, hvilken betydning sammenlægningen af Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet vil få i forhold til muligheden for at søge aktindsigt, såfremt lovforslaget bliver vedtaget i sin nuværende form, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
154
Spm. , om ministeren kan bekræfte, at man påtænker at indføre en særlig model i forhold til Forsvarsministeriet, der tillader indsigt i forsvarschefens rådgivning af forsvarsministeren, sådan som forsvarsministeren nævnte på et åbent samråd i Folketingets Forsvarsudvalg den 23. maj 2013, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
155
Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til OSCE’s kritik af lovforslaget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
156
Spm. om, hvilket indtryk det gør på ministeren, at udlandet i stigende grad er blevet opmærksom på de problemer, der knytter sig til lovforslaget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
157
Spm. , om Justitsministeriet har fået henvendelser om lovforslaget fra udlandet, og hvad disse henvendelser i bekræftende fald har drejet sig om, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
158
Spm. , om Danmark tidligere har fået kritik af OSCE på andre punkter, til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
159
Spm. , om Udenrigsministeriet har fået henvendelser om lovforslaget fra udlandet, til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå
160
Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/5-13 fra Jens-Holger Stellinger, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
161
Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/5-13 fra Jesper Tynell, Erik Valeur og Lars Rugaard, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
162
Spm. , om det ville have været muligt at opnå den aktindsigt, der tilvejebragte information om, at højtstående embedsfolk i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet var i besiddelse af viden om problematikker vedr. L 86 uden at informere klima-, energi- og bygningsministeren herom, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
163
Spm. , om ministeren er enig i, at den foreslåede nye offentlighedslovs § 3, stk. 1, nr. 3, ikke vil give ret til ny indsigt i dokumenter, der ikke allerede i dag kunne gives ret til aktindsigt i inden for den nuværende offentlighedslov, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
164
Spm. , om ministeren er enig i, at den foreslåede nye offentlighedslovs § 5, stk. 1, ikke vil give ret til ny indsigt i dokumenter, der ikke allerede i dag kunne gives ret til aktindsigt i, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
165
Spm. , om ministeren er enig i, at den foreslåede nye offentlighedslovs § 29, stk. 1., 1. og 2. pkt., stort set ikke udvider adgangen til oplysninger, der ikke i forvejen vil blive offentliggjort, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
166
Spm. , om ministeren er enig i, at den foreslåede nye offentlighedslovs § 14, stk. 2, ikke giver ret til ny indsigt i dokumenter, der ikke allerede i dag er aktindsigt i, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
167
Spm. , om ministeren er enig i, at den foreslåede nye offentlighedslovs § 14, stk. 1, ikke giver ret til ny indsigt i dokumenter, der ikke allerede i dag er aktindsigt i, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
168
Spm. , om ministeren er enig i, at den foreslåede nye offentlighedslovs § 9 ikke giver ret til ny indsigt i dokumenter, der ikke allerede i dag er aktindsigt i, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
169
Spm. , om ministeren er enig i, at den foreslåede nye offentlighedslovs § 11 ikke giver ret til ny indsigt i dokumenter, der ikke allerede i dag kan gives ret til aktindsigt i, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
170
Spm. , om ministeren er enig i, at den foreslåede nye offentlighedslovs § 26, nr. 5, stort set ikke vil give ret til ny indsigt i dokumenter, hvori der ikke allerede i dag kan opnås indsigt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
171
Spm. , om ministeren er enig i, at den foreslåede nye offentlighedslovs § 21, stk. 4, stort set ikke vil give ny ret til indsigt i dokumenter, der ikke allerede i dag ligger åbent fremme på nettet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
172
Spm. om kommentar til notat fra forsvarsministeren om indsigt i den militærfaglige rådgivning, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
173
Spm. , om ministeren betragter angivelsen af offentlighedslovens formål som en forbedring, eller det allerede er beskrevet i eksisterende vejledning til offentlighedsloven af tidligere justitsminister Erik Ninn Hansen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
174
Spm. , om ministeren betragter lovforslagets § 1, stk. 2, som en forbedring, der giver større aktindsigt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
175
Spm. , om det er korrekt, at den gældende offentlighedslovs § 1, stk. 3, giver ministeren mulighed for at lade selskaber m.v. være omfattet af offentlighedsloven, hvis de har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelse på statens eller en kommunes vegne, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
176
Spm. , om punkt 5 i bilag 30 på lovforslaget skal betegnes som en indskrænkelse eller en udvidelse af den gældende offentlighedslov, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
177
Spm. , om ministeren er enig i, at lovforslagets § 6 ikke giver ret til udvidet adgang til dokumenter, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
178
Spm. , om det er korrekt, at det fremover kan kræves, at den, der ønsker aktindsigt, har et vist kendskab til sagens eksistens før aktindsigt imødekommes, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
179
Spm. , om det er korrekt, at den foreslåede § 12 om ret til indsigt i databeskrivelsen ikke giver adgang til nye oplysninger, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
180
Spm. , om det er korrekt, at pligt til meroffentlighed allerede er gældende i eksisterende lov, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
181
Spm. , om lovforslagets § 15 – journaliseringspligt – er gældende i dag, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
182
Spm. , om det ikke allerede er muligt at lave forsøg med postlister, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
183
Spm. , om lovforslagets § 17 giver ret til mere indsigt i dokumenter, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
184
Spm. , om ministeren mener, at lovforslagets § 18 ændrer noget i forhold til eksisterende lov, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
185
Spm. , om ministeren mener, at lovforslagets § 19, stk. 2, ændrer noget i forhold til kontrol af offentlige myndigheder, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
186
Spm. , om der i lovforslagets § 23, stk. 3 er tale om en udvidelse eller en indskrænkning i forhold til at kunne få indsigt i kommuners eller regioners interne dokumenter i endelig form, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
187
Spm. , om ministeren mener, at lovforslagets § 26, nr. 5 – ret til indsigt i praksisoversigter – er en udvidelse af retten til indsigt i dokumenter, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
188
Spm. om konkrete eksempler på, hvor der kan opnås større adgang til interne faglige vurderinger, set i lyset af at Justitsministeriet i 12 sager, som er forelagt under lovbehandlingen, ikke i en eneste sag har vurderet, at nogen form for oplysninger er omfattet af den nye § 29, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
189
Spm. , om ministeren mener, at lovforslagets § 40 giver ret til indsigt i dokumenter, der ikke allerede i dag er aktindsigt i, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
190
Spm. , om det er korrekt, at klagevejledning allerede i dag efter forvaltningslovens kapitel 3 skal gives ved afslag om aktindsigt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
191
Spm. , om ministeren mener, at lovforslagets § 39 er en forbedring, set i lyset af at ministeren på et samråd i Retsudvalget om lovforslaget den 23. maj 2013 ikke kunne garantere, at tidsfristerne vil blive overholdt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
192
Spm. om svaret på spørgsmål 33 vil være det samme, hvis forsvarsministeren efter vedtagelse af L 200 vælger at gennemføre en enstrenget organisationskultur som beskrevet i betænkningsbidraget fra regeringspartierne og Enhedslisten til L 200, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
   

Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 144

Samråds-spm.nr.
Titel
A
Samrådsspm. om en redegørelse for, hvorvidt oplysninger om, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i midten af december ikke fremkom med oplysninger om antallet af personer på dagpenge, der ville miste dagpengeretten i det første halvår af 2013, på trods af at hun var bekendt med disse, ville være omfattet af retten til aktindsigt efter lovforslaget, til justitsministeren
B
Samrådsspm. om, i hvilken udstrækning ministeren mener, at ministerens vurdering af, at der ikke med lovforslaget vil være adgang til aktindsigt i de såkaldte dagpengetal, er forenelig med de forudsætninger, der fremgår af Offentlighedskommissionens betænkning, til justitsministeren
C
Samrådsspm. om, hvordan ministeren mener, at grænsen mellem faglige vurderinger og faktuelle oplysninger skal trækkes, til justitsministeren
D
Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil håndtere den store usikkerhed om fortolkningen af lovforslaget, til justitsministeren
E
Samrådsspm. om, hvordan ministeren mener, at kontrolorganer som Ombudsmanden, Rigsrevisionen m.v. skal kunne anvendes som erstatning for de indskrænkelser i adgangen til aktindsigt, der følger af lovforslaget, til justitsministeren
F
Samrådsspm. om, hvordan regeringen vil sikre, at ministerier og andre offentlige myndigheder vil overholde tidsfristerne i forhold til ansøgninger om aktindsigt efter en eventuel vedtagelse af den nye offentlighedslov, til justitsministeren
G
Samrådsspm. om man med de nævnte eksempler i svar på spørgsmål 19, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 45, 128, 129, 130, 131, 132 og 135 lever op til formålet om at sikre åbenhed hos myndigheder m.v., som er formuleret i forslaget til ny offentlighedslov, til justitsministeren
   


Bilag 2

Supplement til politisk aftale af 3. oktober 2012 mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Med det formål at understrege, at ministerbetjeningsreglen skal fortolkes og anvendes restriktivt, og at den såkaldte folketingspolitikerregel skal have et snævert anvendelsesområde og kun kan anvendes i bestemte, afgrænsede tilfælde, er aftaleparterne enige om at iværksætte følgende:

Der gennemføres en evaluering af ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen (lovforslagets § 24 og § 27, nr. 2) i den nye offentlighedslov, når den har virket i en periode, med henblik på at få belyst, om praksis er i overensstemmelse med lovens hensyn til at beskytte den interne, politiske beslutningsproces, herunder om at de nævnte bestemmelser som forudsat skal anvendes og fortolkes restriktivt.

Aftaleparterne vil derfor via Folketingets Retsudvalg, når de pågældende bestemmelser har været i kraft i tre år, anmode Folketingets Ombudsmand om – på baggrund af de sager ombudsmanden har behandlet i den pågældende periode – at redegøre for, om praksis er i overensstemmelse med de nævnte regler i den nye offentlighedslov.

På baggrund af ombudsmandens udtalelse vil Justitsministeriet udarbejde en redegørelse til Folketinget om erfaringerne med ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen. Redegørelsen vil omfatte bestemmelsernes anvendelse i praksis samt i forlængelse heraf, om der er behov for ændring af reglerne.

Redegørelsen vil i øvrigt mere generelt belyse de hidtidige erfaringer med loven, herunder de regler der indebærer mere åbenhed i den offentlige forvaltning.

Justitsministeriet vil i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen høre relevante organisationer som f.eks. Dansk Journalistforbund og Danske Medier.

Justitsministeriets redegørelse vil efter de nærmere regler herom i Folketingets Forretningsorden kunne sættes til debat i Folketinget.

Aftaleparterne er enige om, at hvis evalueringen giver anledning til overvejelser om ændringer af reglerne, kan det kun ske, hvis der mellem aftaleparterne er enighed herom.