Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 23. maj 2013

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

(Medmoderskab m.v.)

[af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)]:

1. Ændringsforslag

Social- og integrationsministeren har stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 10. april 2013 og var til 1. behandling den 16. april 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Socialudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 1 møde.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og social- og integrationsministeren sendte den 13. februar 2013 dette udkast til udvalget, jf. SOU alm. del – bilag 162. Den 11. april 2013 sendte social- og integrationsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til social -og integrationsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Det bemærkes, at medlemmer af KF's Folketingsgruppe er fritstillede og derfor kan forventes at stemme forskelligt.

Et mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme imod ændringsforslagene ved 3. behandling.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget kan ikke støtte lovforslaget, idet DF mener, at fædre har lige så stor betydning i et barns liv som mødre. Derfor er DF tilhængere af den nuværende lovgivning, der giver manden og barnet mulighed for at knytte bånd til hinanden, på trods af at barnets bopæl er hos moderen og hendes kvindelige partner.

DF har noteret sig, at lovforslaget vil resultere i, at mange lesbiske par vil finde en mand i deres netværk til donor. Det bekymrer DF, idet det med lovforslaget risikeres, at den biologiske far efter fødslen vil kende sit barn og dermed kan komme til at fortryde sin beslutning. Ministeren har bekræftet, at sker dette, vil der ikke være nogen juridisk mulighed for at trække sin underskrift tilbage, og dermed vil faderen og barnet begge kunne komme i klemme, hvis lovforslaget vedtages.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af social- og integrationsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af DF):

1) Indledningen affattes således:

»I børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 8. november 2012, som ændret ved § 22 i det af Folketinget den 16. maj 2013 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love som følge af ændret organisering af statsforvaltningerne (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v.), foretages følgende ændringer:.«

2) I den under nr. 32 foreslåede § 27 c ændres »§§ 27, 27 a eller 27 b« til: »§§ 27, 27 a, 27 b eller 28«.

[Præcisering af bestemmelsens anvendelsesområde]

3) Den under nr. 32 foreslåede § 28 affattes således:

»§ 28. Medmindre andet følger af § 27, § 27 a, stk. 2, eller § 27 b, anses en sæddonor ikke som far til et barn, der med hans sæd er blevet til ved kunstig befrugtning, hvis sæden er doneret til et vævscenter, der distribuerer sæd, en sundhedsperson eller en person, der arbejder under en sundhedspersons ansvar.«

[Præcisering af bestemmelsens anvendelsesområde]

4) I den under nr. 33 foreslåede affattelse af § 33 ændres i stk. 1 to steder »statsforvaltningernes« til: »statsforvaltningens«.

[Konsekvensændring]

Til § 7

5) I den under nr. 2 foreslåede ændring af § 3, stk. 3, udgår i den indledende tekst »1. pkt.,«.

[Lovteknisk ændring]

Bemærkninger

Til nr. 1 og 4

Der er tale om en konsekvensændring som følge af vedtagelsen af L 157 – Forslag til lov om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love som følge af ændret organisering af statsforvaltningerne (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v.), hvorved de nuværende fem statsforvaltninger sammenlægges til én statsforvaltning pr. 1. juli 2013.

Til nr. 2 og 3

Med ændringerne af de foreslåede nye bestemmelser i § 27 c og § 28 i børneloven præciseres det, at en sæddonor ikke anses som far til et barn, der med hans sæd er blevet til ved kunstig befrugtning, hvis sæden er doneret ikke kun til en sundhedsperson eller til en person, der arbejder under en sundhedspersons ansvar, men også til et vævscenter (en sædbank, en fertilitetsklinik m.v.). Dermed bringes bestemmelserne i overensstemmelse med den gældende retstilstand.

Efter § 28 er det endvidere en betingelse for ikke at anse en sæddonor som far, at »sæden er doneret med henblik på kunstig befrugtning«. Det foreslås, at denne betingelse udgår. Dette skyldes, at sæd doneret til et vævscenter ikke nødvendigvis doneres til et bestemt formål. Med ændringerne sikres det, at en sæddonor, der donerer sæd til et vævscenter, ikke efterfølgende kan dømmes som far til barnet, medmindre han erklærer sig indforstået hermed i overensstemmelse med børnelovens regler herom.

Til nr. 5

Der er tale om en lovteknisk ændring, idet den foreslåede ændring af § 3, stk. 3, vedrører hele stk. 3 og ikke kun 1. pkt. i stk. 3.

Orla Hav (S) Maja Panduro (S) Jacob Bjerregaard (S) Jens Joel (S) Karen J. Klint (S) Rasmus Horn Langhoff (S) Julie Skovsby (S) Marlene Borst Hansen (RV) Liv Holm Andersen (RV) Uffe Elbæk (RV) Pernille Vigsø Bagge (SF) Anne Baastrup (SF) fmd. Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Finn Sørensen (EL) Pernille Skipper (EL) Hans Andersen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Louise Schack Elholm (V) Karen Ellemann (V) Sophie Løhde (V) Eyvind Vesselbo (V) Fatma Øktem (V) Karin Nødgaard (DF) René Christensen (DF) Karina Adsbøl (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Thyra Frank (LA) Benedikte Kiær (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 207

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra social- og integrationsministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Ændringsforslag fra social- og integrationsministeren
4
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 207

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvordan barnet sikres ret til kontakt til sin biologiske far ved en åben donation i de tilfælde, hvor donoren har afgivet forældremyndigheden til en medmoder, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvordan donorens ret til kontakt med sit biologiske barn sikres, såfremt donoren skulle fortryde sit valg om at afgive forældremyndigheden til en medmoder, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
3
MFU spm. , om et barn af en udenlandsk mor og en dansk medmor automatisk vil få dansk statsborgerskab ved fødslen, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå