Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
32011L0092
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 VVM-redegørelse
Kapitel 3 Forholdet til andre medlemsstater
Kapitel 4 Forholdet til andre bekendtgørelser om VVM-redegørelse
Kapitel 5 Klage
Kapitel 6 Ikrafttræden mv.
Bilag 1 Udvælgelseskriterier for projekter omfattet af § 3, stk. 1.
Bilag 2 Oplysninger og vurderinger, der skal gives i VVM-redegørelsen, jf. § 5, stk. 2.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet1)

I medfør af § 1, stk. 2, i lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009, og § 1 a i lov om havne, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) i forbindelse med etablering af følgende anlæg og foranstaltninger på søterritoriet, som kræver tilladelse fra transportministeren:

1) Udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger og andre faste anlæg, jf. § 16, stk. 1, nr. 1, i lov om kystbeskyttelse.

2) Gravearbejde, borearbejde, pumpning, sugning eller andre former for terrænændring, jf. § 16, stk. 1, nr. 2, i lov om kystbeskyttelse.

3) Inddæmning eller opfyldning, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 1, i lov om kystbeskyttelse.

4) Anlæg eller anbringelse af faste eller forankrede indretninger eller genstande, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2, i lov om kystbeskyttelse.

5) Anbringelse af fartøjer, der agtes anvendt til andet end sejlads, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 3, i lov om kystbeskyttelse.

6) Uddybning eller gravning, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 4, i lov om kystbeskyttelse.

7) Anlæg og udvidelse af havne, jf. § 2, stk. 1 og 2, i lov om havne.

8) Udvidelse af København Havn, jf. § 24, stk. 2, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

9) Uddybning og opfyldning samt etablering af faste anlæg indenfor København Havns søområde, jf. § 24, stk. 3, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

10) Etablering af faste indretninger på søterritoriet i øvrigt, som ikke er omfattet af anden lovgivning.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på anlæg og foranstaltninger, der vedtages i enkeltheder ved særlig lov.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på projekter, der tager sigte på det nationale forsvar, hvis Forsvarsministeriet skønner, at anvendelse af bekendtgørelsen vil skade dette sigte.

§ 2. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, inden der gives tilladelse til et projekt, der vedrører:

1) Søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og losning, der er forbundet med havneanlæg til lands og til vands (bortset fra færgebroer), og som kan anløbes af fartøjer på over 1.350 tons.

2) Rørledninger med en diameter over 800 mm og en længde over 40 km til transport af gas, olie, kemikalier eller kuldioxidstrømme (CO2) med henblik på geologisk lagring.

3) Enhver ændring eller udvidelse af projekterne oplistet i nr. 1og 2, såfremt ændringen eller udvidelsen i sig selv, eller i kumulation med et tidligere projekt, opfylder de fastsatte tærskelværdier.

§ 3. Der skal endvidere udarbejdes en VVM-redegørelse, inden der gives tilladelse til følgende projekter, hvis projektet forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet:

1) Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne, som ikke er omfattet af § 2, stk. 1.

2) Anlæg af vandveje, kanalbygning og regulering af vandløb.

3) Anlæg af olie- og gasledninger samt rørledninger til transport af CO2-strømme med henblik på geologisk lagring, som ikke er omfattet af § 2, nr. 2.

4) Anlæg af vandledninger over større afstande.

5) Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af anlæggene.

6) Lystbådehavne.

7) Ændringer eller udvidelser af projekter oplistet i § 2 eller i nr. 1-6, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når det kan være til væsentlig skade for miljøet. Tærskelværdierne i § 2, nr. 3 finder ikke anvendelse i dette tilfælde.

8) Projekter oplistet i § 2, som udelukkende eller hovedsagligt tjener til udvikling og afprøvning af nye metoder eller produkter, som ikke anvendes i mere end to år.

9) Uddybning og opfyldning.

10) Øvrige projekter, hvor projektet grundet dets art, dimension eller placering er af en sådan karakter, at det ikke kan udelukkes, at projektet kan forventes at have væsentlig indvirkning på miljøet.

Stk. 2. Inden Kystdirektoratet træffer afgørelse, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, skal Kystdirektoratet sende ansøgningen i høring hos berørte myndigheder. Kystdirektoratet skal ligeledes sende ansøgningen til orientering til naboer til det ansøgte projekt samt andre, som Kystdirektoratet vurderer, har en interesse i sagen.

Stk. 3. Kystdirektoratet afgør på grundlag af de i denne bekendtgørelses bilag 1 nævnte kriterier og de indhentede udtalelser fra berørte myndigheder eller andre, jf. stk. 2, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Såfremt der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse, offentliggør Kystdirektoratet denne afgørelse senest samtidig med, at tilladelse meddeles ansøgeren på Kystdirektoratets hjemmeside.

Stk. 4. Ansøger skal til brug for Kystdirektoratets afgørelse efter stk. 3, fremsende fornødne oplysninger om projektet vedrørende de forhold, der er nævnt i denne bekendtgørelses bilag 1.

Kapitel 2

VVM-redegørelse

§ 4. Hvis Kystdirektoratet i henhold til § 2 eller § 3 vurderer, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, offentliggør Kystdirektoratet sin afgørelse på Kystdirektoratets hjemmeside.

Stk. 2. Offentliggørelsen skal indeholde:

1) ansøgningen,

2) oplysning om, at det er besluttet, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse,

3) at det er Kystdirektoratet, der skal træffe afgørelse om det ansøgte projekt,

4) hvor de i sagen indhentede oplysninger ligger til gennemsyn for offentligheden, herunder om der er indhentet oplysninger om de i denne bekendtgørelses bilag 1 nævnte forhold,

5) frister for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål,

6) til hvem bemærkninger skal indgives, og til hvem spørgsmål kan rettes, og

7) eventuel underretning af andre medlemsstater i EU, jf. § 8, hvis projektet vurderes at kunne have en væsentlig indvirkning på miljøet i andre medlemsstater.

Stk. 3. De i stk. 2 indeholdte oplysninger sendes samtidig i høring hos berørte myndigheder.

§ 5. Når der efter §§ 2 og 3 kræves en VVM-redegørelse, skal denne udarbejdes af ansøger.

Stk. 2. VVM-redegørelsen skal som minimum indeholde de i denne bekendtgørelses bilag 2 anførte oplysninger og vurderinger, og omfatte:

1) en beskrivelse af projektet med oplysninger om placering, art og dimensioner,

2) en beskrivelse af påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere væsentlige skadelige virkninger,

3) de data, der er nødvendige for at konstatere og vurdere de væsentligste virkninger, projektet vil kunne få for miljøet,

4) en oversigt over de væsentligste alternativer, som ansøgeren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyn til indvirkning på miljøet, og

5) et ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen.

Stk. 3. Kystdirektoratet kan kræve yderligere materiale til vurdering af indvirkningerne på miljøet.

§ 6. Oplysning om VVM-redegørelsen offentliggøres af Kystdirektoratet på Kystdirektoratets hjemmeside.

Stk. 2. Kystdirektoratet kan, hvis det findes nødvendigt, beslutte at offentliggøre oplysningerne om VVM-redegørelsen ved annoncering i et eller flere stedlige blade. Udgifterne til annonceringen skal afholdes af ansøger.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 og 2 skal indeholde:

1) ansøgningen om tilladelse,

2) VVM-redegørelsen,

3) oplysning om, hvor de i sagen indhentede oplysninger ligger til gennemsyn for offentligheden

4) frister for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål, og

5) til hvem bemærkninger skal indgives, og til hvem spørgsmål kan rettes.

Stk. 4. Ansøgningen og VVM-redegørelsen sendes endvidere i høring hos berørte myndigheder samt Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation og Fritidshusejernes Landsforening.

Stk. 5. Frist for fremsættelse af bemærkninger fastsættes til mindst 8 uger fra offentliggørelsestidspunkt, jf. stk. 1.

§ 7. Oplysning om sagens afgørelse offentliggøres af Kystdirektoratet på samme måde som offentliggørelse efter §§ 4, stk. 1 og 6, stk. 1. Såfremt VVM-redegørelsen har været offentliggjort ved annoncering i et eller flere stedlige blade, jf. § 6, stk. 2, offentliggør Kystdirektoratet oplysningen om sagens afgørelse i samme blade.

Stk. 2. Kystdirektoratet skal ved offentliggørelsen meddele, at sagens akter kan rekvireres hos Kystdirektoratet.

Kapitel 3

Forholdet til andre medlemsstater

§ 8. Hvis det konstateres, at et projekt omfattet af § 2 eller § 3 kan få væsentlig indvirkning på miljøet i en anden medlemsstat i EU, sender Kystdirektoratet snarest muligt, og senest i forbindelse med offentliggørelse efter § 4, stk. 2 og 3, følgende oplysninger til Miljøministeriet og den berørte medlemsstat:

1) En beskrivelse af projektet tillige med alle foreliggende oplysninger om dets eventuelle grænseoverskridende virkninger, og

2) oplysninger om karakteren af den afgørelse, som Kystdirektoratet kan træffe.

Stk. 2. Kystdirektoratet kan fastsætte en frist for den berørte medlemsstat til at afgive eventuelle bemærkninger.

Kapitel 4

Forholdet til andre bekendtgørelser om VVM-redegørelse

§ 9. Såfremt et anlæg eller en foranstaltning omfattet af denne bekendtgørelse udgør en del af et samlet projekt, der tillige omfatter anlæg og foranstaltninger omfattet af en anden bekendtgørelse om VVM, kan de berørte myndigheder indbyrdes aftale, at ansøger skal udarbejde og fremlægge en fælles VVM-redegørelse for projektet efter reglerne i kapitel 2 eller efter reglerne i den anden bekendtgørelse. Redegørelsen skal forelægges begge myndigheder.

Kapitel 5

Klage

§ 10. Kystdirektoratets afgørelser i henhold til § 4, stk. 1, kan påklages til transportministeren for så vidt angår retlige forhold.

Stk. 2. Klage efter stk. 1 indgives skriftligt til Kystdirektoratet, som videresender klagen til transportministeren.

Stk. 3. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøger eller offentliggjort.

Stk. 4. Rettidig klage har opsættende virkning.

Kapitel 6

Ikrafttræden mv.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. juni 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 809 af 22. august 2005 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM) og bekendtgørelse nr. 997 af 14. december 1999 om miljømæssig vurdering (VVM) i forbindelse med udvidelse af bestående havne ophæves.

Stk. 3. Ansøgninger om tilladelse, hvor der forud for denne bekendtgørelses ikrafttræden er truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes VVM-redegørelse, behandles efter de hidtil gældende regler.

§ 12. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Transportministeriet, den 29. maj 2013

Henrik Dam Kristensen

/ Susanne Isaksen


Bilag 1

Udvælgelseskriterier for projekter omfattet af § 3, stk. 1.

1. Projektets karakteristika

Dette kriterium skal især anskues i forhold til:

a) Projektets dimensioner.

b) Kumulation med andre projekter.

c) Anvendelsen af naturressourcer.

d) Affaldsproduktion.

e) Forurening og gener.

f) Risikoen for ulykker, navnlig under hensyntagen til de anvendte materialer og teknologier.

2. Projektets placering

I dette kriterium skal den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projektet, tages i betragtning, navnlig under hensyn til:

a) den nuværende arealanvendelse,

b) naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området, og

c) det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i) Vådområder.

ii) Kystområder.

iii) Bjerg- og skovområder.

iv) Reservater og naturparker.

v) Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning, herunder Natura 2000-områder (fuglebeskyttelses- og habitatområder).

vi) Områder, hvor de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i fællesskabslovgivningen, allerede er overskredet.

vii) Tætbefolkede områder.

viii) Vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt.

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

Dette kriterium skal ses i relation til de kriterier, der er anført under kriterium 1 og 2 og navnlig under hensyntagen til:

a) Påvirkningens omfang (det geografiske område og antallet af personer, der berøres).

b) Påvirkningens grænseoverskridende karakter.

c) Påvirkningens grad og -kompleksitet.

d) Påvirkningens sandsynlighed.

e) Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.


Bilag 2

Oplysninger og vurderinger, der skal gives i VVM-redegørelsen, jf. § 5, stk. 2.

1. En beskrivelse af projektet, herunder navnlig:

a) En beskrivelse af hele projektets fysiske karakteristika samt arealanvendelsesbehovet under bygnings- og driftsfasen.

b) En beskrivelse af de væsentligste karakteristika for produktionsprocessen, f.eks. type og mængde af de anvendte materialer.

c) Et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner i forbindelse med driften af det foreslåede projekt.

2. En oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyntagen til virkningerne på miljøet.

3. En beskrivelse af det miljø, som i væsentlig grad kan blive berørt af det foreslåede projekt, herunder navnlig:

a) Befolkning.

b) Fauna.

c) Flora.

d) Jord og havbund.

e) Vand.

f) Luft.

g) Klimatiske forhold.

h) Materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv.

i) Landskab og kystsikkerhed.

j) Den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer.

4. En beskrivelse af hvilke væsentlige virkninger på miljøet det foreslåede projekt vil kunne få som følge af:

a) Tilstedeværelsen af projektet som helhed.

b) Anvendelsen af naturressourcer.

c) Emission af forurenende stoffer.

d) Opståede gener.

e) Bortskaffelse af affald.

  I forbindelse med denne beskrivelse skal bygherren angive hvilke metoder, der er anvendt til at forudberegne virkningerne på miljøet.

  Endvidere bør projektets direkte virkninger og i givet fald projektets indirekte, sekundære, kumulative, kort- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive og negative virkninger angives. Beskrivelsen bør herunder forholde sig til, hvordan projektet kan sameksistere med øvrige interessenter på havet.

5. En beskrivelse af de foranstaltninger, der påtænkes udført med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere væsentlige skadelige virkninger på miljøet.

6. En beskrivelse af hvilke parter, der har været involveret i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen og planlægningen af projektet.

7. Et ikke teknisk resumé af de på grundlag af punkt 1-6 fremsendte oplysninger.

8. En oversigt over eventuelle vanskeligheder (tekniske mangler eller manglende viden) som bygherren er kommet ud for i forbindelse med indsamlingen af de fornødne oplysninger.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, L 26, s. 1.