Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Kystdirektoratets opgaver
Kapitel 2 Kystdirektoratets beføjelser
Kapitel 3 Klageadgang m.v.
Kapitel 4 Ikrafttræden mv.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang

I medfør af § 19, stk. 1, i lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009, § 17 a i lov om havne, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012, og § 27 i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S, jf. lov nr. 551 af 6. juni 2007, som ændret ved lov nr. 632 af 14. juni 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Kystdirektoratets opgaver

§ 1. Kystdirektoratet er en styrelse under Transportministeriet.

§ 2. Kystdirektoratet rådgiver transportministeren og varetager myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, havne og statens højhedsret over søterritoriet. Kystdirektoratet varetager de samfundsmæssige interesser på kystbeskyttelsesområdet og de statslige interesser på havneområdet gennem analyser, projektering, anlæg, drift, sikring og varsling.

Kapitel 2

Kystdirektoratets beføjelser

Beføjelser efter lov om kystbeskyttelse

§ 3. Transportministerens beføjelser i § 10, § 16, stk. 1, § 16 a, stk. 1, § 17, stk. 4, § 19 a–c og e, § 19 d, stk. 1 og § 22 i lov om kystbeskyttelse (kystbeskyttelsesloven) udøves af Kystdirektoratet. Transportministerens beføjelser i § 18, stk. 1, 4 og 5, 2. pkt. i kystbeskyttelsesloven, udøves af Kystdirektoratet i de tilfælde, hvor Kystdirektoratet ikke allerede har afgivet udtalelse under kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Beføjelser efter statens højhedsret over søterritoriet ved Færøerne og Grønland

§ 4. Kystdirektoratet udøver de beføjelser, som henhører under transportministeren i medfør af statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår Færøerne og Grønland.

Beføjelser efter love om bestemte digeanlæg

§ 5. Transportministerens beføjelser efter følgende love om bestemte digeanlæg og vedtægter for de af lovene omfattede digeanlæg udøves af Kystdirektoratet:

1) Lov nr. 69 af 23. maj 1873 om digearbejder på Lolland og Falster som ændret ved lov nr. 74 af 30. marts 1906, § 4. Vedtægt for det Falsterske Digelag og vedtægt for det Lollandske Digelag.

2) Lov nr. 88 af 22. april 1904 om Det lollandske Digelag med senere ændringer, senest lov nr. 295 af 9. juni 1971, § 2, stk. 4. Vedtægt for Det lollandske digelags Reservefond.

3) Lov nr. 92 af 30. april 1909 om anlæg af et havdige fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt, § 6. Vedtægter for Digelaget for marsken ved Ribe.

4) Lov nr. 196 af 10. maj 1922 om anlæg af et havdige fra Vester Vedsted i Ribe Amt til Søndernæs i Tønder Amt, §§ 2 og 6. Vedtægt for Digelaget Kong Christian den Tiendes Kog.

5) Lov nr. 77 af 29. marts 1924 om forhøjelse af diget på Mandø og af diget fra Vester Vedsted til Store Darum samt anlæg af havdiger på Rømø og fra Store Darum til Tjæreborg Bakker, § 8. Vedtægt for Digelaget vedrørende Rømø Havnebydige, Vedtægt for Digelaget vedrørende Manø Bydige i Ribe Amt, Vedtægt for Digelaget for Havdiget omkring Gl. Mandø. Vedtægt for Darum-Tjæreborg Digelag og Vedtægt for Digelaget vedrørende Rømø Juvredige.

6) Lov nr. 319 af 10. juni 1976 om forstærkning af Ribe dige, herunder bebyggelsesregulerende foranstaltninger, og anlæg af veje langs nogle diger, § 10, § 12 og § 15.

7) Lov nr. 271 af 8. juni 1977 om fremskudt dige for Tønder Marsk, herunder bebyggelsesregulerende foranstaltninger, § 9.

Stk. 2. Transportministeren afgør sager vedrørende tilsyn i tilfælde af uenighed mellem digelaget og Kystdirektoratet.

Beføjelser efter vedtægter for dige-, kystsikrings- og pumpeanlæg

§ 6. Kystdirektoratet varetager de godkendelser og tilsyn, der ifølge visse vedtægter for digelag, kystsikringslag eller pumpelag er tillagt transportministeren eller Vandbygningsvæsenet.

Beføjelser efter lov om havne

§ 7. Transportministerens beføjelser i § 2, § 3, § 4, § 7, stk. 1, § 7, stk. 4, § 15, stk. 2, § 17, stk. 1, § 21, stk. 2 og § 21, stk. 5 i lov om havne (havneloven) udøves af Kystdirektoratet.

Beføjelser efter lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S

§ 8. Transportministerens beføjelser i § 24, stk. 2, 3 og 4 i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S udøves af Kystdirektoratet.

Kapitel 3

Klageadgang m.v.

§ 9. Medmindre andet følger af bestemmelserne i §§ 12 og 13 i denne bekendtgørelse, kan Kystdirektoratets afgørelser påklages til Transportministeren, for så vidt angår retlige forhold.

§ 10. Kystdirektoratets afgørelser kan påklages til transportministeren af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Stk. 2. Afgørelser efter denne bekendtgørelses § 3 kan tillige påklages af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:

1) at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og

2) at foreningen eller organisationen kan dokumentere, at den repræsenterer mindst 100 medlemmer.

§ 11. Klage over Kystdirektoratets afgørelser efter §§ 3 og 8 i denne bekendtgørelse skal være indgivet senest 4 uger efter, at den afgørelse, der klages over, er meddelt pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen altid fra tidspunktet for bekendtgørelsen.

Stk. 2. Klage indgives skriftligt til Kystdirektoratet, som videresender klagen til transportministeren. Endvidere videresender Kystdirektoratet den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i grundlaget for afgørelsen.

Stk. 3. Rettidig klage har opsættende virkning. Dog kan transportministeren bestemme, at uopsættelige reparations- og afværgeforanstaltninger skal iværksættes, uanset rettidig klage.

§ 12. Transportministeren kan bestemme, at en afgørelse, der i henhold til bekendtgørelsen henhører under Kystdirektoratet, træffes af ministeren.

§ 13. Tilladelser efter denne bekendtgørelses §§ 3 og 8 må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

Klageadgang efter lov om kystbeskyttelse

§ 14. Afgørelser truffet af Kystdirektoratet i henhold til kystbeskyttelseslovens § 10, § 17, stk. 4, § 18, stk. 1, § 19 a – c og e, § 19 d, stk. 1 og § 22 kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om havne

§ 15. Afgørelser truffet af Kystdirektoratet i henhold til havneloven kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser i henhold til havnelovens § 7, stk. 4, kan efter de almindelige konkurrenceretlige regler påklages til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Kapitel 4

Ikrafttræden mv.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. juni 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser, om klageadgang og om kundgørelse af ordensreglementer for havne ophæves.

Transportministeriet, den 29. maj 2013

Henrik Dam Kristensen

/ Susanne Isaksen