Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester

(Styrkelse af den parlamentariske kontrol og indsigt)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 378 af 6. juli 1988 om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester foretages følgende ændringer:

1. § 2 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 2. Regeringen giver årligt udvalget en orientering om efterretningstjenesternes virksomhed.

Stk. 2. Regeringen holder udvalget orienteret om væsentlige omstændigheder af sikkerhedsmæssig karakter eller vedrørende udenrigspolitiske spørgsmål, som er af betydning for efterretningstjenesternes virksomhed.

Stk. 3. Regeringen giver på udvalgets anmodning oplysninger om efterretningstjenesternes virksomhed, herunder statistiske oplysninger.

Stk. 4. Udvalget kan anmode justitsministeren og forsvarsministeren om at foranledige, at cheferne for henholdsvis politiets og forsvarets efterretningstjeneste er til stede i forbindelse med et udvalgsmøde med henblik på at besvare spørgsmål.

Stk. 5. Forud for udstedelsen af retningslinjer for efterretningstjenesternes virksomhed underretter regeringen udvalget om indholdet af disse. Henlæggelse af væsentlige nye opgaver til Politiets Efterretningstjeneste skal ligeledes ske efter underretning af udvalget.

Stk. 6. Forud for offentliggørelsen af den årlige redegørelse, som Politiets Efterretningstjeneste afgiver om sin virksomhed, jf. § 2 i lov om Politiets Efterretningstjeneste, forelægger regeringen udvalget denne.

Stk. 7. Regeringens orientering af udvalget sker under hensyntagen til de særlige forhold, som gør sig gældende for efterretningsvirksomhed.

§ 2 a. Udpegning af medlemmerne af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, jf. § 16 i lov om Politiets Efterretningstjeneste, med undtagelse af formanden sker efter drøftelse med udvalget.

Stk. 2. Regeringen forelægger forud for offentliggørelsen udvalget de årlige redegørelser, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne afgiver om sin virksomhed, jf. § 22 i lov om Politiets Efterretningstjeneste og § 19 i lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Stk. 3. Regeringen underretter udvalget, hvis en henstilling fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne ikke følges.«

2. I § 3 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Udvalget kan afgive beretning til Folketinget om sin virksomhed, herunder om, hvilke emner der har været under behandling i udvalget. Beretningen kan offentliggøres.«

3. I § 4 indsættes som 3. pkt.:

»Regeringen underretter desuden udvalget om efterretningstjenesternes årlige budget.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov