Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af byggeloven og lov om bygnings- og boligregistrering

(Indførelse af mål for sagsbehandlingstiden for byggesager (servicemål), indførelse af en certificeringsordning for transportable konstruktioner, øget mulighed for indhentning af oplysninger i forhold til forebyggelse af ulykker i bygninger m.v. og udvidet registrering af varmeinstallationer m.v. i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, som ændret ved § 3 i lov nr. 389 af 2. maj 2012 og § 3 i lov nr. 577 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke transportable konstruktioner der er omfattet af loven.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

2. Efter § 15 indsættes:

»Kapitel 3 A

Certificeringsordning for transportable konstruktioner

§ 15 A. Transportable konstruktioner omfattet af loven i henhold til § 2, stk. 3, eller i henhold til regler fastsat i medfør af § 2, stk. 4, kan blive omfattet af en certificeringsordning i stedet for kravet om byggetilladelse i henhold til § 16, stk. 1.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om en certificeringsordning for transportable konstruktioner, herunder at certificeringen udføres som akkrediteret certificering af et certificeringsorgan, der er akkrediteret til at certificere transportable konstruktioner i overensstemmelse med de af klima-, energi- og bygningsministeren fastsatte regler herom.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om klageadgang over de afgørelser, som de akkrediterede certificeringsorganer træffer i forbindelse med certificeringen af transportable konstruktioner, herunder om, hvilke forhold der kan påklages, om tidsfrister for, hvornår en klage er rettidigt indgivet, og om, hvilken myndighed, institution, virksomhed el.lign. der er klagemyndighed, eller regler om, at klageadgangen afskæres.«

3. I § 18 B, stk. 2, ændres »dokumenter med oplysninger« til: »oplysninger«, og »dokumenterne« ændres til: »oplysningerne«.

4. I § 18 B indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan endvidere fremsætte krav om at få udleveret oplysninger om, hvorvidt der i anden bebyggelse er anvendt samme type konstruktioner, materialer, installationer m.v., som har været anvendt i en bebyggelse, hvor der er sket en alvorlig ulykke, jf. stk. 1, og som har været medvirkende årsag til ulykken. Kravet fremsættes over for fysiske eller juridiske personer, der er eller må antages at være i besiddelse af oplysningerne, herunder ejeren af bebyggelsen, hvori ulykken er sket, producenter, importører og forhandlere m.v. Hvis kravet ikke efterkommes, kan klima-, energi- og bygningsministeren meddele den pågældende påbud om at udlevere oplysningerne inden for en i påbuddet fastsat frist.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

5. I § 21 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte mål for sagsbehandlingstiden efter denne lov, og at disse mål skal offentliggøres. Klima-, energi- og bygningsministeren kan desuden fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal indberette de fastsatte mål for sagsbehandlingstiden til klima-, energi- og bygningsministeren.«

6. I § 23, stk. 1, indsættes efter »i henhold til denne lov«: »eller regler fastsat i medfør heraf«.

7. I § 23, stk. 1, ændres »og § 18 A, stk. 4.« til: »§ 18 A, stk. 4, og § 25 D, stk. 2.«

8. § 28, stk. 1, affattes således:

»Gebyrer for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til loven skal opkræves efter tidsforbrug. Undtaget fra dette krav er dog mindre bygninger, herunder carporte, garager, udhuse, drivhuse m.v. og tilbygninger hertil. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af gebyrer for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven.«

9. I § 28, stk. 2, 1. pkt., ændres »bygningsreglementet« til: »regler fastsat i medfør af denne lov«.

10. I § 28 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om mulighed for at klage over virksomhedernes afgørelser, jf. stk. 2, herunder regler om, at klageadgangen begrænses til retlige spørgsmål, og at klageadgangen til ministeren afskæres, og regler om tidsfrister for, hvornår en klage er rettidigt indgivet.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

11. I § 28, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »der iværksættes«: »efter regler fastsat«.

12. I § 29, stk. 1, ændres »§ 28, stk. 1 og 3« til: »§ 28, stk. 1 og 4«.

13. I § 30, stk. 1, litra f, ændres »§ 18 B, stk. 2« til: »§ 18 B, stk. 2 og 3«, og »dokumenter« ændres til: »oplysninger«.

14. I § 30, stk. 1, litra g, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

15. I § 30, stk. 1, litra h, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

16. Efter § 30 B indsættes:

»§ 30 C. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten inden for lovens område.«

17. § 31, stk. 1, 2.-4. pkt., affattes således:

»Klima, energi- og bygningsministeren kan herunder udpege en eller flere virksomheder til i henhold til forordningen at udstede europæiske tekniske vurderinger. Alle omkostninger i forbindelse med ansøgning om europæisk teknisk vurdering afholdes af ansøgeren. En virksomheds afgørelser efter 2. pkt. kan ikke påklages til klima-, energi- og bygningsministeren.«

18. I § 31, stk. 2, ændres »el, gas, vand og varme« til: »el, gas, vand, varme og køling«.

19. § 31, stk. 3-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bemyndige Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond til at udpege, vurdere, notificere og overvåge godkendelses-, kontrol-, certificerings- eller prøvningsorganer i henhold til de i stk. 1 nævnte forordninger og direktiver. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond kan kræve betaling for disse opgaver efter regler, der fastsættes af klima-, energi- og bygningsministeren. De afgørelser, som Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond træffer efter 1. og 2. pkt., kan ikke påklages til en administrativ myndighed.«

§ 2

I lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af 8. februar 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 389 af 2. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, ændres »forbrug« til: »energiforbrug og installationer«.

2. I § 4, stk. 5, indsættes efter »energiforbrug«: »og installationer«.

3. I § 5, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan endvidere videregive personhenførbare oplysninger om energiforbrug fra Bygnings- og Boligregistret til forskningsbrug.«

4. § 9 a, stk. 6, ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 8, træder i kraft den 1. januar 2015.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Martin Lidegaard