Links til EU direktiver, jf. note 1
32011L0092
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven1)

(Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 276 af 27. marts 2012, § 1 i lov nr. 576 af 18. juni 2012 og § 1 i lov nr. 1390 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011, EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 55, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 328, side 28, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368.«

2. § 1, stk. 3, og § 4, stk. 2, ophæves.

3. Overskriften før § 6 affattes således:

»Værditab på beboelsesejendomme ved opstilling af vindmøller«

4. §§ 6-17 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 6. Den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller og tilknyttede lysmarkeringsmaster forårsager et værditab på en beboelsesejendom, skal betale herfor, jf. dog stk. 3 og 4. Har ejeren af beboelsesejendommen medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde.

Stk. 2. Ved en beboelsesejendom forstås fast ejendom, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, herunder udendørsarealer, som anvendes som en naturlig del af beboelsen. Taksationsmyndigheden, jf. § 7, tager stilling til, i hvilket omfang der er tale om en beboelsesejendom.

Stk. 3. Stk. 1 omfatter ikke vindmøller på under 25 m og havvindmøller, der etableres efter udbud i et område, som er udpeget til store havvindmølleparker, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, og § 23.

Stk. 4. Krav på betaling efter stk. 1 bortfalder, hvis værditabet udgør 1 pct. eller derunder af beboelsesejendommens værdi.

Stk. 5. Krav efter stk. 1 forfalder til betaling ved opstilling af vindmøllens tårn. Opstilles flere vindmøller omfattet af samme projekt, jf. § 9, stk. 1, forfalder kravet ved opstilling af det første mølletårn i projektet.

§ 7. Taksationsmyndigheden træffer afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel vurdering heraf. Opstilleren og ejeren af beboelsesejendommen kan dog i stedet indgå aftale om beløbets størrelse, jf. § 9, stk. 7.

Stk. 2. Taksationsmyndigheden kan pålægge opstilleren at fremskaffe de nødvendige visualiseringer og skyggekast- og støjberegninger til brug for vurderingen efter stk. 1.

Stk. 3. Ved opstilling af vindmøller i et område, der i en VVM-tilladelse er godkendt til opstilling af prototypevindmøller, skal taksationsmyndigheden i sin vurdering lægge til grund, at der opstilles det maksimale antal vindmøller af de maksimale dimensioner, som VVM-tilladelsen for området giver mulighed for. Dette skal endvidere fremgå af annoncering m.v. efter § 9. Opstilling af nye vindmøller eller ændringer af eksisterende vindmøller inden for samme område giver kun mulighed for at pålægge opstilleren yderligere værditabsbetaling, såfremt ændringerne sker på baggrund af ny VVM-tilladelse. Tilsvarende gælder ved vurdering af værditab for prototypehavvindmøller, dog således, at det er etableringstilladelsen efter § 25, som fastsætter rammerne for opstillingen af vindmøller.

Stk. 4. Taksationsmyndigheden består af 1 formand, der opfylder betingelserne for at kunne udnævnes som dommer, og 1 sagkyndig i vurdering af værdien af beboelsesejendomme. I tilfælde af uenighed er formandens stemme afgørende. Den sagkyndige kan i disse tilfælde anmode om, at dennes vurdering af ejendommens værditab fremgår af afgørelsen. Klima-, energi- og bygningsministeren beskikker et antal taksationsformænd og sagkyndige.

Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om taksationsmyndighedens virksomhed og honorering.

§ 8. Energinet.dk yder efter klima-, energi- og bygningsministerens bestemmelse sekretariatsbistand til taksationsmyndigheden.

Stk. 2. Energinet.dk giver vindmølleopstillere, ejere af beboelsesejendomme og andre vejledning om værditabsordningen, herunder om fremgangsmåden og det materiale, som skal anvendes til orientering af ejere, og om muligheden for at opnå betaling for værditab, jf. §§ 9 og 10.

§ 9. Den, der ønsker at opstille vindmøller, som kræver VVM-tillladelse efter lov om planlægning, skal i høringsperioden og inden 4 uger før udløbet af høringsfristen for det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse afholde et offentligt møde. På mødet redegør opstilleren for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme, og Energinet.dk redegør for værditabs- og køberetsordningerne, jf. også § 13, stk. 6. For møller, der ikke kræver VVM-tilladelse, afholdes det offentlige møde, inden 4 uger efter at kommunen har offentliggjort afgørelse om, at VVM-tilladelse ikke er påkrævet. For havvindmøller afholdes det offentlige møde på en lokalitet, som Energinet.dk anviser, og senest 8 uger efter udstedelse af etableringstilladelse efter § 25. Tid og sted for møderne aftales med Energinet.dk.

Stk. 2. Mødet indkaldes med rimeligt varsel gennem annoncering i lokale aviser. Indkaldelsen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af stk. 3-6, og oplysninger om køberetsordningen. Opstilleren skal samtidig med annonceringen med brev give individuel og skriftlig meddelelse om tidspunktet for afholdelse af det offentlige møde og om fristen for anmeldelse af krav m.v., jf. stk. 4 og § 10, til ejere af bygninger, som helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til seks gange møllehøjden fra den eller de planlagte vindmølleplaceringer. Meddelelsen skal sendes til ejerens bopælsadresse i CPR. Energinet.dk indhenter adresseoplysninger på ejere af bygninger, der helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til seks gange møllehøjden og registreret i BBR, og videregiver disse til opstilleren. Kommunen giver efter anmodning Energinet.dk registeradgang hertil i nødvendigt omfang. Energinet.dk videregiver dog ikke beskyttede adresseoplysninger fra CPR, medmindre den pågældende giver samtykke hertil. Opstilleren afholder Energinet.dk’s udgifter hertil.

Stk. 3. Energinet.dk skal godkende annonceringens og den skriftlige meddelelses form og indhold og tidsfristen for indkaldelsen, inden annonceringen iværksættes og den skriftlige meddelelse udsendes. Energinet.dk skal tillige godkende det orienteringsmateriale om køberets- og værditabsordningen, som skal anvendes på mødet, og kan pålægge opstilleren at udarbejde yderligere materiale, herunder visualiseringer, hvis dette skønnes nødvendigt. Af orienteringsmaterialet skal fremgå, hvilke bygninger der er beliggende i en afstand af op til seks gange højden fra den eller de planlagte vindmølleplaceringer, jf. stk. 5.

Stk. 4. Ejere, der vurderer, at en vindmølleopstilling påfører deres beboelsesejendom et værditab, skal anmelde et krav på betaling herfor til Energinet.dk inden 8 uger efter afholdelse af mødet, jf. stk. 1. Er reglerne om orientering m.v. i stk. 2 og 3 ikke opfyldt, løber anmeldelsesfristen dog først fra det tidspunkt, hvor kravene i disse regler er opfyldt.

Stk. 5. Ejere betaler ikke sagsomkostninger for behandling af krav efter stk. 4 for værditab på beboelsesejendomme, som helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til seks gange højden fra den eller de planlagte vindmølleplaceringer. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste vindmølle. Andre ejere betaler samtidig med anmeldelsen af krav efter stk. 4 et gebyr på 4.000 kr. pr. ejendom. Gebyret, der indbetales til Energinet.dk, tilbagebetales, såfremt der aftales eller tilkendes værditabsbetaling.

Stk. 6. Overskrides fristen i stk. 4, eller indbetales gebyr efter stk. 5 ikke senest efter påkrav, er opstilleren ikke forpligtet til at betale for værditab efter denne lov, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, jf. § 10.

Stk. 7. Indgår opstilleren og ejeren aftale om værditabets størrelse, kan spørgsmål herom ikke indbringes for taksationsmyndigheden. Har Energinet.dk ikke inden 4 uger efter fremsættelse af et krav modtaget underretning om en aftale, anmoder Energinet.dk taksationsmyndigheden om snarest muligt at træffe afgørelse vedrørende værditabet.

§ 10. Ejere, som ikke har anmeldt krav inden udløbet af fristen angivet i § 9, stk. 4, kan, såfremt særlige omstændigheder taler herfor, inden 6 uger efter møllens tilslutning til det kollektive elforsyningsnet anmode taksationsmyndigheden om tilladelse til at anmelde krav om betaling for værditab. Gives tilladelse, behandles kravet som angivet i § 9, stk. 7, 2. pkt.

Stk. 2. Kravet på værditabsbetaling indsendes til Energinet.dk, senest 14 dage efter at ejeren har modtaget tilladelsen efter stk. 1. Såfremt ejeren skal indbetale gebyr for anmeldelse af kravet, jf. § 9, stk. 5, skal dette indbetales samtidig med anmeldelse af kravet om betaling for værditab. Indbetales gebyr ikke senest efter påkrav, er opstilleren ikke forpligtet til at betale for værditab efter denne lov.

Stk. 3. Har opstilling af vindmøllen ikke fundet sted inden for 3 år efter afholdelse af det offentlige orienteringsmøde, jf. § 9, stk. 1, kan en ejer af en beboelsesejendom eller en opstiller anmode taksationsmyndigheden om at foretage en ny vurdering af værditabets størrelse på baggrund af forholdene på opstillingstidspunktet. § 9, stk. 5 og 6, finder tilsvarende anvendelse.

§ 11. I sager, hvor taksationsmyndigheden tilkender værditabsbetaling, afholder opstilleren sagsomkostningerne til taksationsmyndigheden og dennes sekretariat.

Stk. 2. I sager, hvor der ikke tilkendes værditabsbetaling, anvendes indbetalte gebyrer efter § 9, stk. 5, og § 10, stk. 2, til dækning af taksationsmyndighedens og sekretariatets omkostninger. Øvrige sagsomkostninger afholdes af Energinet.dk.

§ 12. Taksationsmyndighedens afgørelse og Energinet.dk’s afgørelse efter § 9, stk. 3, kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.

Stk. 2. Taksationsmyndighedens afgørelse kan af ejeren eller af opstilleren indbringes for domstolene som et søgsmål mellem disse. Har opstilleren betalt for værditab i overensstemmelse med taksationsmyndighedens afgørelse, eller er der tale om søgsmål om processuelle spørgsmål, herunder afvisning af anmeldelse, afslag på dispensation, genoptagelse el.lign., skal indbringelse for domstolene dog ske inden 3 måneder fra henholdsvis betalingstidspunktet eller taksationsmyndighedens afgørelse. Taksationsmyndighedens afgørelse om processuelle spørgsmål indbringes for domstolene som et søgsmål mod taksationsmyndigheden.

Stk. 3. Sager om betaling for værditab kan først indbringes for domstolene, når taksationsmyndighedens afgørelse foreligger.

Køberet til vindmølleandele for lokale borgere

§ 13. Den, der opstiller en eller flere vindmøller på mindst 25 m, skal udbyde mindst 20 pct. af ejerandelene heri til de personer, som efter § 15 er berettiget til at afgive købstilbud.

Stk. 2. Pligten til at udbyde ejerandele efter stk. 1 gælder ikke for vindmøller, som

1) etableres efter udbud i et område, som er udpeget til store havvindmølleparker, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, og § 23,

2) indgår i en havvindmøllepark, der etableres mere end 16 km fra kystlinjen på enten søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone,

3) er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af § 41,

4) er prototypecertificeret efter regler fastsat af klima-, energi- og bygningsministeren eller

5) efter klima-, energi- og bygningsministerens afgørelse må betegnes som prototypemøller, hvis der ikke er fastsat regler om certificering, jf. nr. 4.

Stk. 3. Udbuddet af ejerandelene efter stk. 1 sker i det samlede vindmølleprojekt. En opstiller af vindmøller på land kan dog vælge i stedet at udbyde ejerandelene i vindmøller, som mindst udgør 20 pct. af det samlede vindmølleprojekt.

Stk. 4. Ved beregningen i stk. 3 anvendes vindmølleprojektets samlede beregnede gennemsnitlige elproduktion i en 20-årig periode.

Stk. 5. Vindmøller, der er omfattet af udbudspligten efter stk. 1, skal drives i en selvstændig juridisk enhed. Hvis vindmøllen opstilles på søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone, må der ikke være personlig hæftelse knyttet til de udbudte andele. Hvis vindmøllen skal drives i en virksomhed med personlig hæftelse, skal det fremgå af virksomhedens vedtægter, i hvilket omfang virksomheden kan stifte gæld. Hvis vindmøllen skal drives i et aktieselskab, skal det endvidere fremgå af selskabets vedtægter, at aktierne ikke er omsætningspapirer.

Stk. 6. Udbud af vindmøller på land kan tidligst finde sted, efter at vindmølleopstilleren har sikret sig, at vindmøllerne lovligt kan opføres efter byggeloven og regler udstedt i medfør heraf, og skal ske inden nettilslutning af vindmøllerne. Udbud af havvindmøller kan tidligst finde sted, efter at projektet har fået etableringtilladelse efter § 25, og skal ske inden nettilslutning af vindmøllerne. Inden udbuddet afholdes, skal Energinet.dk orientere om udbuddet på det i § 9, stk. 1 og 2, nævnte møde om værditab, hvor også opstilleren deltager.

Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at opstilleren skal deltage i og orientere om udbuddet på andre møder. Energinet.dk skal godkende orienteringsmaterialet.

Stk. 8. Energinet.dk godkender, at udbudsmateriale er udarbejdet og udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med stk. 1-7, §§ 14 og 15 og § 17, stk. 1, og regler fastsat i medfør heraf. Afgørelser, som Energinet.dk træffer inden udløbet af perioden, som er nævnt i § 15, stk. 7, kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.

§ 14. Vindmølleopstilleren skal udarbejde et udbudsmateriale, som skal beskrive projektet og mindst indeholde følgende oplysninger:

1) Virksomhedens vedtægter.

2) Et specificeret anlægs- og driftsbudget.

3) Finansiering.

4) Hæftelsens omfang pr. andel.

5) Antal og pris på de udbudte ejerandele.

6) Frister og betingelser for afgivelse af købstilbud.

7) Ansvarserklæring med oplysninger om de ansvarlige for udbudsmaterialet, jf. stk. 2.

8) Energinet.dk’s afgørelse, jf. § 13, stk. 8.

Stk. 2. De ansvarlige for udbudsmaterialet skal erklære, at oplysningerne i udbudsmaterialet dem bekendt er rigtige, og at udbudsmaterialet efter deres overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for fornødne for, at købsberettigede og deres rådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over en eventuel garant og over de rettigheder, der er knyttet til de andele, der udbydes. Er udbuddet omfattet af lov om værdipapirhandel m.v., kan erklæringen efter 1. pkt. i stedet afgives efter prospektreglerne.

Stk. 3. I det i stk. 1 nævnte udbudsmateriale skal de oplysninger, som fremgår af stk. 1, nr. 4-6, særlig fremhæves. Hvis vindmøllen skal drives i en virksomhed med personlig hæftelse, skal det tillige fremhæves, i hvilket omfang vedtægterne giver mulighed for at stifte gæld.

Stk. 4. Provenuet fra udbuddet skal dække en forholdsmæssig andel af opstillerens omkostninger til projektet, således at opstilleren og køberen indskyder samme beløb pr. ejerandel. Hvis opstilleren vælger at udbyde ejerandele i vindmøller på land, som mindst udgør 20 pct. af det samlede vindmølleprojekt, jf. § 13, stk. 3, 2. pkt., må prisen på ejerandelene ikke være højere, end hvis opstilleren havde valgt at udbyde ejerandelene i det samlede vindmølleprojekt. Ejerandelene udbydes til en pris beregnet ud fra en produktion på 1.000 kWh pr. år pr. andel, jf. dog stk. 6. Opstilleren kan ikke fastsætte krav om køb af et bestemt antal ejerandele.

Stk. 5. Udbudsmaterialet skal ledsages af en erklæring fra en statsautoriseret revisor om,

1) at projektet opfylder betingelserne i § 13, stk. 5,

2) at omfanget af hæftelsen pr. andel er oplyst, jf. stk. 1,

3) at prisen på ejerandelene er fastsat som angivet i stk. 4 eller som angivet i modellen efter stk. 6,

4) at andele afsat gennem udbuddet ikke stilles dårligere end andre andele i virksomheden, jf. § 17, stk. 1, og

5) økonomiske forhold i øvrigt.

Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan tillade, at ejerandele udbydes efter en anden model end den, som er angivet i stk. 4, 3. pkt.

Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til udbudsmaterialet, herunder om beregning og dokumentation for omkostninger og indtægter og om afgivelse af revisorerklæring.

§ 14 a. Energinet.dk vejleder vindmølleopstilleren, købsberettigede og andre interesserede om køberetsordningen.

Stk. 2. Energinet.dk opretter og driver en hjemmeside, som bl.a. oplyser om de konkrete udbud.

§ 15. Enhver person over 18 år, jf. dog stk. 3, som er bopælsregistreret i CPR på en adresse, der ligger højest 4,5 km fra opstillingsstedet i den periode, hvor udbuddet afholdes, er berettiget til at afgive købstilbud. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle.

Stk. 2. Berettiget til at afgive købstilbud er endvidere enhver person over 18 år, jf. dog stk. 3, som er bopælsregistreret i CPR på en adresse i den kommune, hvori vindmøllen opstilles, i den periode, hvor udbuddet afholdes. Ved havvindmøller etableret uden for udbud og havvindmøller etableret efter udbud i et område, som er udpeget til kystnære havvindmølleparker, skal bopælsregistreringen efter 1. pkt. være i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle.

Stk. 3. Personer, som direkte eller indirekte ejer andele i hele eller dele af vindmølleprojektet, er ikke berettiget til at afgive købstilbud efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Enhver person omfattet af stk. 1 har fortrinsret til køb af op til 50 andele. Personkredsen i stk. 2 kan kun købe andele, efter at fortrinsretten efter 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 5. Udbud af ejerandele til de købsberettigede skal som minimum ske ved tydelig annoncering i enten mindst to lokale aviser eller en lokal og en regional avis i de købsberettigedes områder. Annoncen, hvori udbuddet sker, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Antal og pris på de ejerandele, der skal udbydes.

2) Selskabsform og omfanget af hæftelsen pr. andel.

3) Frister og betingelser for afgivelse af købstilbud.

4) Tid og sted for afholdelse af møde om udbuddet.

5) Hvor købsberettigede skal henvende sig for at få tilsendt eller udleveret udbudsmaterialet.

6) En henvisning til den i § 14 a, stk. 2, nævnte hjemmeside.

Stk. 6. Tidligst 2 uger efter indsættelsen af annoncen, jf. stk. 5, og senest 4 uger inden fristen for afgivelse af købstilbud skal der efter aftale med Energinet.dk afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for udbuddet. For havvindmøller anviser Energinet.dk lokaliteten.

Stk. 7. Fristen for at afgive købstilbud skal mindst være 8 uger fra det tidspunkt, udbuddet annonceres. Forlænges fristen, efter at annonceringen i stk. 5 er sket, skal forlængelsen annonceres på samme måde som den oprindelige annoncering.

Stk. 8. Energinet.dk kan dispensere fra kravet i stk. 5 om annoncering i mindst to lokale aviser eller en lokal og en regional avis, såfremt der foreligger særlige grunde. Dispensationen kan være ledsaget af vilkår om anden annoncering. Energinet.dk’s afgørelse kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.

§ 15 a. Opstilleren er forpligtet til at afslutte udbuddet ved accept af købstilbud fra købsberettigede personer.

Stk. 2. Hvis de indkomne bud ved budfristens udløb overstiger antallet af udbudte ejerandele og der er tvivl om, hvorvidt en person er købsberettiget efter § 15, foretages en beregning efter § 16. I beregningen indgår de købstilbud, hvorom der er tvivl. Opstilleren reserverer de ejerandele, hvorom der er tvivl, indtil det er afklaret, om personen er købsberettiget. Er personen købsberettiget, accepteres købstilbuddet. Er personen ikke købsberettiget, tilbyder opstilleren de reserverede andele til de købsberettigede personer, som har afgivet købstilbud, som ikke er blevet accepteret efter fordelingen i § 16. Fordelingen af de reserverede andele, som i øvrigt sker efter købstilbuddenes størrelse og § 16, forudsætter, at de købsberettigede personer helt eller delvis ønsker at opretholde deres købstilbud.

Stk. 3. Energinet.dk kan give opstilleren påbud om accept af købstilbud fra købsberettigede personer.

§ 16. Overstiger de indkomne bud ved budfristens udløb antallet af udbudte ejerandele, imødekommes først alle, der har afgivet bud inden for fortrinsretten i § 15, stk. 4, med op til 50 ejerandele hver. Hvis der er afgivet flere bud inden for fortrinsretten, end der er udbudte ejerandele, anvendes fordelingsprincippet i stk. 2. Fordelingsprincippet i stk. 2 anvendes tillige på den del af buddene fra personer omfattet af fortrinsretten, som overstiger 50 ejerandele, og på bud fra personer, som ikke er omfattet af fortrinsretten.

Stk. 2. Andelene fordeles således, at først imødekommes alle, der har afgivet bud på mindst én ejerandel, med en ejerandel. Herefter imødekommes alle, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes. De andele, der herefter ikke kan fordeles efter det beskrevne princip, fordeles efter lodtrækning, som foretages af Energinet.dk.

Stk. 3. Vindmølleopstilleren kan frit råde over ejerandele, som ikke afsættes gennem udbuddet.

§ 17. Ejerandele afsat gennem udbuddet, jf. § 13, må ikke stilles dårligere end andre andele i virksomheden og kan ikke tvangsindløses.

Stk. 2. Den virksomhed, som ejer en eller flere vindmøller, hvori der er afsat andele gennem udbuddet, jf. § 13, kan kun overdrage vindmøllerne efter forudgående godkendelse fra klima-, energi- og bygningsministeren. En sådan godkendelse vil alene kunne gives under særlige omstændigheder.«

5. § 13 affattes således:

»§ 13. Den, der opstiller en eller flere vindmøller på mindst 25 m, skal udbyde mindst 20 pct. af ejerandelene heri til de personer, som efter § 15 er berettiget til at afgive købstilbud.

Stk. 2. Pligten til at udbyde ejerandele efter stk. 1 gælder ikke for vindmøller, som

1) etableres efter udbud i et område, som er udpeget til store havvindmølleparker, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, og § 23,

2) indgår i en havvindmøllepark, der etableres mere end 16 km fra kystlinjen på enten søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone,

3) indgår i forsøgsprojekter omfattet af § 35 b,

4) er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af § 41,

5) er prototypecertificeret efter regler fastsat af klima-, energi- og bygningsministeren eller

6) efter klima-, energi- og bygningsministerens afgørelse må betegnes som prototypemøller, hvis der ikke er fastsat regler om certificering, jf. nr. 5.

Stk. 3. Udbuddet af ejerandelene efter stk. 1 sker i det samlede vindmølleprojekt. En opstiller af vindmøller på land kan dog vælge i stedet at udbyde ejerandelene i vindmøller, som mindst udgør 20 pct. af det samlede vindmølleprojekt.

Stk. 4. Ved beregningen i stk. 3 anvendes vindmølleprojektets samlede beregnede gennemsnitlige elproduktion i en 20-årig periode.

Stk. 5. Vindmøller, der er omfattet af udbudspligten efter stk. 1, skal drives i en selvstændig juridisk enhed. Hvis vindmøllen opstilles på søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone, må der ikke være personlig hæftelse knyttet til de udbudte andele. Hvis vindmøllen skal drives i en virksomhed med personlig hæftelse, skal det fremgå af virksomhedens vedtægter, i hvilket omfang virksomheden kan stifte gæld. Hvis vindmøllen skal drives i et aktieselskab, skal det endvidere fremgå af selskabets vedtægter, at aktierne ikke er omsætningspapirer.

Stk. 6. Udbud af vindmøller på land kan tidligst finde sted, efter at vindmølleopstilleren har sikret sig, at vindmøllerne lovligt kan opføres efter byggeloven og regler udstedt i medfør heraf, og skal ske inden nettilslutning af vindmøllerne. Udbud af havvindmøller kan tidligst finde sted, efter at projektet har fået etableringtilladelse efter § 25, og skal ske inden nettilslutning af vindmøllerne. Inden udbuddet afholdes, skal Energinet.dk orientere om udbuddet på det i § 9, stk. 1 og 2, nævnte møde om værditab, hvor også opstilleren deltager.

Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at opstilleren skal deltage i og orientere om udbuddet på andre møder. Energinet.dk skal godkende orienteringsmaterialet.

Stk. 8. Energinet.dk godkender, at udbudsmateriale er udarbejdet og udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med stk. 1-7, §§ 14 og 15 og § 17, stk. 1, og regler fastsat i medfør heraf. Afgørelser, som Energinet.dk træffer inden udløbet af perioden, som er nævnt i § 15, stk. 7, kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.«

6. § 21, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) Flertallet af vindmøllelavets eller initiativgruppens deltagere er bopælsregistreret i CPR på en adresse i den kommune, hvor møllen eller møllerne planlægges opstillet, eller uden for kommunen i en afstand af højest 4,5 km fra det sted, hvor møllen eller møllerne planlægges opstillet. Ved havvindmøller etableret uden for udbud skal bopælsregistreringen efter 1. pkt. være i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle.«

7. § 22, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan udpege områder, hvortil der ikke allerede er meddelt tilladelse, som reserveres til statslige udbud af arealer til:

1) Store havvindmølleparker.

2) Kystnære havvindmølleparker.«

8. I § 22, stk. 6, udgår », begrundet i, at staten selv har behov for at råde over et areal«.

9. § 22, stk. 10, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 10. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, hvornår udnyttelse af energi kan være relevant, herunder fastsætte en mindsteafstand fra kysten, jf. stk. 7.

Stk. 11. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om forhold omfattet af stk. 8.«

10. § 22 a ophæves.

11. § 23, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at Energinet.dk i nærmere angivet omfang gennemfører forundersøgelser vedrørende arealer, som er reserveret efter § 22, stk. 3. Resultaterne af forundersøgelserne gøres offentligt tilgængelige. Hvis der gives etableringstilladelse efter § 25 til havvindmøller i det område, forundersøgelserne vedrører, afholder modtageren af etableringstilladelsen Energinet.dk’s omkostninger ved forundersøgelserne.«

12. § 23, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Ved ansøgning uden for udbud kan klima-, energi- og bygningsministeren give tilladelse til forundersøgelser til områder, hvor udnyttelse af energi vurderes relevant, jf. § 22, og ansøgeren skønnes at have den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at gennemføre forundersøgelserne.«

13. I § 26, stk. 1, ændres »Tilladelse til etablering af anlæg efter § 25,« til: »Tilladelser efter § 25 til etablering af anlæg, ændring eller udvidelse af anlæg, som allerede er godkendt, udført eller ved at blive udført, og«.

14. I § 26, stk. 5, ændres »en tilladelse til at etablere et elproduktionsanlæg, jf. § 25« til: »tilladelse efter § 25«.

15. I § 29, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Tilladelsen kan i særlige tilfælde gives for et kortere tidsrum.«

16. I § 31, stk. 1, indsættes efter »§ 23«: »i et område, som er udpeget til store havvindmølleparker, jf. § 22, stk. 3, nr. 1«.

17. I § 31, stk. 4, ændres »havvindmølleparken« til: »en havvindmøllepark etableret efter udbud«.

18. I § 31, stk. 5, udgår », jf. i øvrigt § 32, stk. 4«.

19. § 32 ophæves.

20. I § 33, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Klima-, energi- og bygningsministeren kan endvidere fastsætte regler om tilbagekaldelse af godkendelser udstedt efter regler fastsat i medfør af 1. pkt.«

21. I § 35, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »ydes,«: »og eventuelt ekstra pristillæg efter § 37 a«.

22. I § 35, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 37, stk. 4 og 5« til: »§ 37, stk. 4 og 6«.

23. I § 35, stk. 3, indsættes efter »positiv«: »og der ikke ydes pristillæg, jf. § 37, stk. 5«.

24. Efter § 35 indsættes i kapitel 6 efter overskriften før § 36:

»§ 35 a. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på vindmøller nettilsluttet den 1. januar 2014 eller senere bortset fra vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. § 41, og havvindmøller omfattet af §§ 35 b og 37.

Stk. 2. Der ydes pristillæg til vindmøller omfattet af stk. 1 for summen af en elproduktion i 6.600 timer med vindmøllens installerede effekt (fuldlasttimer) og en elproduktion på 5,6 MWh pr. kvadratmeter rotorareal. Pristillægget ydes fra tidspunktet for nettilslutning.

Stk. 3. Pristillægget efter stk. 2 udgør 25 øre pr. kWh, dog således at pristillægget og den efter § 51, stk. 2, nr. 2, fastsatte markedspris tilsammen ikke overstiger 58 øre pr. kWh.

Stk. 4. Der ydes en godtgørelse på 2,3 øre pr. kWh for balanceringsomkostninger til elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1.

§ 35 b. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på havvindmøller, som indgår i forsøgsprojekter på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter ansøgning yde pristillæg efter stk. 3-5 til havvindmøller, som indgår i forsøgsprojekter, som efter klima-, energi- og bygningsministerens vurdering har fornøden udviklingshøjde, maksimalt består af otte møller og har behov for yderligere støtte for at blive realiseret. Tilsagn om pristillæg kan alene gives indtil udgangen af 2019 og inden for en pulje, som svarer til en samlet effekt på 50 MW.

Stk. 3. Der ydes pristillæg til havvindmøller, som har fået tilsagn efter stk. 2, for summen af en elproduktion i 15.000 timer med vindmøllens installerede effekt (fuldlasttimer) og en elproduktion på 12,7 MWh pr. kvadratmeter rotorareal. Pristillægget ydes fra tidspunktet for nettilslutning.

Stk. 4. Pristillægget efter stk. 3 fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 70 øre pr. kWh.

Stk. 5. Der ydes ikke pristillæg efter stk. 3 og 4 i timer, hvor den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris ikke er positiv.

Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tildeling af pristillæg efter denne bestemmelse.«

25. § 36, stk. 1, affattes således:

»Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på vindmøller nettilsluttet i perioden fra og med den 21. februar 2008 til og med den 31. december 2013 bortset fra vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. § 41, og havvindmøller omfattet af §§ 35 b og 37.«

26. I § 37, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder dog højst i 300 timer pr. kalenderår.«

27. Efter § 37 indsættes:

»§ 37 a. Denne bestemmelse omhandler ekstra pristillæg til elektricitet produceret på vindmøller etableret efter udbud i et område, som er udpeget til kystnære havvindmølleparker, jf. § 22, stk. 3, nr. 2, og § 23.

Stk. 2. Der ydes et ekstra pristillæg på 1 øre pr. kWh, hvis andele ejet af lokale borgere og lokale virksomheder tilsammen udgør mindst 30 pct. af det samlede vindmølleprojekt.

Stk. 3. Ved beregningen af de 30 pct. kan en lokal borgers eller virksomheds ejerandele højst indgå med 5 procentpoint. Endvidere kan ejerandele hos virksomheder og fysiske personer, som er interesseforbundne, højst indgå i beregningen af de 30 pct. med 5 procentpoint. Som interesseforbundne anses følgende:

1) Virksomheder, som indgår i samme koncern, eller som er associerede.

2) Virksomheder, hvor den samme fysiske person eller samme kommune direkte eller indirekte har betydelig indflydelse i virksomhederne.

3) En fysisk person og de virksomheder, som denne person direkte eller indirekte har betydelig indflydelse i.

4) En fysisk person og dennes ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med ægte slægtskabsforhold.

Stk. 4. Ved lokal borger forstås enhver person over 18 år, som er bopælsregistreret i CPR på en adresse i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet. Ved lokal virksomhed forstås en virksomhed, som har en produktionsenhed i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet, og mindst en ansat i produktionsenheden. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle.

Stk. 5. Fysiske personer, som højst ejer 50 andele, og hvis andele medregnes ved beregningen af de 30 pct., vil fortsat kunne indgå i beregningen, selv om de efter nettilslutningen eller efter erhvervelsen, hvis denne sker efter nettilslutningen, ændrer bopælsregistrering i CPR og herefter ikke længere opfylder afstandskravet efter stk. 4. Fysiske personer, som ejer over 50 andele, og hvis andele medregnes ved beregningen af de 30 pct., vil fortsat kunne indgå i beregningen, selv om de mere end 1 år efter nettilslutningen eller mere end 1 år efter erhvervelsen, hvis denne sker efter nettilslutningen, ændrer bopælsregistrering i CPR og herefter ikke længere opfylder afstandskravet efter stk. 4.

Stk. 6. Det er en betingelse for at få udbetalt ekstra pristillæg, at det dokumenteres over for Energinet.dk, at omfanget af lokalt medejerskab udgør 30 pct. ved nettilslutningen og igen efterfølgende ved første årsdag for nettilslutningen og herefter hver anden årsdag for nettilslutningen. Dokumentationen sker ved afgivelse af en erklæring fra en statsautoriseret revisor, som bl.a. skal bero på erklæringer fra ejere af andele om, at de opfylder kravene i stk. 4 og 5. Hvis producenten ikke kan dokumentere, at omfanget af lokalt medejerskab udgør 30 pct. på årsdagen for nettilslutningen, bortfalder pristillægget fra årsdagen. Pristillægget kan dog generhverves fra det tidspunkt, producenten kan dokumentere, at omfanget af lokalt medejerskab igen udgør 30 pct. Pristillægget ydes i øvrigt i samme periode og på samme vilkår som det pristillæg, der er fastsat efter udbuddet.«

28. § 41 affattes således:

»§ 41. Denne bestemmelse omhandler elektricitet, som leveres til elforsyningsnettet fra en vindmølle med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, og som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation.

Stk. 2. Der ydes et pristillæg til vindmøller omfattet af stk. 1 nettilsluttet senest den 19. november 2012, som fastsættes således, at pristillægget og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh.

Stk. 3. Der ydes et pristillæg til vindmøller omfattet af stk. 1 nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, som fastsættes således, at pristillægget og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 250 øre pr. kWh for vindmøller med en installeret effekt på 10 kW eller derunder og tilsammen udgør 150 øre pr. kWh for vindmøller med en installeret effekt på over 10 kW. Pristillægget ydes i 20 år fra nettilslutningstidspunktet.«

29. I § 43, stk. 1 og 2, ændres »§§ 36-42« til: »§§ 35 a, 35 b, 36, 37, 37 a og 38-42«.

30. I § 51, stk. 1, § 53, stk. 1, og § 55, stk. 1, ændres »§§ 36-50« til: »§§ 35 a, 35 b, 36, 37, 37 a, 38-43, 43 a og 44-50«.

31. I § 51, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »af §§«: »35 b,«.

32. I § 51, stk. 4, indsættes efter »§§«: »35 b,«.

33. I § 53, stk. 2, ændres »§ 37« til: »§§ 37 og 37 a«.

34. I § 54, stk. 1, nr. 3, ændres »§§ 14 og 15, jf. § 13, stk. 4« til: »§ 13, stk. 1-7, §§ 14 og 15 og § 17, stk. 1, og regler udstedt i medfør heraf, jf. § 13, stk. 8«.

35. I § 54 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Energinet.dk kan tilbageholde udbetaling af pristillæg eller andre ydelser efter denne lov, hvis ikke påbud efter § 15 a, stk. 3, overholdes, eller hvis vindmøller overdrages uden godkendelse fra klima-, energi- og bygningsministeren efter § 17, stk. 2.«

36. I § 55, stk. 2, ændres »§§ 36-50« til: »§§ 35 a, 35 b, 36, 37, 37 a, 38-43, 43 a-43 e, 44-50 og 50 a«.

37. I § 56, stk. 1, indsættes efter »elektricitet«: »og anvendelse af biogas«, og »§§ 36-50« ændres til: »§§ 35 a, 35 b, 36, 37, 37 a, 38-43, 43 a-43 e, 44-50 og 50 a«.

38. I § 57, stk. 1, ændres »36-53« til: »35 a, 35 b, 36, 37, 37 a, 38-43, 43 a, 44-50, 51-53«.

39. I § 66, stk. 2, ændres »§§ 18-21 og § 54, stk. 2« til: »§ 13, stk. 8, § 15 a, stk. 3, §§ 18-21 og § 54, stk. 2 og 3«.

40. § 72, nr. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»1) undlader at udbyde ejerandele efter § 13, stk. 1,

2) iværksætter udbud af ejerandele uden at indhente godkendelse efter § 13, stk. 8,

3) undlader at afgive erklæring eller afgiver urigtig erklæring efter § 14, stk. 2,

4) overdrager vindmøller uden forudgående tilladelse efter § 17, stk. 2,

5) etablerer og driver anlæg efter §§ 22, 24, 25 og 29 uden tilladelse,

6) tilsidesætter vilkår i en godkendelse eller tilladelse efter de i nr. 2, 4 og 5 nævnte bestemmelser,«

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 7-9.

§ 2

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 576 af 18. juni 2012 og senest ved § 2 i lov nr. 1390 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, nr. 1, ændres »og 36-49« til: », 35 a, 35 b, 36, 37, 37 a, 38-43, 43 a og 44-49«.

2. I § 8 a, stk. 1, ændres »§§ 36-50« til: »§§ 35 a, 35 b, 36, 37, 37 a, 38-43, 43 a og 44-50«.

3. I § 9 ændres »§§ 36-49« til: »§§ 35 a, 35 b, 37, 37 a, 38-43, 43 a og 44-49«.

4. I § 51, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»For så vidt angår ministerens tilsyn med Energinet.dk’s og denne virksomheds helejede datterselskabers administrative opgaver vedrørende miljøvenlig elektricitet, jf. § 28, stk. 2, nr. 4, indgår også den klagesagsbehandling, som er forbundet med Energinet.dk’s og denne virksomheds helejede datterselskabers afgørelser efter regler fastsat i medfør af denne lov og lov om fremme af vedvarende energi.«

5. I § 51, stk. 2, indsættes efter »tilsynet«: », herunder klagesagsbehandlingen«.

6. § 54, stk. 8, 5. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Energinet.dk’s fastsættelse og udmeldelse af priser for forsyningspligtig el i områder, hvor den tidligere bevillingshaver har opnået bevilling uden udbud efter § 34 a, sker efter principperne i § 72, stk. 1-4, 6 og 7, med de nødvendige modifikationer. I områder, hvor den tidligere bevillingshaver har opnået bevilling ved udbud efter § 34 a, fastsætter og offentliggør Energinet.dk priser for forsyningspligtig el efter principperne i § 71 a, stk. 1-3, ved anvendelse af det tillæg, som den tidligere bevillingshaver har tilbudt ved udbuddet, med de nødvendige modifikationer.«

§ 3

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 405 af 22. april 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 1386 af 23. december 2012 og § 9 i lov nr. 494 af 21. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 8 P, stk. 5, nr. 2, ændres »§ 14, stk. 3,« til: »§ 14, stk. 4,«.

§ 4

I lov nr. 575 af 18. juni 2012 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Fremme af konkurrencen på elmarkedet m.v.) foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 3, ændres tre steder »1. april 2014« til: »1. oktober 2014«.

2. Efter § 4 indsættes:

Ȥ 5

Stk. 1. Nedenstående bestemmelser finder anvendelse indtil den 1. oktober 2014.

Stk. 2. På grundlag af Energinet.dk’s opgørelse over de kollektive elforsyningsvirksomheders omkostninger til offentlige forpligtelser og fordelingen af disse på elforbrugerne, jf. § 8, stk. 5, 2. pkt., i lov om elforsyning, opkræver netvirksomhederne beløb fra elforbrugerne til dækning af omkostningerne og indbetaler de opkrævede midler til Energinet.dk, som dækker de kollektive elforsyningsvirksomheders afholdte omkostninger til de offentlige forpligtelser. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af de nævnte opgaver og om samarbejde herom mellem de kollektive elvirksomheder.

Stk. 3. En netvirksomhed skal

1) varetage opgaver vedrørende betaling for offentlige forpligtelser ifølge § 8 i lov om elforsyning og regler fastsat i medfør af denne bestemmelse,

2) udføre informationsaktiviteter for at skabe størst mulig gennemsigtighed om markedsforholdene for alle forbrugergrupper,

3) sikre, at forbrugerne oplyses om mulighed for elbesparelser, og give den enkelte elforbruger årlige informationer om dennes elforbrug og

4) informere forbrugerne om deres rettigheder i relation til forsyningspligt.

Stk. 4. Netvirksomheden skal samarbejde med Energinet.dk ved udførelsen af de i stk. 3 nævnte opgaver.

Stk. 5. Netvirksomheden skal forsyne brugere af nettet med de nødvendige oplysninger om måling af elektricitet, der transporteres gennem virksomhedens net. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om måling af elektricitet og formidling af forbrugsdata i slutforbruget.

Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 3-5.

Stk. 7. Energinet.dk skal etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet og udførelsen af den opgave, som påhviler Energinet.dk i medfør af 1. pkt.

Stk. 8. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om netvirksomheders betaling af udgifter, som er forbundet med ministerens behandling og vurdering af virksomhedernes aktiviteter, der er nævnt i stk. 3, nr. 3.

Stk. 9. Undlader en netvirksomhed rettidigt at efterkomme et påbud meddelt af Energitilsynet efter § 85 c i lov om elforsyning om at give oplysninger i henhold til stk. 5, kan Energitilsynet som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder. Der er udpantningsret for de i 1. pkt. nævnte bøder.«

§ 5

I lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.), som ændret ved § 5 i lov nr. 1390 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 1-3, 17, 21, 23 og 25, og § 2, nr. 1, 3 og 4, ophæves.

2. § 5, stk. 3, ophæves.

§ 6

I lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 1 og 2, ophæves.

2. § 6, stk. 8 og 9, affattes således:

»Stk. 8. Ejere af elproduktionsanlæg kan ikke vælge pristillæg efter § 43 a, stk. 7, og § 44, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3 og 5, selv om elproduktionsanlægget er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, hvis de i stk. 7, nr. 1-3, anførte forhold er til stede.

Stk. 9. Ejere af elproduktionsanlæg, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, men inden ikrafttrædelsen af § 43 a, stk. 7, og § 44, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3 og 5, skal anmode om at modtage pristillæg fastsat efter § 47, stk. 4, nr. 1, senest 30 dage efter de nævnte bestemmelsers ikrafttræden.«

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juni 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 5, 21, 24, 25, 27-33 og 36-38, § 2, nr. 1-3, og §§ 5 og 6. Ministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelser eller dele heraf træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte, at § 1, nr. 28, får virkning forud for lovens ikrafttræden.

Stk. 4. §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, har virkning for vindmøller, for hvilke det offentlige møde nævnt i § 9 afholdes den 1. juli 2013 eller senere. Hvis det offentlige møde nævnt i § 9 er afholdt inden den 1. juli 2013, finder §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, anvendelse.

Stk. 5. § 13, stk. 2, nr. 4 og 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, og § 13, stk. 2, nr. 5 og 6, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, har virkning for vindmøller, der er nettilsluttet den 1. september 2013 eller senere. Forsøgsmøller, der er nettilsluttet inden den 1. september 2013, eller som opstilles på baggrund af en forundersøgelsestilladelse efter § 22 a i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, kan undtages efter § 13, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011.

Stk. 6. § 13, stk. 1, § 13, stk. 2, nr. 1-3, § 13, stk. 3-8, og §§ 14, 15 og 16 i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, § 13, stk. 1, § 13, stk. 2, nr. 1, 2 og 4, og § 13, stk. 3-8, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, og § 1, nr. 34, har virkning for udbud af ejerandele i vindmøller, der er annonceret den 15. juni 2013 eller senere. § 13, stk. 6, 3. pkt., finder dog ikke anvendelse, hvis mødet er afholdt inden den 15. juni 2013. Udbud af ejerandele i vindmøller, der er annonceret inden den 15. juni 2013, behandles efter §§ 13-16 og § 54, stk. 1. nr. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011.

Stk. 7. § 22 a i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, finder fortsat anvendelse på det projekt, hvortil der er givet forundersøgelsestilladelse efter bestemmelsen.

Stk. 8. Ansøgninger om forundersøgelsestilladelser, som klima-, energi- og bygningsministeren har modtaget inden den 15. juni 2013, behandles efter § 22 og § 23, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 276 af 27. marts 2012.

Stk. 9. Havvindmøller, som nettilsluttes den 1. januar 2014 eller senere på baggrund af udnyttelse af en forundersøgelsestilladelse, som klima-, energi- og bygningsministeren har modtaget ansøgning om inden den 15. juni 2013, er berettiget til pristillæg efter § 36 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, i stedet for § 35 a i lov om fremme af vedvarende energi som indsat ved denne lovs § 1, nr. 24.

Stk. 10. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter ansøgning træffe afgørelse om, at en vindmølleopstiller, der inden den 31. marts 2013 har modtaget de til opstilling af vindmøller på land nødvendige tilladelser efter den fysiske planlægning, men som på grund af forhold, der ikke kan tilregnes opstilleren, ikke opnår nettilslutning af vindmøllerne inden den 1. januar 2014, er berettiget til pristillæg efter § 36 i lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, i stedet for § 35 a i lov om fremme af vedvarende energi som indsat ved denne lovs § 1, nr. 24. Afgørelse herom kan kun træffes, såfremt vindmølleopstilleren senest den 1. juli 2013 har anmodet om nettilslutning og i fornødent omfang stillet sikkerhed herfor over for netvirksomheden.

Stk. 11. Der ydes pristillæg efter § 41, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 28, i stedet for § 41, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 28, til elektricitet fra vindmøller med en installeret effekt på 6 kW eller derunder, som er nettilsluttet i perioden fra den 20. november 2012 til og med den 31. december 2013, hvis

1) ejeren har indgået bindende aftale om køb af vindmøllen senest den 19. november 2012 og

2) netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget Energinet.dk’s stamdatablanket i udfyldt stand fra installatøren med henblik på registrering i et register oprettet efter § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning.

Stk. 12. Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg efter stk. 11. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Martin Lidegaard

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1.