Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Etablering, formål m.v.
Kapitel 2 Danpilots ledelse
Kapitel 3 Regnskabs- og revisionsmæssige forhold, investeringsbeslutninger, optagelse af lån og forsikring
Kapitel 4 Personalemæssige forhold
Kapitel 5 Tilsyn
Kapitel 6 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
Kapitel 7 Ændringer i anden lovgivning
Kapitel 8 Territorial gyldighed
Den fulde tekst

Lov om Danpilot

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Etablering, formål m.v.

§ 1. Danpilot etableres som en selvstændig offentlig virksomhed.

§ 2. Virksomhedens formål er at foretage lodsninger som bestemt i lodsloven. Virksomheden kan desuden levere ydelser, som er nævnt i lodslovens § 20, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Virksomheden kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder og indgå samarbejdsaftaler og lign. i Danmark og i udlandet.

Stk. 3. Virksomheden skal drives på forretningsmæssigt grundlag under overholdelse af formålet, der er nævnt i stk. 1.

§ 3. Virksomheden overtager det statslige lodsvæsens hidtidige virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed. Overtagelsen sker i regnskabs- og skattemæssig henseende med virkning fra den 1. januar 2013. Staten hæfter solidarisk med virksomheden for de forpligtelser, der bestod på tidspunktet for overtagelsen.

Stk. 2. Virksomhedens formue holdes adskilt fra statens formue, og virksomheden disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler m.v.

Stk. 3. Tinglysning og anden registrering af virksomhedens rettigheder efter stk. 1 kan ske på grundlag af denne lov og udløser ikke tinglysnings- og registreringsafgift.

§ 4. Erhvervs- og vækstministeren udøver i forhold til virksomheden de beføjelser, der efter selskabsloven og årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet erhvervs- og vækstministeren herved sidestilles med en eneaktionær.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter vedtægter for virksomheden.

Stk. 3. I virksomheden afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde.

§ 5. Selskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for virksomheden og virksomhedens eventuelle datterselskaber med de ændringer, der følger af denne lov.

Kapitel 2

Danpilots ledelse

§ 6. Virksomheden ledes af en bestyrelse og en direktion.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren udpeger 4 eller 5 medlemmer af bestyrelsen, herunder formand, næstformand og suppleanter for disse for en periode på højst 2 år. De pågældende kan genudpeges. Ministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de ministerudpegede personer.

Stk. 3. Medarbejderne vælger repræsentanter til bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have de fornødne kompetencer til at varetage virksomhedens formål, herunder den fornødne faglige, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt.

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter bestyrelseshonorarer.

§ 7. Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af virksomhedens daglige ledelse.

Kapitel 3

Regnskabs- og revisionsmæssige forhold, investeringsbeslutninger, optagelse af lån og forsikring

§ 8. Årsregnskabslovens regler for aktieselskaber om udarbejdelse og indsendelse af årsrapport m.v., herunder de bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for virksomheden med de ændringer, der følger af denne lov.

Stk. 2. Virksomheden skal udarbejde og aflægge særskilt regnskab for henholdsvis gennemsejlingslodsninger og regionallodsninger.

Stk. 3. Virksomhedens årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Den statsautoriserede revisor vælges af erhvervs- og vækstministeren på et virksomhedsmøde for 1 år ad gangen og kan genvælges.

Stk. 4. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse på virksomhedsmødet.

§ 9. Virksomheden kan optage lån, herunder driftskreditter, med sikkerhed i egen formue.

§ 10. Virksomheden skal tegne de for virksomheden nødvendige forsikringer. Bestyrelsen kan herunder tegne en sædvanlig ansvarsforsikring, der kan omfatte bestyrelsen og direktionen for virksomheden.

Kapitel 4

Personalemæssige forhold

§ 11. Virksomheden kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster eller i øvrigt fastsætte løn og andre ansættelsesvilkår for ansatte i virksomheden.

Kapitel 5

Tilsyn

§ 12. Erhvervs- og vækstministeren fører tilsyn med Danpilots virksomhed, herunder at Danpilot efterlever denne lov.

Stk. 2. Danpilot skal efter anmodning stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for erhvervs- og vækstministeren.

Kapitel 6

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 13. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at forskellige dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2. §§ 17-20 har virkning fra og med indkomståret 2013.

§ 14. Medarbejdernes valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 6, stk. 3, skal finde sted senest 6 måneder efter etableringen af virksomheden.

Stk. 2. 3-årsreglen for selskabs- og koncernrepræsentation i selskabslovens §§ 140 og 141 finder ikke anvendelse ved valg efter stk. 1.

§ 15. Erhvervs- og vækstministeren udpeger straks efter lovens ikrafttræden en statsautoriseret revisor, som vil skulle fungere som medrevisor, jf. § 8, stk. 3. Den statsautoriserede revisor udpeges for perioden indtil første ordinære virksomhedsmøde i 2014.

Kapitel 7

Ændringer i anden lovgivning

§ 16. I lov nr. 567 af 9. juni 2006, lodsloven, som ændret ved § 3 i lov nr. 478 af 30. maj 2012 og § 64 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Det statslige lodsvæsen« til: »Danpilot«, og »det statslige lodsvæsen« til: »Danpilot«.

2. I § 12, stk. 3, ændres »den i stk. 1, nr. 1, nævnte betingelse« til: »de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte betingelser«.

3. § 21 ophæves.

4. § 23, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

§ 17. I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14. november 2012, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, § 2 i lov nr. 1254 af 18. december 2012 og § 17 i lov nr. 1354 af 21. december 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 1394 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 2 j:

»2 j) Danpilot,«

2. I § 3, stk. 1, nr. 1, ændres »og 2 i« til: », 2 i og 2 j«.

3. I § 11, stk. 1, nr. 1, § 11 B, stk. 1, 1. pkt., og § 11 C, stk. 1, 1. pkt., to steder i § 13, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., og i § 17, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., og § 31, stk. 1, 1. pkt., ændres »2 d-2 i« til: »2 d-2 j«.

4. I § 23, stk. 2, ændres »og Naviair« til: », Naviair og Danpilot«.

§ 18. I lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 26. oktober 2009, som ændret bl.a. ved § 17 i lov nr. 529 af 26. maj 2010 og senest ved lov nr. 581 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, litra b, 2. pkt., ændres »og Naviair« til: », Naviair og Danpilot«.

§ 19. I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 14. november 2012, som ændret ved § 4 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, § 2 i lov nr. 1255 af 18. december 2012 og § 2 i lov nr. 1402 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 14 indsættes som nr. 16:

»16) Ved fusion af Danpilot, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 j, med et helejet datterselskab.«

2. I § 15 c indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Bestemmelserne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse ved tilførsel af aktiver, der foretages af Danpilot, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 j, dog under forudsætning af at det modtagende selskab beskattes i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

§ 20. I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 27. oktober 2010, som ændret ved § 19 i lov nr. 529 af 26. maj 2010 og § 6 i lov nr. 591 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 2 ændres »2 d-2 i« til: »2 d-2 j«.

Kapitel 8

Territorial gyldighed

§ 21. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Annette Vilhelmsen